DUK

  1. Kam naudojamas mygtukas "Algos servisas"?

Naudojant mygtuką "Algos servisas " galimas paketinis algos kintamųjų reikšmių sugeneravimas, naujų priskaitymų ar atskaitymų priskyrimas darbuotojams.

algos_servisas1

Uždėjus požymį "Formuoti algos kintamųjų reikšmes pagal jau įvestas" galima suformuoti to paties arba naujo kintamojo reikšmes, paėmus senas reikšmes ir su jomis atlikus tam tikrus aritmetinius veiksmus.

Ši funkcija gali būti naudojama atlyginimų, priedų perskaičiavimui pagal koeficientą, naujų priedų formavimui.

"Imti galiojančius datai" - nurodoma data, kuriai paimama sena reikšmė.

"Formuoti datai" - nurodoma data, kuriai bus suformuota nauja reikšmė.

"Imti kintamojo Nr." - senojo kintamojo kodas, parenkamas iš kintamųjų sąrašo.

"Formuoti kintamojo Nr." - naujojo kintamojo kodas, parenkamas iš kintamųjų sąrašo. Jam bus paskaičiuotos ir priskirtos reikšmės. Kodas gali sutapti su senuoju - tada naujas kintamasis neatsiras, tik bus paskaičiuotos naujos to paties kintamojo reikšmės.

"Tipas"- kintamojo tipas : sistemos, padalinio, žmogaus, žmogaus padalinyje.

"Padalinys", "Tabelinis Nr.", "Objektas" - filtravimui reikalingi laukai, jeigu skaičiavimas bus atliekamas tik tam tikram padaliniui, tabeliniam numeriui ar objektui. Priklausomai nuo kintamojo tipo, galima filtruoti arba visus, arba dalį laukų.

"Veiksmas" - nurodoma koks veiksmas bus atliekamas su senojo kintamojo reikšmėmis. Galimi visi aritmetiniai veiksmai (+, -, *, /, =).

"Reikšmė" - įvedamas skaičius, kuris bus naudojamas atliekant aritmetinius veiksmus su senąja reikšme (pvz., iš jo bus dauginama, dalinama, jis bus pridedamas, atimamas ar tiesiog jam bus prilyginama nauja reikšmė)

"Apvalinti" - nurodoma, kokiu tikslumu bus suapvalintas gautas rezultatas.

"Apvalinti į didesnę pusę" - nuo to priklauso, ar bus aritmetinis apvalinimas, ar į didesnę pusę.

Apsirašius visą šią informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti" bus sugeneruotos naujos pasirinkto kintamojo reikšmės. Priklausomai nuo kintamojo ir nuo filtravimo, jos gali būti sugeneruotos visiems darbuotojams, tam tikro padalinio darbuotojams, tam tikrame objekte ir pan.

Pažiūrėti naujas reikšmes bus galima lange "Servisas-> Alga->Kintamųjų reikšmės".

Uždėjus požymį "Formuoti darbuotojų priskaitymus/atskaitymus" galima visiems arba daliai darbuotojų priskirti naujus priskaitymus arba atskaitymus.

algos_servisas2

Ši funkcija gali būti naudojama, kai visiems arba daliai darbuotojų pradedama skaičiuoti nauja priemokos rūšis ar atsiranda naujas atskaitymas už telefonus ir pan.

"Dirbantiems datai" - atrenkami darbuotojai, dirbantys įmonėje tik nurodytai datai.

"Kodas" - parenkamas priskaitymo arba atskaitymo, kurį reikės priskirti darbuotojams, kodas.

"Tipas" - nurodoma, ar tai bus priskaitymas, ar atskaitymas, ar priskaitymo (atskaitymo) pasiūlymas.

"Tabelinis Nr.", "Padalinys" - filtravimui reikalingi laukai, jeigu skaičiavimas bus atliekamas tik tam tikram tabeliniam numeriui ar padaliniui. Jei bus priskiriamas atskaitymas ar atskaitymo pasiūlymas, galima filtruoti tik pagal tabelinį numerį.

