DUK

Kortelės

 Video - Greita paieška

  1. Kaip parenkamos prekių (paslaugų) pardavimo kainos ir nuolaidos?

Prekių pardavimo kainų parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, pardavimo kaina akcijose, kainyno kaina, padalinio pardavimo kaina.

Jeigu padalinio aprašyme uždėtas požymis "Pardavimo kainos su PVM" , tai ši kaina įkris į laukelį "kaina su PVM", priešingu atveju - į laukelį "kaina be PVM".

Nuolaidos procento parinkimo eiliškumas: nuolaidos procentas sutartyje, nuolaidos procentas akcijose , nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, nuolaidos procentas nuolaidos lentelėje.

Parinkus nuolaidą yra tikrinama galima maksimali nuolaida, pagal tokį eiliškumą: maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje, maksimalus nuolaidos procentas prekės grupėje.

Nuo pardavimo operacijoje uždėto požymio "Kainos su PVM", priklauso tik kurią kainą bus galima pakoreguoti: ar kainą su PVM, jei uždėtas požymis, ar kainą be PVM, jei jis neuždėtas.

  2. Pardavimo akcijų aprašymas.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Akcijos

"Akcijos" aprašomos tuo atveju, kai tam tikram laikotarpiui skelbiamos specialios kainos arba nuolaidos.

Jeigu akcijos skelbiamos didesniam prekių asortimentui, tai jas aprašyti reikia perkainavimo operacijose. Jeigu tik kelioms konkrečioms prekėms - galima ir tiesiai prekės kortelėje skirtuke "Akcijos".

Nenurodžius padalinio, akcijos sąlygos galioja visuose padaliniuose.

Tiek prekės kaina, tiek nuolaida gali priklausyti nuo parduodamo kiekio.

  3. Intrastato duomenų vedimas.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas

Intrastato ataskaitų pildymui reikia, kad visos muitinės sistemoje deklaruojamos prekės turėtų priskirtus muitinės kodus, pavadinimus ir, jei reikia, papildomus rekvizitus.

Muitinės prekių klasifikatorius susiejamas su įmonės prekių sąrašu per prekės kortelės lauką "Kodas muitinėje".

Vedant prekės muitinėje kodą, pildomas Neto konvertavimo koeficientas. Sistema iš prekės kortelėje esančio matavimo vieneto parenka tos prekės neto svorį, padaugina jį iš operacijoje nurodyto kiekio ir gauna neto masę kg, kuri deklaruojama intrastato ataskaitoje.

Intrastato ataskaitoje taip pat reikia nurodyti ir kiekį vienetais pagal reikalaujamą tai prekei klasifikatorių. Neto konvertavimo koeficientas priklauso nuo mato vieneto. Jei reikia atvaizduoti pavyzdžiui GRM (gramais), tai koeficientas būtų 1000. Jei reikia pervesti į vienetus(VNT) ir vieno vieneto svoris 0.300 kg, tai koeficientas būtų 0.300. Jei apvalinimą nurodome 0, rezultatas bus pateiktas sveikais skaičiais.

Kiti Intrastato ataskaitose naudojami klasifikatoriai, tokie kaip Apskritis, Sandoris, Transportavimo sąlygos, Transporto rūšis, ES šalis ir Mato vienetai, programoje yra aprašyti klasifikatorių sąraše:

Paruošus normatyvinę bazę galima pradėti vesti informaciją ir jos pagrindu gauti Intrastato ataskaitas. Vedant pirkimo (pardavimo) dokumentą, jei to dokumento informacija turi patekti į intrastato ataskaitas, uždedamas požymis laukelyje "Intrastatas". Šis laukelis užsipildys pagal nutylėjimą, jei kliento kortelėje bus uždėtas analogiškas požymis.

Vedant prekės pirkimą (pardavimą), pagal nutylėjimą užsipildys visi laukai reikalingi Intrastato ataskaitai gauti. Pradžioje informacija bus imama iš prekės kortelės matavimo vieneto lango, jei ten nebus nurodyta - iš Muitinės prekių klasifikatoriaus, o jei ir ten jos nebus - reikės užpildyti rankomis.

Prieš formuojant intrastato ataskaitas, parametrų sąraše turi būti užpildyti parametrai :

 • S_INTR_SUTNR - Intrastato ataskaitų sutarties numeris,
 • SS_INTR_VIEP - Intrastato pateikimo muitinė,
 • SS_INTR_VIET- Intrastato pateikimo vietos kodas,
 • SS_VADOVAS - vadovas

Norint suformuoti XML failą ar atspausdinti Intrastato ataskaitas, reikia pasirinkti prekės pirkimo (pardavimo) analizės ataskaitas:

Pirkimui ("Servisas"->"Pirkimai"->"Prekių pirkimo analizė", uždėjus "v" - vartotojo programa) :

 • Intrastato ataskaita Įvežimas UPS-02,
 • Intrastato ataskaita Įvežimas UPS-02 (IDAIS sistemai)

Pardavimui ("Servisas"->"Pardavimai"->"Prekių pardavimo analizė", uždėjus "v" - vartotojo programa) :

 • Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01,
 • Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01 (IDAIS sistemai).
  4. Kaip kontroliuoti klientų kredito limitą?

Norint kontroliuoti klientui suteikto kredito limitą, kliento "Pirkėjų/Tiekėjų informacijos" dalyje reikia įvesti jo sumą. Požymis "Griežtai kontroliuoti kredito limitą" nustato ar apie kredito limito viršijimą bus tik perspėjama, ar sistema griežtai neleis išsaugoti tokio pardavimo.

  5. Kokios dimensijos naudojamos programoje?

Dimensija - tai analizavimo pjūvis sistemoje, kuriuo galima atvaizduoti finansinę (arba analitinę) informaciją. Pvz.: įmonėje svarbu vesti finansinius rezultatus pagal padalinius. Šiuo atveju padalinys bus apskaitos dimensija, pagal kurią bus vedama ne tik analitinė, bet ir finansinė apskaita, t.y. duomenys Didžiosios knygos operacijose bus atvaizduojami padalinio pjūvyje.

Sistemoje galimos penkios statinės ir penkiolika dinaminių dimensijų.

Statinės dimensijos: Padalinys, Objektas, Centras, Serija ir Asmuo. Jos yra beveik visuose sistemos moduliuose. Vedant operacijas tuose moduliuose, jos patenka į Didžiąją knygą, ko pasekoje galima spausdinti įvairias finansines ataskaitas pagal įvairius tų dimensijų pjūvius.

Kiekinė prekių apskaita vedama pagal padalinius, objektus ir serijas.

Statinės dimensijos sistemoje yra fiksuotos - jų pakeisti negalima.

Dinaminės dimensijos - tai analizės pjūviai, kuriuos vartotojas pagal poreikį gali susikurti pats. Pavyzdžiui: Klientų grupės, Menedžeriai, Pardavimų temos, Prekių grupės, Prekių temos ir t.t. Sukūrus reikalingas dimensijas ir įvedus atitinkamą informaciją, galima analizuoti finansinę informaciją tų dimensijų pjūviais.

Kad Dinaminės dimensijos veiktų, jas reikia aprašyti sistemos INIT-e. Tai atliekama tokiu būdu. Bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q, pasirodžius "Vartotojo funkcijų sąrašui", spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as" ir aprašomos naudojamos dimensijos.

Nenaudojamos dimensijos pažymimos žvaigždute.

Kiekviena dimensija aprašoma dviem savybėmis: "pav" ir "sar". Savybėje "pav" nurodomas dimensijos pavadinimas, o savybėje "sar" nurodomas sąrašo kodas. Paprastai sąrašo kodas atitinka paskutines dvi naudojamo normatyvo kodo lauko raides. Pvz. Sąskaitų plano lentelėje N01_ACCT raktinis laukas yra N01_KODAS_SS. Sąrašo kodo reikšmė bus 'SS'. Grupių sąrašo raktinis laukas N19_KODAS_GS, vadinasi reikšmė 'GS' ir t.t.. Jei dimensijos nebus galima pasirinkti iš sąrašo, savybės "sar" jai nurodyti nereikia.

Formose, kuriose bus vedami Dinaminių dimensijų duomenys, formos 'INIT-e' reikia įrašyti frazę thishorm.dimensija:

Tai daroma tokiu būdu. Atidarius formos koregavimo langą, spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q. Atsidaro programuojamų klavišų langas. Jei nėra įvestos formos INIT-o komandos, spaudžiamas mygtukas "Naujas", ir komandos lauke įvedamos norimos komandos. Uždedama "v" ant "Formos INIT-as", ir viskas išsaugoma. Jeigu formos INIT-as jau buvo sukurtas, tai jis papildomas šia komanda.

Taip formose įvedus reikiamas komandas, jos bus paruoštos informacijos vedimui.

Atliekant operacijų perkėlimą į DK, visos sumos atvaizduojamos tiek Statinių, tiek ir Dinaminių dimensijų pjūviais. Dinaminės dimensijos gali būti įvedamos tiek operacijų "Hederyje", tiek ir operacijų detaliose eilutėse.

Aukštesnis yra detalios eilutės prioritetas.

Bet jei detalioje eilutėje dimensijos reikšmė nenurodyta, o "Hederyje" tos dimensijos reikšmė priskirta, perkeliant detalią eilutę, dimensijos reikšmė bus paimta iš "Hederio". Taigi, kartą operacijos "Hederyje" nurodžius reikiamą dimensijos reikšmę, detaliose eilutėse lieka nurodyti tos dimensijos reikšmes tik tose eilutėse, kur ji bus kitokia.

Įsivedus norimas dimensijas jų keisti nepatariame, nes rezultatai bus nelogiški ir sunkiai paaiškinami.

Jei pradžioje pirmą dimensiją naudojame prekės grupei, o vėliau - klientų grupei pažymėti, tai pakeitus dimensijų paskelbime aprašymą, visi sukaupti duomenys bus su senomis pirmosios dimensijos reikšmėmis.

  6. Kainynai pardavimo sutarčių prieduose.

Pardavimo sutarčių prieduose, be visų kitų laukų, yra nuoroda į kainynus.

Kainynas - šioje eilutėje galima nurodyti kainynus, kurie bus parinkinėjami priklausomai nuo užduotų apmokėjimo terminų. Pvz. jei dokumente nurodyta, kad klientas atsiskaitys per 30 dienų, o sutarties priede nurodyta, kad tokiam terminui reikia parinkinėti B kainyną, sistema bandys prekei priskirti pardavimo kainą iš B kainyno.

Pirmas sutarties priede prie kainyno pasirenkamas elementas nurodo kainyno parinkimo algoritmą. Galimi variantai:

Kiekinis - parenkamas kainynas, kuris yra arčiausiai nurodyto termino. Kainos parenkamos priklausomai nuo parduodamo kiekio.

Prioritetinis -parenkamas kainynas, einant nuo pirmos pozicijos iki penktos. Kainos parenkamos priklausomai nuo parduodamo kiekio.

Vienetinis - parenkamas kainynas, kuris yra arčiausiai nurodyto termino. Kaina parenkama iš kainyno neatsižvelgiant į parduodamą kiekį, imama pirmoji nenulinė kaina.

Jei pirmas "Max. atidėjimų terminas" lygus 0 arba jei atidėjimo dienos nedidesnės už čia įvestą reikšmę, tai kaina paimama iš sutarties pagal matavimo vienetą, nepriklausomai nuo užduoto aukščiau kainyno parinkimo algoritmo. Kainos parenkamos iš šiame lange įvestos kainų lentelės.

Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos atidėjimo terminus. Jei dokumente bus nurodytas didesnis atidėjimo terminas nei priede, prekė (paslauga) nebus parduota.

Turi būti tiekėjo sutartis - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos ar nurodytai prekei (paslaugai) aprašyta tiekėjo sutartis. Jei nėra, tai norima pozicija nebus parduota. Prekei (paslaugai) tikrinamas pirmasis kortelėje nurodytas tiekėjas.

Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos pagal šį priedą atidėjimo terminus tiekėjo sutartyje (koks maksimalus leistinas atidėjimo terminas pirkėjui). Jei dokumente bus nurodytas didesnis atidėjimo terminas nei prekės (paslaugos) tiekėjo sutartyje, prekė (paslauga) nebus parduota.

  7. Kaip veikia "greita" paieška?

Visuose languose, kur iš sąrašo pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.

Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.

Kiekvienoje formoje, kur bus naudojama greita paieška, reikia užprogramuoti Formos INIT-ą . Tai daroma toliau aprašytu būdu.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Uždedamas požymis "v" ant "Formos INIT-as". (Jeigu vartotojo funkcijų sąraše INIT-o funkcija jau buvo, tai nauja nekuriama, o tik papildoma esanti. )

Komandos lauke įrašoma:

_thisform=thisform
grpaj("_thisform")

Viskas išsaugoma.

kot_duk15

Pavyzdžiui, tai galima užsiprogramuoti pirkimo operacijoje. Tada kliento kodo lauke pradėjus rinkti pavadinimą, iškart rodo klientus, kurių pavadinime ar kode yra renkama išraiška:

kot_duk16

Dirbantiems su žemesne nei 113.0101 Rivile GAMA versija, tam, kad veiktų "greita" paieška, reikia atsisiųsti failą:

GRPAJ.zip

jį išsaugoti RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuoti.

Dirbantiems su 113.0101 ar aukštesne Rivile GAMA versija, greitos paieškos aprašymui nieko papildomai atsisiųsti nebereikia.

Iškilus klausimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  8. Kaip užsiprogramuoti, kad atsidarius sąrašą, iškart būtų siūlomas pasirinkimas "Visi"?

Jeigu informacijos nėra daug, patogu, kai atsidarius sąrašą, iškart yra uždėtas nuskaitymo pasirinkimas "Visi".

Tam reikia užsiprogramuoti Formos INIT-ą . Tai daroma toliau aprašytu būdu.

Pavyzdys bus pateikiamas iš klientų sąrašo.

Pirmiausia paskaičiuojama kelintas pasirinkimas yra "Visi":

kot_duk17

Šiuo atveju jis yra šeštas.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Uždedamas požymis "v" ant "Formos INIT-as". (Jeigu vartotojo funkcijų sąraše INIT-o funkcija jau buvo, tai nauja nekuriama, o tik papildoma esanti.)

Komandos lauke įrašoma:

titi_pagr.ad.RAKTAS.VALUE=6
titi_pagr.ad.RAKTAS.interactivechange()

Viskas išsaugoma.

Pirmoje komandos eilutėje nurodomas pasirinkimo "Visi" eilės numeris.

kot_duk18

Norint, kad atidarant langą ne tik užsidėtų filtras "Visi", bet ir nusiskaitytų visa informacija, reikėtų įrašyti komandą:

titi_pagr.ad.RAKTAS.VALUE=6
titi_pagr.ad.RAKTAS.interactivechange()
thisform.b_inf.kl_inf.click()

Iškilus klausimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  9. Kodėl klientų saraše paspaudus mygtuką "Užpildyti aprašymus" gaunamas pranešimas "Informacija nerasta" ?

kot_duk19

Dažniausiai galimos 2 priežastys:

 • ieškomo kodo nėra Rivilės DB arba ten kur ieškome,
 • užklausa nepatenka iki Rivilės serverio - dažniausia to priežastis yra firewall arba antivirusinė programa, kurie blokuoja užklausas iš Rivile GAMA programos.

Pirkimai

  1. Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo operacijų lange atfiltruojamos ir nuskaitomos pirkimo operacijos. Surandamas dokumentas, kurį reikia nukopijuoti. Stovint ant jo spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti".

po_duk1.1

Jeigu aprašyti dokumentų skaitliukai, tai naujo dokumento numeris susiformuoja pagal skaitliuką.

Pakeičiamos arba paliekamos operacijos ir dokumento datos.

Kopijuojant galima keisti dokumento tipą, padalinį, pakeisti arba priskirti naują objektą, centrą, seriją.

Po išsaugojimo gaunamas naujas dokumentas, kuris pagal poreikį koreguojamas.

  2. Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?

Užsakymus versti pirkimo dokumentais galima dviem būdais: juos kopijuoti į pirkimo važtaraštį, arba generuoti važtaraštį iš užsakymų.

Naudojant antrąjį būdą važtaraštį galima generuoti iš keleto užsakymų ar pasiūlymų.

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Užsakymai/Patikslinimas". Pasirenkama "Užsakymai".

Užsakymų lange nuskaitomi klientui suformuoti užsakymai. Jei užsakymų daug, galima naudoti įvairius filtrus.

po_duk1.2

Į važtaraštį galima įtraukiant tik dalį užsakytų prekių - kiekiai suvedami stulpelyje "Fiks. kiekis".

Paspaudus išsaugojimo mygtuką, susiformuos pirkimo važtaraščio detalios eilutės, o iš užsakymų šie prekių kiekiai išsiminusuos .

Uždėjus požymį "Nekoreguoti užsakymo", užsakymai lieka nepakitę, nors ir susiformuoja važtaraštis.

Jeigu visas pirkimo užsakymas ar pasiūlymas turi būti paverstas važtaraščiu, tai galima pasinaudoti mygtuku "Kopijuoti".

Paspaudus šį mygtuką atsidaro dokumentų kopijavimo langas.

Lange "Dokumento kopijavimas" pasirenkamas režimas "Pakeisti".

po_duk2.3

Naudojant režimą "Pakeisti", pasiūlymas ar užsakymas išsivalo. Norint, kad užsakymas ar pasiūlymas liktų nepakitę, reikia rinktis režimą "Kopijuoti".

  3. Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Likučiai/Paslaugos". Pasirenkama "Likučiai".

po_duk3.1

Lange "Likučiai" uždedami reikalingi filtrai. Norint matyti prekes, kurios buvo parduotos ir dabar jau neturi likučio, uždedamas požymis "Rodyti nulinius likučius". Paspaudus informacijos nuskaitymo mygtuką, nuskaitoma atfiltruota informacija.

po_duk3.2

Kiekiai suvedami stulpelyje "Kiekis".

Įvedant kieki automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter" , užsifiksuoja kiekis. Jei reikia, įrašoma kaina ir nuolaida. Šiame lange suvedamos visos perkamos prekės. Išsaugojus informaciją susikuria dokumento detalios eilutės.

po_duk3.3

  4. Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Pirkimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma.

Lange "Pirkimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .

po_duk4

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.

Jeigu dokumentas yra mišrus, t.y. nuo kai kurių pozicijų PVM traukiamas į skolą, o nuo kai kurių - ne, tada korekcijas reikia atlikti vedant detalias eilutes.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Po perkėlimo, PVM suma nueis į mokesčio aprašyme nurodytą pirkimo PVM sąskaitą (debetas) ir kliento sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Importo PVM" nurodytą sąskaitą (kreditas). Todėl labai svarbu, kad šios sąskaitos būtų teisingai parinktos.

i.SAF ataskaitoje pirkimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.

  5. Papildomų išlaidų, muito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą.

Norint į prekių savikainą įtraukti papildomas išlaidas (pvz., transporto paslaugas), muitą, akcizą, pirkimo važtaraštyje naudojamas mygtukas "Savikainos koregavimas".

Savikainos koregavimui pasirenkamas koregavimo metodas: pagal prekių sumas, pagal pagrindinį kiekį ar pagal koreguojamas sumas.

po_duk6.1

PVM požymis neturi būti pažymėtas.

Įvesta išlaidų, muito ar akcizo suma bus proporcingai paskirstyta visoms neperkeltoms detalioms eilutėms.

Papildomos išlaidos (pvz., transportas), kurių vertė įtraukiama į prekių savikainą, gali būti perkamos tame pačiame dokumente arba kitame dokumente iš kitų tiekėjų. Paprastai jos perkamos kaip pirkimo kodas.

po_duk6.2

Papildomų išlaidų pirkimo kodo sąskaita turi sutapti su sąskaita, kuri aprašyta klientų sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Papildomos išlaidos".

  6. Kaip elgtis kai suvedus pirkimo dokumentą bendra PVM suma nesutampa su originalaus dokumento suma?

Suvedus pirkimo dokumentą, visada reikia sutikrinti bendrą dokumento ir PVM sumą su originalaus dokumento atitinkamomis sumomis. Kartais PVM sumos nesutampa. Viena iš priežasčių - skirtingi apvalinimo mechanizmai.

Dokumentas turi būti neperkeltas.

Skirtuke "Operacijos" paspaudžiamas mygtukas "PVM koregavimas".

Įvedama PVM suma tokia, kokia yra originaliame dokumente.

po_duk7

Išsaugojus, PVM proporcingai pasikoreguos detaliose eilutėse.

  7. Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?

Jeigu dokumentas jau perkeltas ir pastebima klaida, dokumentui pakoreguoti siūlomi šie būdai :

 • Kol dar prekė neparduota ir niekur neperkelta, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detalią eilutę. Koreguoti konkrečią eilutę taip pat galima, jei buvo pirktos paslaugos arba pirkimo kodai.
 • Jei prekė iš to dokumento buvo parduota, perkelta į kita padalinį ar nurašyta, tai reikia pakoreguoti visas operacijas, kuriose ji dalyvavo. Koreguojamos operacijų detalios eilutės, kur yra ta prekė: jos atidaromos ir vėl išsaugomos, kad pasidarytų koreguotomis. Pakeitus visas eilutes koreguotomis, bus galima ištaisyti pirkimo dokumentą. Ištaisius klaidą, visas koreguotas operacijas būtina perkelti.
 • Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Pirkimo grąžinimo negalima naudoti kaip pirkimo klaidų taisymą (stornavimą).

Koreguoti perkeltus įrašus galima tik tada kai tai leidžia sistemos parametras "Perkeltų dokumentų koregavimas".

  8. Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?

Nuolaidos procento taikymas pirkimo operacijoje atitinka prekės pirkimą mažesne kaina. Nuolaidos procentą galima nurodyti kiekvienoje pirkimo operacijos detalioje eilutėje laukelyje "Nuolaida" .

po_duk9.1

Nuolaida visam dokumentui paskaičiuojama ir priskiriama paspaudus mygtuką "Perskaičiavimai/Intrastato koregavimas".

po_duk9.2

Kiekvienai neperkeltai eilutei bus paskaičiuota nurodyta nuolaida.

  9. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?

Iš karto apmokami pirkimo dokumentai gali būti dviejų tipų : kai dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele arba dokumentą apmoka įmonės atsakingas asmuo iš savo lėšų.

Kai užpajamuojamos atskaitingo asmens nupirktos prekės arba kai atskaitingas asmuo sumoka už paslaugas, pirkimo dokumentų apmokėjimas suvedamas toje pačioje pirkimo operacijoje. Joje reikia nurodyti atsakingo asmens kodą, apmokėjimo dokumentą ir buhalterinę sąskaitą, iš kurios apmokama.

Sąskaitų plane aprašant sąskaitą, iš kurios bus apmokėtas pirkimo dokumentas, būtina uždėti požymį "Pinigų sąskaita".

Skirtuke "Informacija" užpildomas laukas "Asmuo".

po_apm2

Asmuo - įmonės atskaitingas asmuo. Jis turi būti aprašytas asmenų sąraše: "Kortelės"->"Asmenys".

Skirtuke "Operacijos" suvedamas dokumento turinys.

Apmokėjimas

po_apm3

Iš išskleidžiamo sąrašo pasirenkamas tipas "Apmokėjimas", iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, iš kurios apmokama.

Apmokama visa dokumento suma.

Modulyje "Didžioji knyga", sąskaitos judėjimo ataskaitose, yra visa informacija, kaip vyko atsiskaitymas su konkrečiu atsakingu asmeniu ir koks jo pinigų likutis.

po_apm5

Skola asmeniui sumokama iš kasos arba pervedama į jo banko sąskaitą.

Jeigu dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele, skirtuke "Apmokėjimas" įvedama tos kortelės buhalterinė sąskaita.

po_apm6

  10. Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?

Pirkimo dokumentas įvedamas dviem eilutėmis. Atskirai vedama suma, nuo kurios skaičiuojami galimi PVM atskaitymai, ir atskirai - nuo kurios negalimi PVM atskaitymai.

Sukuriami du pirkimo kodai:

 • pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į pirkimo PVM sąskaitą (galimi atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas A,
 • pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į sąnaudas (negalimi atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas H.

  po_duk10.2

Mokesčių lentelėje apmokestinimui H nurodoma kita PVM sąskaita - šiuo atveju tai būtų sąnaudų sąskaita.

po_duk10.1

PVZ.: Gauta sąskaita faktūra

Pavadinimas Kiekis Kaina
Prekės 1 20.00
PVM 21% 4.20
Viso: 24.20

Pirkimo operacijose:

po_duk10.3

Perkėlus pirkimo operaciją, Didžiojoje knygoje susiformuoja sąskaitų korespondencijos:

po_duk10.4

  11. Kaip pirkimo operacijoje užsiprogramuoti klavišą, kuris dokumento datai priskirtų operacijos datos reikšmę ?

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos ->Pirkimo koregavimas

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F5.

Pavadinimo lauke įrašoma "Dokumento datos prilyginimas operacijos datai".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

titi_pagr.adf.kor.dok_data.VALUE=titi_pagr.adf.kor.op_data.VALUE

klavisas_1

Viskas išsaugoma.

Įvedus operacijos datą ir paspaudus užsiprogramuotą klavišą (pvz. F5), tokia pat reikšme užsipildys ir dokumento datos laukas.

Analogišką klavišą galima užsiprogramuoti pardavimo operacijų koregavime.

Pardavimai

  1. Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?

Kai klientui periodiškai išrašomos sąskaitos-faktūros už paslaugas arba klientas perka tas pačias prekes, anksčiau išrašytus pardavimo dokumentus galima kopijuoti.

Pardavimo operacijų lange atsistojus ant reikiamo dokumento spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti".

Kopijavimo metu galima keisti dokumento tipą, datas, priskirti naują padalinį, objektą, seriją ar centrą.

Kai aprašyti dokumentų skaitliukai - naujo dokumento numeris susiformuoja automatiškai.

Paspaudus mygtuką "Išsaugoti", suformuojamas naujas pardavimo dokumentas.

Norint kopijuoti daugiau, nei vieną dokumentą, pardavimo operacijų sąraše pažymimi visi kopijuojami dokumentai, dešiniu pelės klavišų spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti" ir pasirenkama "Kopijuoti paketą".

Režimas lieka „Kopijuoti“, tipas - „Važtaraštis“. Dokumento numerio ir datų laukus iš "Palikti seną" keičiam į "Suformuoti naują". Spaudžiam "Išsaugoti".

Naujai suformuotus dokumentus galima koreguoti.

Naudojant paketinį kopijavimą galima visą iš anksto paruoštų užsakymų ar pasiūlymų paketą pakeisti važtaraščiais. Tada nurodomas režimas "Pakeisti". Norint, kad užsakymai išliktų - nurodomas režimas "Kopijuoti".

  2. Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?

Pastebėjus pardavimo dokumente klaidą, siūlomi šie koregavimo būdai :

 • Kol dar dokumentas neperkeltas, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detalią eilutę.
 • Jei pardavimo dokumentas perkeltas, klaidingą eilutę reikia padaryti koreguota ir ištaisyti klaidą. Pakoreguotą pardavimo dokumentą vėl perkelti.
 • Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Koreguoti perkeltus įrašus galima tik tada, kai tai leidžia sistemos parametras „Perkeltų dokumentų koregavimas“.

  3. Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Pardavimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma. Lange "Pardavimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .

4_atv_PVM

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.

Jeigu dokumentas yra mišrus, t.y. nuo kai kurių pozicijų PVM traukiamas į skolą, o nuo kai kurių - ne, tada korekcijas reikia atlikti vedant detalias eilutes.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Po perkėlimo, PVM suma nueis į mokesčio aprašyme nurodytą pardavimo PVM sąskaitą (kreditas) ir kliento sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Eksporto PVM" nurodytą sąskaitą (debetas). Todėl labai svarbu, kad šios sąskaitos būtų teisingai parinktos.

i.SAF ataskaitoje pardavimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.

  4. Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?

Pardavimo dokumentuose nuolaidos vedamos detaliose operacijos eilutėse lauke "Nuolaida". Įvedus nuolaidą, suma persiskaičiuoja, - tai prilygsta pardavimui mažesne kaina.

Jeigu pardavimo dokumente yra daug detalių eilučių ir joms visoms reikia taikyti tą pačią nuolaidą, tuomet naudojamas mygtukas "Perskaičiavimai/Kainos perskaičiavimas/Intrastato koregavimas". Jį paspaudus, atsidaro langas "Perskaičiavimai".

Pažymimas laukas "Perskaičiuoti nuolaidą" , įvedamas nuolaidos procentas, operacija išsaugoma. Kiekvienai neperkeltai eilutei bus paskaičiuota nurodyta nuolaida.

  5. Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?

Prekių pervežimui gali būti išrašomi transporto važtaraščiai.

Servisas -> Pardavimai -> Transporto važtaraščiai

Suteikiamas dokumento numeris, parenkamas tipas "Klientai". Aprašant transporto važtaraštį užpildomi skirtukų "Siuntėjas", "Gavėjas", "Vežėjas" laukai.

6_trans1

Pardavimo operacijoje yra mygtukas "Transporto važtaraštis", kurį paspaudus pasirenkamas jau esantis arba naujai sukurtas transporto važtaraštis, ir jam priskiriamos prekės ir (ar) paslaugos.

6_trans2

Jeigu transporto važtaraštyje bus pervežamos visos prekės, paliekamas pasirinkimas "Visi" , jei tik kai kurios, jas galima nurodyti pasirinkus "Kodas" arba "Pažymėti":

tr01

Renkantis "Pažymėti", prieš tai reikia uždėti "v" ties prekėmis, kurios bus traukiamos į transporto važtaraštį.

Vienam transporto važtaraščiui galima priskirti prekes iš kelių pardavimo operacijų.

Detaliau apie transporto važtaraščius aprašyta : Transporto važtaraščiai .

  6. Kaip atspausdinti sąskaitą faktūrą su transporto rekvizitais ?

Pardavimai->Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis.

Iš ataskaitų sąrašo pasirenkama ataskaita "PVM Sąskaita-Faktūra +transporto rekvizitai"

  7. Viešųjų pirkimų sąskaitų teikimas elektroniniu būdu (E. Sąskaita).

Sertifikato atsisiuntimas iš VĮ "Registrų centras".

 1. Prisijungiama prie Registrų centro E. sąskaita:

  https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/

 2. Pagrindiniame meniu pasirenkama "Mano paskyra".

 3. Sukuriamas "Sertifikato prašymas".

 4. Kai prašymo būsena "Įvykdytas", pasirenkamas veiksmas "Atsisiųsti sertifikatą". Atsisiųstas sertifikatas įsirašo į Atsisiuntimų ("Downloads") katalogą supakuotame formate (*.7z).

 5. Sudarant „Elektroninių dokumentų siuntimo sistemos Rivilė-Eko“ naudojimo sutartį, atsisiųstas failas ir failas su slaptažodžiu persiunčiamas UAB „Rivilei“.

Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.

Su UAB „Rivilė“ pasirašoma „Elektroninių dokumentų siuntimo sistemos Rivilė-Eko“ naudojimo sutartis.

Aprašymai RIV_GAMA programoje.

 1. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

  WB_SERVERIS("VSI",2)

Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:

WB_SERVERIS("VSI",3)

 1. Parametrų sąraše pardavimo moduliui užpildomas parametras "IG_RENGEJAS" (Dokumento rengėjas):
 • pirmame lauke įrašomas vardas ir pavardė,
 • antrame lauke - asmens kodas (RC tikrina ar asmens kodas teisingas).

 1. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos E. sąskaitos, alternatyvūs adresai:
 • pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ;

 • pažymimas laukas "Internetinis", parenkamas serveris "VŠĮ PIRKIMAI";

 • pažymimas laukas "Pardavimai". Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai reikia parinkti sąskaitos faktūros šaloną, jei bus siunčiama tik E. sąskaita - nereikia;

 • spaudžiamas mygtukas „Priskirti WEB adresą“.

 1. Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:

Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai lauke "Siųsti" parenkama reikšmė "VŠĮ+EKO", priešingu atveju - "VŠĮ".

 1. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.

Jį galima pavadinti, pvz. "VšĮ eksportas".

Šiame šablone neturi būti atžymėtas "v" nei vienas laukas.

Lange I06 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I06()

Lange I07 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I07()

Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".

 1. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "Sutarties Nr." įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.

Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.

Viename pardavimo dokumente gali būti tik viena viešųjų pirkimų sutartis.

Galima siųsti tik dokumentus su tipu "Važtaraštis".

WEB eksportas.

Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Jeigu vienas – jis bus paimamas automatiškai.

Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".

Informacija apie dokumentų perdavimą E. Sąskaita sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".

Jeigu veiksmas altiktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".

Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje paspaudus mygtuką "Pranešimas".

Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.

Ryšio su "Rivilės" serveriu testavimui, eksporto šablono aprašymo lange I06 aprašyta "Programa po", nurodoma su parametru 1: VSI_FOR_I06(1)

Tokiu atveju informacija siunčiama tik iki „Rivilės“ serverio. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki „Rivilės“ serverio informacija ateina korektiškai.

Tada "Programoje po" nuimamas parametras 1.

VSI_FOR_I06()

  8. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?

Standartiškai, suvedus ir perkėlus pardavimo dokumentus, susiformuoja kliento skola įmonei. Dokumentų apmokėjimai įvedami įplaukų operacijose.

Jeigu dokumentas arba jo dalis apmokama iškart, tai galima pažymėti pačioje pardavimo operacijoje - tada įplaukos iš kliento nebebus vedamos.

Apmokėjimo informacija suvedama paspaudus skirtuką "Apmokėjimas"

apmok_1

Atsidariusiame pasirinkimo lange pasirenkama:

 • "Neapmokėti" - reikšmė, kuri būna pagal nutylėjimą,
 • "Apmokėti" - kai apmokama visa dokumento suma , ir pinigai ateina į vieną buhalterinę sąskaitą,
 • "Apmokėti mišriai" - kai apmokama visa arba dalis dokumento sumos, pinigai gali ateiti į skirtingas buhalterines sąskaitas.