Apsirašius visą šią informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti" bus sugeneruoti nauji priskaitymai, atskaitymai ar pasiūlymai. Priklausomai nuo filtravimo, jie bus sugeneruoti vienam darbuotojui, visiems ar tik tam tikro padalinio darbuotojams.

Pažiūrėti naujus priskaitymus/atskaitymus bus galima lange "Servisas-> Alga->Darbuotojų priskaitymai/Atskaitymai".

  2. Automobilio nuomos apskaita

Algų modulyje gali būti vedama automobilio nuomos apskaita.

Pagrindiniai žingsniai :

 • Sukuriama nauja sąskaitų ryšio lentelė. Nebūtina - reikalinga tik tuo atveju, jei mokėtiną sumą darbuotojui norima padėti į atskirą sąskaitą.
 • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Automobilio nuoma". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Automobilio nuoma". Jam aprašoma formulė.
 • Pajamų mokesčio kodas bus naudojamas 19103. Priskaitymų-atskaitymų sąskaitų ryšio lentelėje nurodoma, kad jis bus skaičiuojamas nuo naujai aprašyto priskaitymo.
 • Darbuotojo kortelėje aprašomas atskiras padalinys.
 • Jame priskiriamas naujas priskaitymas ir įvedama automobilio nuomos suma.

Servisas -> Kortelės -> Sąskaitų ryšys

Sukuriama nauja sąskaitų ryšio lentelė, nurodant specialiai automobilio nuomai parinktas sąskaitas laukuose "DU šaltinis" ir "Paskaičiuotas DU ir avansas".

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Automobilio nuoma". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Automobilio nuoma".

Jeigu bus naudojama ta pati sąskaitų ryšio lentelė, tik nuomos sąnaudas reikės padėti į kitą sąnaudų sąskaitą, tai ta sąskaita nurodoma priskaitymo aprašyme.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas automobilio nuomos kintamasis. Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Viskas išsaugoma. Paspaudus mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymima, kad nuo šio priskaitymo bus skaičiuojamas pajamų mokestis, kurio kodas 19103.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelės skirtuke "Padaliniai", darbuotojui priskiriamas naujas padalinys. Parenkama automobilio nuomai sukurta sąskaitų ryšio lentelė. Pažymima "Neformuoti tabelio ".

Operacija išsaugoma. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)", darbuotojui priskiriamas automobilio nuomos priskaitymas. Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama nuomos kaina.

Viskas išsaugoma.

Skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį, prie priskaitymų įkris priskaitymas už automobilio nuomą, pasiskaičiuos pajamų mokestis.

Paskaičiuota informacija matoma darbuotojo kortelės skirtuke "Priskaitymai/atskaitymai” arba atsispausdinus ataskaitas.

  3. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas

Pagrindiniai žingsniai :

 • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Pajamos natūra". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra", aprašoma formulė. Nuo jo bus skaičiuojami mokesčiai.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (-) ", aprašoma formulė. Nuo jo mokesčiai nebus skaičiuojami.
 • Darbuotojo kortelėje prie padalinių priskiriami abu nauji priskaitymai ir įvedama pajamų natūra suma.

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Pajamos natūra". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra".

Priskaitymui pažymima, kad bus traukiamas į GPM312 formą.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, pažymimas laukas "Skaičiuoti sodrą". Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi FZMSO(910). Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Priskaitymas išsaugomas. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo pajamų natūra.

Viskas išsaugoma.

Tam, kad aprašytas priskaitymas nedidintų darbuotojo pajamų (bet nuo jo reikia paskaičiuoti mokesčius), reikia apsirašyti ir priskaitymą su minuso ženklu.

Analogiškai sukuriamas naujas priskaitymas, kuris nebus traukiamas į GPM312 formą ir nuo kurio nebus atskaičiuojami jokie atskaitymai. Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis, tik prieš jį įvedamas minuso ženklas.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi -FZMSO(910).

Viskas išsaugoma.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje skirtuke "Padaliniai" spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)" ir priskiriami abu pajamų natūra priskaitymai.

Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama gautų pajamų natūra suma (reikšmė).

Priskaitymui priskiriamas objektas. Tada paskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį, nuo pajamų natūra paskaičiuoti mokesčiai bus rodomi atskiromis eilutėmis.

Įrašas išsaugomas.

Paskaičiuojamas darbuotojo darbo užmokestis. Pajamų natūra priskaitymai darbuotojo pajamų nedidina, o išmokamą atlyginimą mažina nuo pajamų natūra apskaičiuoti mokesčiai.

  4. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė

Pagrindiniai žingsniai :

 • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Pajamos natūra". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra", aprašoma formulė. Nuo jo bus skaičiuojami mokesčiai.
 • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (-) ", aprašoma formulė. Nuo jo mokesčiai nebus skaičiuojami.
 • Darbuotojo kortelėje prie padalinių priskiriami abu nauji priskaitymai ir įvedama pajamų natūra suma.

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Pajamos natūra". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (įmonės mokesčiai)".

Priskaitymui pažymima, kad bus traukiamas į GPM312 formą.

Laukas "Sąskaita" neprivalomas, jis pildomas tik tuo atveju, jei už darbuotoją įmonės sumokėtų mokesčių sumą norima matyti atskiroje Didžiosios knygos sąskaitoje. Jei sąskaita nenurodyta, tai priskaičiuota suma bus perkelta į darbuotojo sąskaitų ryšio lentelėje nurodytą darbo užmokesčio šaltinio sąskaitą (dažniausiai sąnaudas). Nurodžius sąskaitą, suma bus įrašyta į jos debetą.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, pažymimas laukas "Skaičiuoti sodrą". Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi FZMSO(913). Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Priskaitymas išsaugomas. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo pajamų natūra.

Viskas išsaugoma.

Tam, kad aprašytas priskaitymas nedidintų darbuotojo pajamų (bet nuo jo reikia paskaičiuoti mokesčius), reikia apsirašyti ir priskaitymą su minuso ženklu.

Analogiškai sukuriamas naujas priskaitymas, kuris nebus traukiamas į GPM312 formą ir nuo kurio nebus atskaičiuojami jokie atskaitymai. Jo prioritetas būtinai turi būti didesnis nei prieš tai aprašyto priskaitymo. Priskiriama ta pati sąskaita.

Skirtuke "Sumos formulė" įrašoma formulė

-(FPRI(913)-FPRI(913)*(FSYS(19101)/100+FSYS(19201)/100+FSYS(19202)/100+FZMO(19203)/100))

Viskas išsaugoma.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje skirtuke "Padaliniai" spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)" ir priskiriami abu pajamų natūra priskaitymai.

Paspaudus mygtuką "Kintamieji“, priskiriama gautų pajamų natūra suma (reikšmė).

Priskaitymui priskiriamas objektas. Tada paskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį, nuo pajamų natūra paskaičiuoti mokesčiai bus rodomi atskiromis eilutėmis.

Įrašas išsaugomas.

Paskaičiuojamas darbuotojo darbo užmokestis. Pajamų natūra priskaitymų skirtumas lygus paskaičiuotų mokesčių nuo pajamų natūra sumai. Taip pajamų natūra priskaitymai ir atskaitymai dengia vieni kitus, ir darbuotojo darbo užmokesčiui jokios įtakos neturi. Mokesčius sumoka įmonė.

Jeigu įmonės sumokėti mokesčiai už darbuotojo pajamas natūra priskiriami neleidžiamiems atskaitymams, juos į kitą sąskaitą galima perkelti Didžiosios knygos operacijose.

  5. Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. mažinamos išskaitos iš darbuotojų atlyginimų: iš minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) nebus galima išskaityti daugiau kaip 30 proc. , o iš MMA viršijančios dalies – daugiau kaip 50 proc. (buvo atitinkamai 50 ir 70 proc.).