Sąskaitoms, kurios bus naudojamos mokėjimui, būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita".

Pasirinkus "Apmokėti", įvedamas dokumentas ir sąskaitų plano sąskaita.

Pasirinkus "Apmokėti mišriai", įvedamas dokumentas ir suvedamos mokėjimo detalios eilutės:

apmok_2

Suvedus, viskas išsaugoma ir perkeliama.

Sistema neleidžia perkelti operacijos, jeigu apmokėta daugiau nei skolos suma.

Standartiškai, sistema netikrina, ar dokumentas apmokėtas pilnai. Perkėlimo metu skola susiformuoja tik neapmokėtai dokumento daliai.

Jeigu reikalinga kontrolė, kad nebūtų perkeliami dalinai apmokėti dokumentai, tam naudojamas parametras "Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose" (SS_APMOK_PR).

apmok_3

Priskyrus šiam parametrui reikšmę "Taip" , nebus galima perkelti mišriai apmokėtų pardavimo dokumentų, jeigu skolos suma didesnė nei apmokėjimo suma.

Visa tai, kas čia aprašyta pardavimo operacijoms, tinka ir pirkimo operacijoms.

Atsiskaitymai

  1. Kaip automatiškai formuoti įplaukų (išmokų) operacijas?

Įplaukų ir išmokų operacijos yra vedamos modulyje „Atsiskaitymai“. Yra galimybė jas formuoti automatiškai.

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos

Pirmiausia suminių skolų sąraše nuskaitoma reikalinga informacija.

Suminių skolų sąraše galima nusiskaityti visų, kelių ar pasirinkto kliento skolų dokumentus. Galima atrinkti dokumentus pagal mokėjimo datą arba jos intervalą.

Automatiniam gautų įplaukų formavimui pažymimi apmokėti klientų dokumentai ir spaudžiamas mygtukas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".

Operacijos lauke pasirenkama "Įplaukos", nurodoma pinigų gavimo data, balansinė sąskaita ir tipas "Mokėjimas".

Spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Įplaukų sąraše susiformuoja įplaukų operacijos.

Automatiniam išmokų formavimui pažymimi klientų dokumentai, kuriuos reikia apmokėti, ir spaudžiamas mygtukas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".

Operacijos lauke pasirenkama "Išmokos", įvedama mokėjimo data, balansinė sąskaita ir tipas "Mokėjimas".

Spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Išmokų sąraše susiformuoja išmokų operacija.

Analogiškai gali būti formuojamos ir automatinės sudengimo operacijos. Tik vietoje bankinės sąskaitos reikia pasirinkti tarpinę sudengimų sąskaitą, ir tipą parinkti "Sudengimas".

Perkėlus įplaukų (išmokų) operacijas, susiformuos įrašai Didžiojoje knygoje ir klientų skolų informacijoje.

Debitorinės - Kreditorinės operacijos

  1. Kaip suvesti skolų likučius?

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Pradėjus dirbti su programa, klientų (pirkėjų ir tiekėjų) skolų likučiai vedami debitorinėse - kreditorinėse operacijose.

Skolų likučiai, priklausomai nuo turimos informacijos, gali būti suvedami bendra suma (nurodant dokumentą "LIKUTIS") arba vedami pagal atskirus dokumentus.

Operacijų sąraše kuriama nauja operacija.

Įrašoma operacijos data (paprastai tai yra mėnesio paskutinė diena). Dokumentui suteikiamas numeris.

Parenkamas operacijos tipas "Likučių vedimas" , spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Nurodoma kokio tipo dokumentas bus vedamas - važtaraštis, grąžinimas, mokėjimas ar kita.

Iš sąrašo parenkamas kliento kodas.

Dokumentui galima priskirti padalinį, menedžerį, sutartį ar kitus aktualius požymius.

Užpildomi laukai "Dokumento data" ir "Mokėjimo data".

Jei pasirinkto kliento tipas yra „Pirkėjas“ arba „Pirkėjas/Tiekėjas“, į lauką "Sąskaita" automatiškai įkrenta pirkėjų skolų sąskaita iš klientų sąskaitų ryšio lentelės. Skolos sumą siūloma vesti į lauką "Debetas".

Analogiškai, pasirinkus tiekėjo tipo klientą, įkrenta skolų tiekėjams sąskaita ir siūloma skolą vesti lauke "Kreditas".

Laukelyje "Sąskaita" visada turi likti kliento skolos sąskaita. Mygtukų "Debetas" ar "Kreditas" paspaudimu pakeičiama kas bus atliekama su to dokumento suma - debetuojama ar kredituojama.

Vedant likučius, koresponduojanti sąskaita visada vedama sąskaita D.

Pasirinkus operacijos tipą "Mokėjimas", galima suvesti sumokėtus avansus tiekėjams, gautus išankstinius klientų mokėjimus.

Vienoje debitorinėje - kreditorinėje operacijoje galima suvesti visas klientų skolų operacijas.

Baigus vesti likučius, atskirai matosi bendros debeto ir kredito sumos. Lauke "Skirtumas" matosi galutinis rezultatas.

Perkėlus operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

Alga ir Personalas

  1. Kam naudojamas mygtukas "Algos servisas"?

Naudojant mygtuką "Algos servisas " galimas paketinis algos kintamųjų reikšmių sugeneravimas, naujų priskaitymų ar atskaitymų priskyrimas darbuotojams.

algos_servisas1

Uždėjus požymį "Formuoti algos kintamųjų reikšmes pagal jau įvestas" galima suformuoti to paties arba naujo kintamojo reikšmes, paėmus senas reikšmes ir su jomis atlikus tam tikrus aritmetinius veiksmus.

Ši funkcija gali būti naudojama atlyginimų, priedų perskaičiavimui pagal koeficientą, naujų priedų formavimui.

"Imti galiojančius datai" - nurodoma data, kuriai paimama sena reikšmė.

"Formuoti datai" - nurodoma data, kuriai bus suformuota nauja reikšmė.

"Imti kintamojo Nr." - senojo kintamojo kodas, parenkamas iš kintamųjų sąrašo.

"Formuoti kintamojo Nr." - naujojo kintamojo kodas, parenkamas iš kintamųjų sąrašo. Jam bus paskaičiuotos ir priskirtos reikšmės. Kodas gali sutapti su senuoju - tada naujas kintamasis neatsiras, tik bus paskaičiuotos naujos to paties kintamojo reikšmės.

"Tipas"- kintamojo tipas : sistemos, padalinio, žmogaus, žmogaus padalinyje.

"Padalinys", "Tabelinis Nr.", "Objektas" - filtravimui reikalingi laukai, jeigu skaičiavimas bus atliekamas tik tam tikram padaliniui, tabeliniam numeriui ar objektui. Priklausomai nuo kintamojo tipo, galima filtruoti arba visus, arba dalį laukų.

"Veiksmas" - nurodoma koks veiksmas bus atliekamas su senojo kintamojo reikšmėmis. Galimi visi aritmetiniai veiksmai (+, -, *, /, =).

"Reikšmė" - įvedamas skaičius, kuris bus naudojamas atliekant aritmetinius veiksmus su senąja reikšme (pvz., iš jo bus dauginama, dalinama, jis bus pridedamas, atimamas ar tiesiog jam bus prilyginama nauja reikšmė)

"Apvalinti" - nurodoma, kokiu tikslumu bus suapvalintas gautas rezultatas.

"Apvalinti į didesnę pusę" - nuo to priklauso, ar bus aritmetinis apvalinimas, ar į didesnę pusę.

Apsirašius visą šią informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti" bus sugeneruotos naujos pasirinkto kintamojo reikšmės. Priklausomai nuo kintamojo ir nuo filtravimo, jos gali būti sugeneruotos visiems darbuotojams, tam tikro padalinio darbuotojams, tam tikrame objekte ir pan.

Pažiūrėti naujas reikšmes bus galima lange "Servisas-> Alga->Kintamųjų reikšmės".

Uždėjus požymį "Formuoti darbuotojų priskaitymus/atskaitymus" galima visiems arba daliai darbuotojų priskirti naujus priskaitymus arba atskaitymus.

algos_servisas2

Ši funkcija gali būti naudojama, kai visiems arba daliai darbuotojų pradedama skaičiuoti nauja priemokos rūšis ar atsiranda naujas atskaitymas už telefonus ir pan.

"Dirbantiems datai" - atrenkami darbuotojai, dirbantys įmonėje tik nurodytai datai.

"Kodas" - parenkamas priskaitymo arba atskaitymo, kurį reikės priskirti darbuotojams, kodas.

"Tipas" - nurodoma, ar tai bus priskaitymas, ar atskaitymas, ar priskaitymo (atskaitymo) pasiūlymas.

"Tabelinis Nr.", "Padalinys" - filtravimui reikalingi laukai, jeigu skaičiavimas bus atliekamas tik tam tikram tabeliniam numeriui ar padaliniui. Jei bus priskiriamas atskaitymas ar atskaitymo pasiūlymas, galima filtruoti tik pagal tabelinį numerį.

Apsirašius visą šią informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti" bus sugeneruoti nauji priskaitymai, atskaitymai ar pasiūlymai. Priklausomai nuo filtravimo, jie bus sugeneruoti vienam darbuotojui, visiems ar tik tam tikro padalinio darbuotojams.

Pažiūrėti naujus priskaitymus/atskaitymus bus galima lange "Servisas-> Alga->Darbuotojų priskaitymai/Atskaitymai".

  2. Automobilio nuomos apskaita

Algų modulyje gali būti vedama automobilio nuomos apskaita.

Pagrindiniai žingsniai :

 • Sukuriama nauja sąskaitų ryšio lentelė. Nebūtina - reikalinga tik tuo atveju, jei mokėtiną sumą darbuotojui norima padėti į atskirą sąskaitą.
 • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Automobilio nuoma". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Automobilio nuoma". Jam aprašoma formulė.
 • Pajamų mokesčio kodas bus naudojamas 19103. Priskaitymų-atskaitymų sąskaitų ryšio lentelėje nurodoma, kad jis bus skaičiuojamas nuo naujai aprašyto priskaitymo.
 • Darbuotojo kortelėje aprašomas atskiras padalinys.
 • Jame priskiriamas naujas priskaitymas ir įvedama automobilio nuomos suma.

Servisas -> Kortelės -> Sąskaitų ryšys

Sukuriama nauja sąskaitų ryšio lentelė, nurodant specialiai automobilio nuomai parinktas sąskaitas laukuose "DU šaltinis" ir "Paskaičiuotas DU ir avansas".

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Automobilio nuoma". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Automobilio nuoma".

Jeigu bus naudojama ta pati sąskaitų ryšio lentelė, tik nuomos sąnaudas reikės padėti į kitą sąnaudų sąskaitą, tai ta sąskaita nurodoma priskaitymo aprašyme.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas automobilio nuomos kintamasis. Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Viskas išsaugoma. Paspaudus mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymima, kad nuo šio priskaitymo bus skaičiuojamas pajamų mokestis, kurio kodas 19103.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelės skirtuke "Padaliniai", darbuotojui priskiriamas naujas padalinys. Parenkama automobilio nuomai sukurta sąskaitų ryšio lentelė. Pažymima "Neformuoti tabelio ".

Operacija išsaugoma. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)", darbuotojui priskiriamas automobilio nuomos priskaitymas. Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama nuomos kaina.

Viskas išsaugoma.

Skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį, prie priskaitymų įkris priskaitymas už automobilio nuomą, pasiskaičiuos pajamų mokestis.

Paskaičiuota informacija matoma darbuotojo kortelės skirtuke "Priskaitymai/atskaitymai” arba atsispausdinus ataskaitas.

  3. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas

Pagrindiniai žingsniai :

 • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Pajamos natūra". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra", aprašoma formulė. Nuo jo bus skaičiuojami mokesčiai.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (-) ", aprašoma formulė. Nuo jo mokesčiai nebus skaičiuojami.
 • Darbuotojo kortelėje prie padalinių priskiriami abu nauji priskaitymai ir įvedama pajamų natūra suma.

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Pajamos natūra". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra".

Priskaitymui pažymima, kad bus traukiamas į GPM312 formą.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, pažymimas laukas "Skaičiuoti sodrą". Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi FZMSO(910). Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Priskaitymas išsaugomas. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo pajamų natūra.

Viskas išsaugoma.

Tam, kad aprašytas priskaitymas nedidintų darbuotojo pajamų (bet nuo jo reikia paskaičiuoti mokesčius), reikia apsirašyti ir priskaitymą su minuso ženklu.

Analogiškai sukuriamas naujas priskaitymas, kuris nebus traukiamas į GPM312 formą ir nuo kurio nebus atskaičiuojami jokie atskaitymai. Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis, tik prieš jį įvedamas minuso ženklas.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi -FZMSO(910).

Viskas išsaugoma.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje skirtuke "Padaliniai" spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)" ir priskiriami abu pajamų natūra priskaitymai.

Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama gautų pajamų natūra suma (reikšmė).

Priskaitymui priskiriamas objektas. Tada paskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį, nuo pajamų natūra paskaičiuoti mokesčiai bus rodomi atskiromis eilutėmis.

Įrašas išsaugomas.

Paskaičiuojamas darbuotojo darbo užmokestis. Pajamų natūra priskaitymai darbuotojo pajamų nedidina, o išmokamą atlyginimą mažina nuo pajamų natūra apskaičiuoti mokesčiai.

  4. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė

Pagrindiniai žingsniai :

 • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Pajamos natūra". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra", aprašoma formulė. Nuo jo bus skaičiuojami mokesčiai.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (-) ", aprašoma formulė. Nuo jo mokesčiai nebus skaičiuojami.
 • Darbuotojo kortelėje prie padalinių priskiriami abu nauji priskaitymai ir įvedama pajamų natūra suma.

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Pajamos natūra". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (įmonės mokesčiai)".

Priskaitymui pažymima, kad bus traukiamas į GPM312 formą.

Laukas "Sąskaita" neprivalomas, jis pildomas tik tuo atveju, jei už darbuotoją įmonės sumokėtų mokesčių sumą norima matyti atskiroje Didžiosios knygos sąskaitoje. Jei sąskaita nenurodyta, tai priskaičiuota suma bus perkelta į darbuotojo sąskaitų ryšio lentelėje nurodytą darbo užmokesčio šaltinio sąskaitą (dažniausiai sąnaudas). Nurodžius sąskaitą, suma bus įrašyta į jos debetą.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, pažymimas laukas "Skaičiuoti sodrą". Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi FZMSO(913). Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Priskaitymas išsaugomas. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo pajamų natūra.

Viskas išsaugoma.

Tam, kad aprašytas priskaitymas nedidintų darbuotojo pajamų (bet nuo jo reikia paskaičiuoti mokesčius), reikia apsirašyti ir priskaitymą su minuso ženklu.

Analogiškai sukuriamas naujas priskaitymas, kuris nebus traukiamas į GPM312 formą ir nuo kurio nebus atskaičiuojami jokie atskaitymai. Jo prioritetas būtinai turi būti didesnis nei prieš tai aprašyto priskaitymo. Priskiriama ta pati sąskaita.

Skirtuke "Sumos formulė" įrašoma formulė

-(FPRI(913)-FPRI(913)*(FSYS(19101)/100+FSYS(19201)/100+FSYS(19202)/100+FZMO(19203)/100))

Viskas išsaugoma.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje skirtuke "Padaliniai" spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)" ir priskiriami abu pajamų natūra priskaitymai.

Paspaudus mygtuką "Kintamieji“, priskiriama gautų pajamų natūra suma (reikšmė).

Priskaitymui priskiriamas objektas. Tada paskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį, nuo pajamų natūra paskaičiuoti mokesčiai bus rodomi atskiromis eilutėmis.

Įrašas išsaugomas.

Paskaičiuojamas darbuotojo darbo užmokestis. Pajamų natūra priskaitymų skirtumas lygus paskaičiuotų mokesčių nuo pajamų natūra sumai. Taip pajamų natūra priskaitymai ir atskaitymai dengia vieni kitus, ir darbuotojo darbo užmokesčiui jokios įtakos neturi. Mokesčius sumoka įmonė.

Jeigu įmonės sumokėti mokesčiai už darbuotojo pajamas natūra priskiriami neleidžiamiems atskaitymams, juos į kitą sąskaitą galima perkelti Didžiosios knygos operacijose.

  5. Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. mažinamos išskaitos iš darbuotojų atlyginimų: iš minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) nebus galima išskaityti daugiau kaip 30 proc. , o iš MMA viršijančios dalies – daugiau kaip 50 proc. (buvo atitinkamai 50 ir 70 proc.).

Rivilės programoje atskaitymų pagal vykdomuosius raštus skaičiavimui naudojamas atskaitymas, kurio kodas 901. Nepriklausomai, kiek darbuotojui tokių atskaitymų yra išskaičiuojama, turi būti naudojamas tas pats atskaitymo kodas.

Formulės yra parašytos taip, kad automatiškai atsižvelgiama ir į skaičiavimo datai galiojančių atskaitymų pagal vykdomuosius raštus kiekį, ir į priskaitymo sumą.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Stovint ant darbuotojo kortelės ir paspaudus mygtuką "Atskaitymai" aprašomi visi iš jo išskaičiuojami atskaitymai pagal vykdomuosius raštus.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Pasirenkamas atskaitymo kodas 901.

Aprašant šiuos atskaitymus būtina nurodyti:

 • terminuota - nurodoma mėnesio, nuo kada bus pradėtas skaičiuoti atskaitymas, pirma diena;
 • požymis – ypatingas atskaitymas;
 • visa išskaičiuojama suma;
 • dokumento numeris;
 • kliento (paprastai antstolio) kodas iš klientų sąrašo;
 • jeigu reikia, kad atskaitymo suma persikeltų į specialią sąskaitų plano sąskaitą , nurodoma ta sąskaitą. Nenurodžius, suma nueis į sąskaitą, kuri nurodyta atskaitymo aprašyme.

antstolis2

Atlikus skaičiavimą ir informacijos perkėlimą, skolose susiformuoja skolos klientams (antstoliams).

Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos

Mokėjimai antstoliams formuojami lange "Suminės skolos", paspaudus mygtuką "Atsiskaitymo operacijų formavimas“.

antstolis3

Formuojant mokėjimus, būtinai uždedamas požymis "Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą", kad susiformuotų atskiri mokėjimo dokumentai pagal kiekvieną vykdomųjų raštų atskaitymo dokumentą.

Mokėjimo paskirtį galima užprogramuoti taip, kad formuojant antstoliams mokėjimo pavedimus, į mokėjimo paskirtį būtų įrašoma visa reikalinga informacija apie darbuotoją, iš kurio atliekamas išskaitymas (vardas, pavardė ir pan.) bei dokumento numeris, pagal kurį išskaičiuojama suma.

antstolis4

  6. Atostogų likučių vedimas personale

Pagrindiniai atostogų likučių personalo modulyje vedimo žingsniai :

 1. Įvedama priėmimo operacija.
 2. Priėmimo operacija perkeliama.
 3. "Personalas->Atostogų likučiai" įvedami visi laikotarpiai, nuo kurių neskaičiuojamos kasmetinės atostogos, pvz.: vaiko auginimo atostogos.
 4. "Personalas->"Personalo analizė" atsispausdinamas darbuotojo atostogų likutis datai, nuo kada bus pradedama dirbti su personalo moduliu arba bendrai su programa.
 5. Iš gauto skaičiaus atimamas realus darbuotojo atostogų likutis tai datai (jis turėtų būti žinomas iš kitų šaltinių). Gautas skirtumas yra jau išnaudotos atostogos.
 6. Personalo operacijų sąraše darbuotojui įvedama atostogų operacija prieš tai paskaičiuotam dienų skaičiui.
 7. "Personalas->Personalo analizė" dar kartą atsispausdinus darbuotojo atostogų likutį tai pačiai datai, jis turi sutapti su realiu darbuotojo atostogų likučiu.
  7. Kaip pasižiūrėti nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų likutį?

Darbuotojo nepanaudotų kalendorinių atostogų likučiai atvaizduojami personalo analizės ataskaitose.

Servisas -> Personalas -> Personalo analizė

Atsidariusiame lange uždedamas požymis "Atostogos".

Atfiltruojama reikalinga informacija. Norint sužinoti vieno konkretaus darbuotojo atostogų likučius, skirtuke "Personalo sąrašas" uždedamas požymis ant lauko "Kodas", ir parenkamas personalo kodas. Nenurodžius filtravimo sąlygų, ataskaita bus spausdinama visiems įmonėje dirbantiems darbuotojams.

atostogu_lik1

Skirtuke "Atostogos" uždedamas požymis "Priklauso atostogų (iki)" ir nurodoma data, kuriai spausdinamas atostogų likutis.

atostogu_lik2

Spaudžiamas mygtukas "Spausdinti" ir pasirenkama reikiama ataskaita.

atostogu_lik3

Ataskaitos "Einamieji atostogų likučiai..." parodo detalią (kiek priklauso, kiek panaudota, kiek liko) darbuotojo atostogų informaciją atostogų stažo arba kalendoriniais metais.

Ataskaitos "Suminiai atostogų likučiai datai..." parodo suminę atostogų informaciją (kiek priklauso, kiek panaudota, kiek liko), neskaidant metais.

  8. Kaip sužinoti kiek padaliniuose yra laisvų etatų?

Servisas -> Personalas -> Etatai padalinyje

Etatų panaudojimą padaliniuose galima pasižiūrėti ekrane nusiskaičius informaciją

etatu_likutis1

arba atsispausdinus ataskaitą "Etatai padaliniuose, sugrupuoti pagal padalinį".

etatu_likutis2

Norint pamatyti konkretaus padalinio ar konkretaus etato panaudojimą, uždedami atitinkami filtrai.

Informacija visada rodoma einamai datai.

  9. Atlyginimo lapelių siuntimas elektroniniu paštu.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelės skirtuko "Informacija" trečioje adreso eilutėje nurodomas darbuotojo elektroninis paštas. Jis bus reikalingas siunčiant atlyginimo lapelius elektroniniu paštu.

alga_darbuotojai1

Darbuotojų sąraše pažymimi visi darbuotojai, kuriems bus siunčiami atlyginimo lapeliai, ir spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Pasirenkama ataskaita "(El. paštu) Atlyginimo išmokėjimo lapelis".

lapeliai1

Dėl siunčiamo laiško teksto ir atlyginimo lapelio šablono pakoregavimo bei uždėjimą slaptažodžio, kuris bus paklausiamas peržiūrint lapelio turinį, kreipkitės į UAB "Rivilę" arba atstovą.

  10. Kaip suvesti A klasės neapmokestinamas išmokas, kurias reikia traukti į GPM312 deklaraciją ?

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Į metinę GPM deklaraciją traukiamos A klasės neapmokestinamos išmokos, tokios kaip dienpinigiai, išmokos už prizus, pensijų anuitetai ir kt.

Kiekvienai išmokų rūšiai sukuriamas žmogaus kintamasis.

Jeigu sumos bus vedamos tik metų pabaigoje (viena už visus metus), tai uždedamas požymis, kad reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį. Jei bus vedamos kiekvieną mėnesį - požymio dėti nereikia.

Kintamųjų kodai turėtų būti 57305, 57306, 57307 ir t.t. Kodo pirmi 3 simboliai 573, o paskutiniai du atitinka išmokos rūšies kodą.

duk_1

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Šiems kintamiesiems turi būti suvestos reikšmės, kurios bus įtraukiamos į metinę deklaraciją.

duk_2

  11. Kaip GPM312 formoje deklaruoti B klasės išmokas ?

Klientai, kuriems išmokamos B klasė išmokos, turi būti aprašyti klientų sąraše.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Kliento aprašyme užpildomi tam tikri laukai, pagal kuriuos formuojami GPM312 deklaracijos duomenys:

 • Išmokos rūšies kodas - kliento 1-as logistikos kodas, jei nenurodyta - '01';

 • Identifikacinio kodo (numerio) rūšis - kliento 2-as logistikos kodas, jei nenurodyta - 1;

  galimos reikšmės :1-asmens kodas; 2-verslo liudijimas; 3-PVM mokėtojo kodas; 4-individualios veiklos pažymėjimo numeris; 5-paso arba tapatybės kortelė numeris;

 • identifikacinis kodas (numeris) - imamas iš lauko "Trumpinys", jei laukas tuščias - kliento kodas;

 • šalies kodas - imamas iš kliento alternatyvių adresų lauko "šalies kodas".

Patys mokėjimai jiems daromi standartiškai, kaip ir bet kuriems klientams.

B klasės išmokų deklaravimui reikalingi duomenys eksportuojami į algos formas, o iš ten, kartu su visais kitais mokėjimais, formuojamas GPM312 formos XML failas.

Servisas -> Alga -> Algos formos

Atidaromas algos formų langas ir paliekamas atidarytas.

gpm1

Servisas -> Atsiskaitymai -> Išmokos

Atfiltruojamos deklaravimui reikalingos išmokų operacijos.

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "GPM312 duomenų formavimas - B klasės pajamos -(NUO 2019)".

duk_3

Duomenys eksportuojami į algos formas.

Jeigu duomenys buvo vedami kitaip, atskaitos atiderinimui kreipkitės į UAB "Rivilę" arba atstovą.

  12. Suminė darbo laiko apskaita

Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojo atlyginimas gali būti skaičiuojamas pagal nustatytą mėnesinę atlyginimo sumą arba pagal valandinį įkainį.

Jeigu skaičiavimui naudojamas valandinis įkainis, tai bendra atlyginimo suma priklauso nuo dirbtų valandų kiekio.

Jeigu yra nustatyta mėnesinė atlyginimo suma, ši suma mokama visada, jei darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (tabelyje) yra pažymėtos tik darbo "D", poilsio "P" ir švenčių "S" dienos. Šiuo atveju, suma nepriklauso nuo tą mėnesį dirbtų valandų kiekio. Jeigu darbuotojas atostogavo, sirgo ar buvo kitokie neatvykimai, tada atlyginimas paskaičiuojamas proporcingas dirbtam laikui.

Jeigu naudojami standartiniai žymėjimai ir sisteminis kalendorius, tai atlyginimo priskaitymo formulė turėtų būti:

IIF(FZMS(100)=0,FZMS(101)*FTBV(1),IIF(FTBD('P')+FTBD('D')+FTBD('S')=FKLD('D')+FKLD('P')+FKLD('S'),FZMS(100),FZMS(100)/FKLV(1)*FTBV(1)))

Esant suminei darbo laiko apskaitai, periodiškai (kas 3 arba 4 mėnesiai, arba atleidžiant darbuotoją) sumuojamas dirbtas laikas ir lyginamas su valstybės patvirtintu laiku tame laikotarpyje. Papildomai gali būti skaičiuojamas priedas už viršvalandžius arba už neišdirbtą laiką dėl darbdavio kaltės. Priskaitymų sąraše turi būti aprašyti atitinkami priskaitymai, ir priskirti darbuotojams padalinyje.

To mėnesio, kada bus skaičiuojamas priedas už viršvalandžius arba už neišdirbtą laiką, tabelyje turi būti suvestos viršvalandžių arba neišdirbto laiko valandos.

Esant poreikiui, galima kreiptis į konsultantus, kad padarytų specialias ataskaitas viršvalandžių ir neišdirbto laiko paskaičiavimui ar užprogramuotų automatinį jo užpildymą tabelyje.

Vidinė apskaita

  1. Kaip formuojami vidiniai pasiūlymai?

Vidiniai pasiūlymai, skirtingai nei pirkimo užsakymai, formuojami ne iš išorinio tiekėjo, o iš kito ar kitų padalinių. Dažniausiai tai yra kažkokie sandėliai, iš kurio kiti padaliniai užsisako prekes. Padalinio aprašyme išvardinami padaliniai tiekėjai. Jeigu jų yra keletas - suteikiami prioritetai, iš kurių pirmiausia bus užsakoma, jei prekės yra keliuose iš jų.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekių sąrašas -> Prekės koregavimas

Vidinių pasiūlymų formavimas apima du procesus. Pirma, atrinkimas prekių, kurias reikia užsisakyti. Antra, paskaičiavimas, kokį tų prekių kiekį reikia užsakyti.

Prekių, kurias reikia užsisakyti, atrinkimas gali būti atliekamas pagal padalinyje aprašytus minimalius prekių kiekius.

Prekių minimalūs kiekiai padaliniuose vedami prekės kortelės skiltyje "Padaliniai".

Papildomai gali būti suvesti kiekiai, kuriuos, pasiekus minimumą, būtų siūloma užsakyti.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Užsakymų formavimas

Vidinių pasiūlymų formavimas atliekamas konkrečiam padaliniui, kuris nurodomas lauke "Padalinys".

Jeigu užsakomos tik vieno tiekėjo prekės, tai nurodomas "Tiekėjas". Prekės bus filtruojamos pagal jų kortelėse įvestą pirmo tiekėjo kodą. Jeigu tik tam tikros grupės - parenkama grupė.

Požymis "Atsižvelgti į" "pardavimų/visus/bazinį kiekį" per tam tikrą laikotarpį reiškia, jog sistema peržiūri pardavimus nurodytame laikotarpyje, įvertina prekių sezoniškumą, prekių kortelėje nurodytus pristatymo laikus ir, jei prekės trūks po nurodyto pristatymo laikotarpio, ji patenka į užsakomų prekių sąrašą.

Paspaudus mygtuką "Informacijos nuskaitymas" bus nuskaitomos prekės, kurias pagal anksčiau aprašytus kriterijus, jau reikia užsakyti.

Lauke "Kiekis" reikia nurodyti užsakomą kiekį. Jis gali būti suvedamas ranka arba paskaičiuojamas pagal pasirinktą formulę paspaudus mygtuką "Formulės vykdymas" .

Paspaudus mygtuką "Informacijos perkėlimas", bus suformuoti vidiniai pasiūlymai.

Suformuotus pasiūlymus galima kopijuoti arba pakeisti į važtaraščius.

  2. Kaip vidinio judėjimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?

Prekių pervežimui tarp padalinių gali būti išrašomi transporto važtaraščiai.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Transporto važtaraščiai

Sukuriamas naujas transporto važtaraštis. Suteikiamas dokumento numeris, parenkamas tipas "Padaliniai". Aprašant transporto važtaraštį užpildomi skirtukų "Siuntėjas", "Gavėjas", "Vežėjas" laukai.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Vidinio judėjimo operacijoje yra mygtukas "Transporto važtaraštis", kurį paspaudus pasirenkamas jau esantis arba naujai sukurtas transporto važtaraštis, ir jam priskiriamos prekės ir (ar) paslaugos.

Jeigu transporto važtaraštyje bus pervežamos visos prekės, paliekamas pasirinkimas "Visi" , jei tik kai kurios, jas galima nurodyti pasirinkus "Kodas":

vdd_6

Vienam transporto važtaraščiui galima priskirti prekes iš kelių vidinio judėjimo operacijų.

Detaliau apie transporto važtaraščius aprašyta : Transporto važtaraščiai .

  3. Kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais?

Prekių pardavimas konsignacijos sutarties pagrindu reiškia, kad prekės pirkėjui perduodamos pagal transporto važtaraštį, bet lieka įmonės nuosavybėje. Periodiškai pirkėjas pateikia informaciją apie trečiajam asmeniui parduotas prekes. Remiantis šia informacija pirkėjui išrašoma pardavimo sąskaita - faktūra, į kurią įtraukiamos tik jo parduotos prekės.

Rivilės programoje yra du būdai pardavimui konsignacijos pagrindais vesti. Vienas - vidinio judėjimo operacijos, kitas - per pardavimų rezervavimus.

Vidinio judėjimo operacijų esmė - kiekvienam tokiam klientui sukuriamas atskiras padalinys, vidinio judėjimo operacijose į tą padalinį perduodamos prekės. Kai klientui išrašoma sąskaita, prekės parduodamos iš jam priskirto padalinio. Visada to padalinio likutis rodo pirkėjui perduotas, bet dar neparduotas prekes.

Kiekviename padalinyje gali būti patvirtintos pardavimo kainos. Jei klientui netaikomas kitoks kainų parinkimo principas (sutartys, kainynai), tai jos automatiškai parenkamos išrašant sąskaitą.

Antruoju atveju, vedamos pardavimo rezervavimo operacijos. Gavus informaciją apie parduotas prekes, iš pardavimo rezervavimų generuojamos pardavimo operacijos. Rezervuotos lieka tos prekės, kurios yra pas klientą, bet dar neparduotos.

  4. Kas yra resursai ir kur jie naudojami?

Servisas -> Kortelės -> Resursai

Įmonėse tam tikriems darbuotojams ar jų grupėms gali būti išduodami darbo įrankiai, darbo apranga ar kitos medžiagos, kurias reikia periodiškai keisti. Resursų sąraše aprašomi rinkiniai tokių išduodamų prekių, kur nurodoma kas kiek laiko jas keisti, t.y. jų galiojimo terminas dienomis, mėnesiais ar metais.

Pvz. Galima aprašyti resursą "MURININKAI", kuriam bus priskirtos prekės su laiko limitais, t.y. mūrininkui priklauso šalmas, kuris turi būti keičiamas kas 2 metai, pirštinės, kurios turi būti keičiamos kas dvi savaites, batai keičiami kas 3 mėn. ir t.t.

Darbuotojai (jų grupės) , kuriems priklauso tokie rinkiniai, aprašomi padalinių sąraše, tik, skirtingai nuo kitų padalinių, jiems priskiriamas tipas "Resursas" , ir iš resursų sąrašo parenkamas tinkamas resursas.

Padalinys šiuo atveju bus konkretus darbuotojas, pvz. Darbuotojas Pavardenis.

Resurse išvardintos prekės tokiam padaliniui perduodamos standartiškai vidinio judėjimo operacijose.

Skirtumas tik tas, kad perduodant tokias prekes, sistema automatiškai paskaičiuoja jų galiojimą datą. Galiojimo data paskaičiuojama atsižvelgiant į resurse nurodytą galiojimo laiką ir vidinio judėjimo operacijos datą.

Ataskaitoje "Servisas"->"Statistika"->"Atsargų galiojimas" galima peržiūrėti prekes, kurioms baigėsi arba artimiausiu metu baigsis galiojimo laikas.

Pasibaigus galiojimo laikui, jos nurašomos operacijose su atsargom, o naujos išduodamos vėl per vidinio judėjimo operacijas.

Atsargos

  1. Kaip atlikti prekių gamybos (komplektavimo) operacijas ?

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Atsargų operacijose galima vesti prekių gamybos operacijas. Gaminiams nereikia aprašyti kalkuliacinių kortelių, pačioje operacijoje suvedama kas bus sunaudota ir kas pagaminta.

Operacijos esmė - nurašomos sunaudotos prekės ir gautai sumai užpajamuojamas gaminys.

Atsargų modulyje vedama nauja operacija. Parenkamas operacijos tipas "Gamyba", įrašoma kokia data ir kokio padalinio prekės dalyvaus gamybos operacijoje.

Nurašomos prekės, kurios bus sunaudotos gamyboje.

Operacija perkeliama. Po operacijos perkėlimo matosi nurašytų prekių savikaina.

Operacija koreguojama, papildomai įvedant naują detalią eilutę su pagaminta preke. Įvedamas pagamintos prekės kodas, kiekis, savikaina, kuri turi būti lygi visai nurašytų prekių savikainos sumai.

Operacija dar kartą perkeliama. Operacijos galutinė suma turi būti nulis.

Po operacijos perkėlimo pagamintos prekės savikaina lygi nurašytų prekių savikainai.

Jeigu gamybos operacijos yra ne atsitiktinis atvejis, o vedamos pastoviai, tai rekomenduojama tam naudoti gamybos modulį, nepriklausomai nuo to ar gamyba vyksta pagal kalkuliacines korteles, ar kiekvienas gaminys yra individualus.

  2. Kaip suvesti prekių likučius ?

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Viena iš pirmųjų užduočių pradėjus dirbti su programa - yra susivesti prekių likučius. Prekių likučiai visada vedami paskutinei mėnesio dienai prieš darbo pradžią.

Kuriama nauja operacija.

Prekių likučių vedimui parenkamas operacijos tipas "Likučiai", įrašoma kokia data ir į kokį padalinį bus pajamuojamos prekės.

Paspaudus mygtuką "Naujas" pradedamas prekių pajamavimas.

Pasirenkamas tipas "Prekė". Prekės kodas arba barkodas gali būti įvedami ranka arba parenkami iš sąrašo.

Visi likučiai pradedant dirbti su programa suvedami naudojant D sąskaitą. Todėl laukelyje "Sąskaita" įrašoma sąskaita D.

Debetuojama visada turto sąskaita iš prekės aprašyme nurodytos prekių sąskaitų ryšio lentelės. Tos sąskaitos niekur papildomai nurodyti nereikia, ji automatiškai bus parinkta pagal prekės aprašymą.

Toliau įvedamas prekės kiekis ir savikainos suma.

Kaina gali būti vedama, bet neprivaloma. Prekių užpajamavimui pakanka kiekio ir sumos.

Jeigu prekių judėjimas bus nagrinėjamas pagal tiekėjus, tai reikia užpildyti lauką "Klientas".

Prekėms, kurių kortelėse nurodytos galiojimo dienos, iškart pasiskaičiuoja galiojimo data (prie operacijos datos pridedamos galiojimo dienos). Jei nenurodytos - galima ją tiesiog įvesti pačioje operacijoje.

Užpajamavus prekių likučius, operacija perkeliama. Atsiras įrašas Didžiojoje knygoje ir Fifo likučiai.

Jeigu ta pati prekė yra su skirtingomis savaikainomis, įvedamos skirtingos atsargų operacijos arba prekei papildomai priskiriamas objektas ar serija.

Kiekvieno padalinio likučiai suvedami atskiroje operacijoje.

Gamyba

  1. Kaip gamybos operacijose paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį?

Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos

Jei gamybos operacijas atliekantiems darbuotojams reikia paskaičiuoti atlyginimą, tai gaminio kalkuliacinėje kortelėje prie komponenčių sąrašo pridedamas kodas, kurio tipas "Darbai(Alga)". Jame galima nurodyti, kas atliks darbą: išvardinti pamainas, darbo vietas ir darbuotojų tabelinius numerius. Nenurodžius, tabelinį numerį reikės priskirti pačioje gamybos operacijoje.

Gamybos operaciją gali atlikti vienas arba keli darbuotojai.

Kai operaciją atlieka vienas darbuotojas ir nenurodyta pamaina, paspaudus mygtuką "Komponentės", reikia įvesti darbuotojo tabelinį numerį.

Parenkamas darbuotojas ir spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti".

Iš kalkuliacinės kortelės automatiškai sukrenta komponentės, skirtuke "Darbas" susiformuoja darbuotojui priskirtas darbas.

Kai gamybos operacijoje dalyvauja keli darbuotojai, reikia nurodyti pamainą, kurios darbuotojai dirbs. Spaudžiamas mygtukas "Komponentės", po išsaugojimo skirtuke "Darbai" automatiškai susiformuoja darbai visiems pamainos darbuotojams.

Jei darbuotojams reikia paskirstyti tam tikrą pinigų sumą, tai ji įrašoma lauke "Normatyvinė suma". Išlaidų paskirstymui iš sąrašo parenkama formulė. Spaudžiamas mygtukas "Formulės vykdymas" ir automatiškai paskaičiuotos sumos paskirstomos darbuotojams.

Automatiškai algų modulyje susiformuoja atitinkami priskaitymai už darbus.

Jeigu dar neužbaigtas vienas mėnuo, o pradedamos formuoti kito mėnesio operacijos, tai parenkamas tipas ne "Priskaitymas", o "Priskaitymo pasiūlymas".

  2. Kaip atlikti masinį gamybos operacijų koregavimą?

Kartais į gaminių surinkimo operacijas reikia įtraukti papildomas išlaidas, kurios sužinomos vėliau, nei atliekamos pačios operacijos. Išlaidos kaupiamos kažkurioje sąskaitoje, o pasibaigus periodui jas reikia įtraukti į gaminių savikainą.

Tuomet operacijų sąraše pažymimos reikalingos periodo operacijos, spaudžiamas mygtukas "Operacijų koregavimas", parenkamas išlaidų paskirstymo metodas ir įvedama suma, išsaugoma.

Kiekvienoje operacijoje atsiranda papildoma detali eilutė su nurodytu kodu ir tai operacijai tenkančia suma.

Operacijos iš naujo perkeliamos.

Po operacijų perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeis Fifo likučiai.

Jeigu gaminiai pardavinėjami žinant, kad paskui reikės koreguoti jų savikainą, tai pardavimo operacijose reikia naudoti perkėlimo metodą "Skolos perkėlimas". Pilną pardavimo operacijų perkėlimą galima atlikti tik galutinai pakoregavus gamybos operacijas.

  3. Kuo skiriasi "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas" gamybos operacijose?

Gamybos operacijų sąraše galimi du perkėlimo būdai: "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas".

Kai uždėtas "Pilnas perkėlimas", atlikus informacijos perkėlimą susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeičia Fifo likučiai: nusirašo komponentės, užsipajamuoja gaminys.

Vedant gamybos operacijas, jos susiformuoja ir kai trūksta komponenčių. Jeigu reikalingas komponenčių kiekis yra, jis paimamas. Einamuosiuose prekių likučiuose tas kiekis atsiranda lauke "Atiduota", tuo pačiu sumažėja einamųjų prekių likutis. Jeigu kiekio tūksta, tiesiog užfiksuojamas reikalingas kiekis - pačioje operacijoje tokia eilutė išsiskiria raudona spalva.

Įvedus komponenčių pirkimo operaciją, automatiškai gamybos operacijos nepasikoreguoja. Norint, kad gamybos operacijose nusirašytų gautos komponentės, reikia parinkti "Likučių nurašymas", atžymėti neperkeltas operacijas ir paspausti mygtuką "Informacijos perkėlimas".

Opcija "Likučių nurašymas" naudojama, kai dar nereikia užpajamuoti paties gaminio, bet reikia patikslinti komponenčių likutį.

Gamyba

  1. Kaip gamybos operacijose paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį?

Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos

Jei gamybos operacijas atliekantiems darbuotojams reikia paskaičiuoti atlyginimą, tai gaminio kalkuliacinėje kortelėje prie komponenčių sąrašo pridedamas kodas, kurio tipas "Darbai(Alga)". Jame galima nurodyti, kas atliks darbą: išvardinti pamainas, darbo vietas ir darbuotojų tabelinius numerius. Nenurodžius, tabelinį numerį reikės priskirti pačioje gamybos operacijoje.

Gamybos operaciją gali atlikti vienas arba keli darbuotojai.

Kai operaciją atlieka vienas darbuotojas ir nenurodyta pamaina, paspaudus mygtuką "Komponentės", reikia įvesti darbuotojo tabelinį numerį.

Parenkamas darbuotojas ir spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti".

Iš kalkuliacinės kortelės automatiškai sukrenta komponentės, skirtuke "Darbas" susiformuoja darbuotojui priskirtas darbas.

Kai gamybos operacijoje dalyvauja keli darbuotojai, reikia nurodyti pamainą, kurios darbuotojai dirbs. Spaudžiamas mygtukas "Komponentės", po išsaugojimo skirtuke "Darbai" automatiškai susiformuoja darbai visiems pamainos darbuotojams.

Jei darbuotojams reikia paskirstyti tam tikrą pinigų sumą, tai ji įrašoma lauke "Normatyvinė suma". Išlaidų paskirstymui iš sąrašo parenkama formulė. Spaudžiamas mygtukas "Formulės vykdymas" ir automatiškai paskaičiuotos sumos paskirstomos darbuotojams.

Automatiškai algų modulyje susiformuoja atitinkami priskaitymai už darbus.

Jeigu dar neužbaigtas vienas mėnuo, o pradedamos formuoti kito mėnesio operacijos, tai parenkamas tipas ne "Priskaitymas", o "Priskaitymo pasiūlymas".

  2. Kaip atlikti masinį gamybos operacijų koregavimą?

Kartais į gaminių surinkimo operacijas reikia įtraukti papildomas išlaidas, kurios sužinomos vėliau, nei atliekamos pačios operacijos. Išlaidos kaupiamos kažkurioje sąskaitoje, o pasibaigus periodui jas reikia įtraukti į gaminių savikainą.

Tuomet operacijų sąraše pažymimos reikalingos periodo operacijos, spaudžiamas mygtukas "Operacijų koregavimas", parenkamas išlaidų paskirstymo metodas ir įvedama suma, išsaugoma.

Kiekvienoje operacijoje atsiranda papildoma detali eilutė su nurodytu kodu ir tai operacijai tenkančia suma.

Operacijos iš naujo perkeliamos.

Po operacijų perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeis Fifo likučiai.

Jeigu gaminiai pardavinėjami žinant, kad paskui reikės koreguoti jų savikainą, tai pardavimo operacijose reikia naudoti perkėlimo metodą "Skolos perkėlimas". Pilną pardavimo operacijų perkėlimą galima atlikti tik galutinai pakoregavus gamybos operacijas.

  3. Kuo skiriasi "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas" gamybos operacijose?

Gamybos operacijų sąraše galimi du perkėlimo būdai: "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas".

Kai uždėtas "Pilnas perkėlimas", atlikus informacijos perkėlimą susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeičia Fifo likučiai: nusirašo komponentės, užsipajamuoja gaminys.

Vedant gamybos operacijas, jos susiformuoja ir kai trūksta komponenčių. Jeigu reikalingas komponenčių kiekis yra, jis paimamas. Einamuosiuose prekių likučiuose tas kiekis atsiranda lauke "Atiduota", tuo pačiu sumažėja einamųjų prekių likutis. Jeigu kiekio tūksta, tiesiog užfiksuojamas reikalingas kiekis - pačioje operacijoje tokia eilutė išsiskiria raudona spalva.

Įvedus komponenčių pirkimo operaciją, automatiškai gamybos operacijos nepasikoreguoja. Norint, kad gamybos operacijose nusirašytų gautos komponentės, reikia parinkti "Likučių nurašymas", atžymėti neperkeltas operacijas ir paspausti mygtuką "Informacijos perkėlimas".

Opcija "Likučių nurašymas" naudojama, kai dar nereikia užpajamuoti paties gaminio, bet reikia patikslinti komponenčių likutį.

Darbas su POS

  1. Prekybos centras turi savo vietinę nuolaidos kortelę. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai ?

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Poso aprašyme pažymimi "v" laukai: "Naudoti lojalumą" ir "Paieška pagal kortelės ID".

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Sukuriamas naujas klientas, kuriam užpildomas laukas "Nuolaidos grupė" - reikšmė parenkama iš nuolaidų sąrašo.

posas_02

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Sukuriamas naujas lojalumo kodas, kuriame užpildomi laukai:

uždedamas požymis "v" ant lauko "ID intervalas" ir įvedamas lojalumo kortelių numerių intervalas,
"Klientas" - iš klientų sąrašo pasirenkamas anksčiau aprašytas klientas su reikiama nuolaidos lentele.

posas_03

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama kvito formavimo pradžioje.

Paspaudus klavišą F8 - lojalumas, atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_04

posas_05

Automatiškai pasikeičia poso klientas ir pradedama taikyti nuolaida.

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama ir užbaigiant kvitą .

Atsiskaitymo lange paspaudžiamas klavišas F8 - lojalumas.

posas_07

Atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_08

ir pritaikoma atitinkama nuolaida:

posas_09

  2. Pirkėjai gali įsigyti nuolaidų korteles, kurias turintiems kaupiasi nuolaidos taškai. Perkant jie verčiami nuolaida. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai?

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Poso aprašyme pažymimi "v" laukai: "Naudoti lojalumą" ir "Paieška pagal kortelės ID" (jeigu paieška būtų pagal kortelės kodą, šio lauko žymėti nereikia).

Lauke "Formulė kvitui" aprašoma formulė, kurioje užprogramuotas taškų kaupimo algoritmas, pvz., 10 proc. nuo pirkinio sumos.

Lauke "Nuolaidos proc.koef." aprašoma formulė, kurioje užprogramuotas taškų panaudojimo algoritmas, pvz., kiekvienas taškas atitinka 1 EUR, priklausomai nuo sukauptų taškų kiekio bus paskaičiuojamas nuolaidos procentas.

posas_10

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Aprašomos visos lojalumo kortelės.

Lauke "Kodas" įvedamas kortelės kodas. Jo pildymui galima apsirašyti dokumentų skaitliuką.

Lauke "Kortelės ID" įvedamas konkrečios kortelės ID numeris. (Jeigu paieška būtų pagal kortelės kodą, šio lauko pildyti nereikia.)

posas_11

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama kvito formavimo pradžioje.

Paspaudus klavišą F8 - lojalumas, atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_04

posas_12

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama ir užbaigiant kvitą .

Atsiskaitymo lange paspaudžiamas klavišas F8 - lojalumas.

posas_14

Atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_15

Visada atsiskaitymo metu atsidaro langas, kuriame matoma lojalumo taškų informacija - "Lojalumas" ir galima nuolaida -"Lojalumas nuolaida" .
Jame nurodyta galima maksimali lojalumo nuolaida ir ją atitinkanti suma:

posas_16

Lauke "Nuolaida" įvedamas nuolaidos procentas, kuris bus taikomas šiam kvitui - automatiškai nusirašo lojalumo taškai:

posas_17

  3. Kaip aprašyti svarstyklių pajungimą prie POS ?

1. POS aprašymo papildymas

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

POS informacija2 :
 • uždedamas požymis "v" - "Naudoti svarstykles",
 • lauke "Svarstyklės" parenkama reikalinga svarstyklių rūšis,
 • "Kanalas" - nurodomas kanalas ("portas"), prie kurio pajungtos svarstyklės,
 • "Parametrai" - nurodomi svarstyklių parametrai.

posas_18

Prieš aprašant svarstykles, svarstyklių pardavėjas suinstaliuoja jų programas ("driver"), prijungia per atitinkamą kanalą, ir pateikia visą aprašymui reikalingą informaciją.

2. Prekių aprašymo pakeitimai

Servisas -> Kortelės -> Prekės

Visoms prekėms, kurios bus sveriamos ant svarstyklių, uždedamas požymis "Bar kode kiekis"

posas_19

3. Pardavimas, naudojant svarstykles

 • Sveriama prekė dedama ant svarstyklių - užsifiksuoja jos svoris,
 • POS lange įvedamas jo Bar kodas ir spaudžiama "Enter",
 • susiformuoja eilutė su nurodytu Bar kodu ir iš svarstyklių paimtu kiekiu:

posas_20

Didžioji knyga

  1. Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Pradėjus dirbti su programa, sąskaitų, kurios neturi analitikos, likučiai vedami Didžiosios knygos operacijose. Pvz.: tai būtų banko, kapitalo, pajamų, sąnaudų sąskaitų likučiai.

Sąskaitų likučių suvedimui susikuriamas atskiras Didžiosios knygos žurnalas.

Visų sąskaitų likučiai suvedami vienoje Didžiosios knygos operacijoje. Tik tuo atveju, jeigu likučiai yra pagal skirtingus asmenis, kuriamos kelios operacijos.

Didžiosios knygos žurnalų sąraše spaudžiamas mygtukas "Naujas", įvedamas žurnalo kodas, dokumento numeris, jei reikia, užpildomas aprašymo laukas.

Toliau vedamas operacijos turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Įvedamos debeto, kredito sąskaitos ir suma.

Pirma sąskaita visada debetuojama, antra - kredituojama. Koresponduojanti visada yra sąskaita D. Jei sąskaitos likutis yra debete, tai sąskaita D yra apačioje (kur kreditas), jei sąskaitos likutis yra kredite - tai sąskaita D yra viršuje (debete).

Jei reikia, užpildomas padalinys, objektas, centras, serija.

Jei sąskaita yra valiutinė, tai įvedamas ir sąskaitos likutis valiuta.

Eilutė išsaugoma. Analogiškai suvedami ir visų kitų sąskaitų likučiai.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

i.MAS

  1.Kaip elgtis, jei teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), VMI praneša apie neatitikimus duomenyse ?

Teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), dažniausiai iš VMI gaunami tipiniai pranešimai apie neatitikimus. Nors nuorodoje rašoma, kad reikėtų kreiptis į programuotojus, iš tikro, pirmiausia reikia pasitikrinti ar teisingai suvesti duomenys.

 1. klaida1

Pagal klaidos kodą gautųsi, kad kažkur nepriskirtos PVM klasifikatoriaus reikšmės arba priskirtos klaidingos (pvz. kažkur klasifikatoriaus kode yra tarpas).

Reikia patikrinti dokumentų registro modulyje suformuotus duomenis.

langas1

 1. klaida2

Reikia atsinaujinti Rivile GAMA programos versiją.

 1. klaida3

Įmonėse skirtingai vedamos pavėluotai gautos sąskaitos faktūros. Jeigu į operacijos datos lauką vedama einamo mėnesio data, o į dokumento datos lauką vedama sąskaitoje faktūroje nurodyta data, tai formavimui naudojama SYSTEM001078 ataskaita.

langas2

Jeigu tokios ataskaitos nėra, reikia atnaujinti Rivile GAMA programos versiją.

 1. klaida4

Blogai nurodytas šalies kodas. Šalies kodai turi būti iš 2 simbolių.

Šalies kodas aprašomas kliento alternatyviuose adresuose, lauke "Šalies kodas". Šis adresas (ne pats šalies kodas, o alternatyvus adresas, kuriame jis aprašytas) turi įkristi į pirkimo (pardavimo) operaciją. Jei kliento aprašyme yra vienas alternatyvus adresas, jam reikia uždėti "v" - pagal nutylėjimą. Jei keli - tinkamas parenkamas pirkimo (pardavimo) operacijoje.

 1. klaida5

Parametrų sąraše neužpildytas parametras "Įmonės registracinis ir PVM Nr. " (SS_INF_REG). Reikia užpildyti.

  2.Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600_02 ?

PVM deklaracijos FR0600_02 formavimo pagrindiniai žingsniai: :

 1. Deklaracijai FR0600_02 reikalingų duomenų suformavimas.
 2. XML failo suformavimas.

1. Deklaracijai FR0600_02 reikalingų duomenų suformavimas

Deklaracijai FR06600_02 reikalingus duomenis galima suformuoti dviem būdais:

Pirmas būdas - Naudojantis ataskaita "Eksportas į dokumentų registro PVM deklaracijos formą FR0600_02 " (SYSTEM001071)

Servisas -> Didžioji knyga -> Sąskaitos judėjimo ataskaita ->"v"- vartotojo programa

dekl06

PASTABA. Jeigu ataskaitą reikėtų priderinti ar papildyti, siūlome kreiptis į Rivilės konsultantus arba atstovus.

Antras būdas - Duomenis formuojant tiesiogai dokumentų registro modulyje.

Servisas -> Dokumentų registras

 • Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija.
 • Susirandamas kodas SS_FR0600_02 ("PVM deklaracijos forma FR0600_02") ir ant jo atsistojus paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".
 • Atsidaro langas "Dokumentų registro SS_FR0600_02 koregavimas". Jame vietoje "Visi" pasirenkama "Data" ir įvedamas laikotarpis, už kurį bus formuojama deklaracija.

dekl01

 • Paspaudžiamas mygtukas "Duomenų formavimas".

  dekl02

 • Kampe dešinėje atsiranda pranešimas:

  dekl03

  ir duomenys suformuojami.

Duomenų formavimui galima naudoti tiek sisteminę, tiek vartotojo programą. Naudojant vartotojo programą, mygtukas "Duomenų formavimas" spaudžiamas su dešiniu "pelytės" klavišu. Vartotojo programos vardas turi būti rg_ss_fr0600_02.fxp.

PASTABA. Deklaracijos priderinimui (vartotojo programos sukūrimui) reikėtų kreiptis į Rivilės konsultantus arba atstovus.

Plačiau apie vartotojo programą rasite čia

2. FR0600_02 XML failo formavimas

Servisas -> Dokumentų registras

 • Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija.

 • Susirandamas kodas SS_FR0600_02 ("PVM deklaracijos forma FR0600_02") ir ant jo atsistojus paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

 • Suformuotų duomenų nuskaitymui datos lauke įvedama formavimo data arba pasirenkama "Visi" ir nusiskaitoma informacija. Susirandamas reikalingas įrašas.

 • Spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Pasirenkama "Ekranas" ir dar kartą spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Atsidaro pasirinkimas kur išsaugoti suformuotą failą.

dekl04

 • Pasirenkamas katalogas ir failas išsaugomas.
 • Suformuotas failas atidaromas su ABBYYeFormFiller programa, prieš tai iš VMI atsisiuntus FR0600 šabloną.