Rivilės programoje atskaitymų pagal vykdomuosius raštus skaičiavimui naudojamas atskaitymas, kurio kodas 901. Nepriklausomai, kiek darbuotojui tokių atskaitymų yra išskaičiuojama, turi būti naudojamas tas pats atskaitymo kodas.

Formulės yra parašytos taip, kad automatiškai atsižvelgiama ir į skaičiavimo datai galiojančių atskaitymų pagal vykdomuosius raštus kiekį, ir į priskaitymo sumą.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Stovint ant darbuotojo kortelės ir paspaudus mygtuką "Atskaitymai" aprašomi visi iš jo išskaičiuojami atskaitymai pagal vykdomuosius raštus.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Pasirenkamas atskaitymo kodas 901.

Aprašant šiuos atskaitymus būtina nurodyti:

 • terminuota - nurodoma mėnesio, nuo kada bus pradėtas skaičiuoti atskaitymas, pirma diena;
 • požymis – ypatingas atskaitymas;
 • visa išskaičiuojama suma;
 • dokumento numeris;
 • kliento (paprastai antstolio) kodas iš klientų sąrašo;
 • jeigu reikia, kad atskaitymo suma persikeltų į specialią sąskaitų plano sąskaitą , nurodoma ta sąskaitą. Nenurodžius, suma nueis į sąskaitą, kuri nurodyta atskaitymo aprašyme.

antstolis2

Atlikus skaičiavimą ir informacijos perkėlimą, skolose susiformuoja skolos klientams (antstoliams).

Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos

Mokėjimai antstoliams formuojami lange "Suminės skolos", paspaudus mygtuką "Atsiskaitymo operacijų formavimas“.

antstolis3

Formuojant mokėjimus, būtinai uždedamas požymis "Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą", kad susiformuotų atskiri mokėjimo dokumentai pagal kiekvieną vykdomųjų raštų atskaitymo dokumentą.

Mokėjimo paskirtį galima užprogramuoti taip, kad formuojant antstoliams mokėjimo pavedimus, į mokėjimo paskirtį būtų įrašoma visa reikalinga informacija apie darbuotoją, iš kurio atliekamas išskaitymas (vardas, pavardė ir pan.) bei dokumento numeris, pagal kurį išskaičiuojama suma.

antstolis4

  6. Atostogų likučių vedimas personale

Pagrindiniai atostogų likučių personalo modulyje vedimo žingsniai :

 1. Įvedama priėmimo operacija.
 2. Priėmimo operacija perkeliama.
 3. "Personalas->Atostogų likučiai" įvedami visi laikotarpiai, nuo kurių neskaičiuojamos kasmetinės atostogos, pvz.: vaiko auginimo atostogos.
 4. "Personalas->"Personalo analizė" atsispausdinamas darbuotojo atostogų likutis datai, nuo kada bus pradedama dirbti su personalo moduliu arba bendrai su programa.
 5. Iš gauto skaičiaus atimamas realus darbuotojo atostogų likutis tai datai (jis turėtų būti žinomas iš kitų šaltinių). Gautas skirtumas yra jau išnaudotos atostogos.
 6. Personalo operacijų sąraše darbuotojui įvedama atostogų operacija prieš tai paskaičiuotam dienų skaičiui.
 7. "Personalas->Personalo analizė" dar kartą atsispausdinus darbuotojo atostogų likutį tai pačiai datai, jis turi sutapti su realiu darbuotojo atostogų likučiu.
  7. Kaip pasižiūrėti nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų likutį?

Darbuotojo nepanaudotų kalendorinių atostogų likučiai atvaizduojami personalo analizės ataskaitose.

Servisas -> Personalas -> Personalo analizė

Atsidariusiame lange uždedamas požymis "Atostogos".

Atfiltruojama reikalinga informacija. Norint sužinoti vieno konkretaus darbuotojo atostogų likučius, skirtuke "Personalo sąrašas" uždedamas požymis ant lauko "Kodas", ir parenkamas personalo kodas. Nenurodžius filtravimo sąlygų, ataskaita bus spausdinama visiems įmonėje dirbantiems darbuotojams.

atostogu_lik1

Skirtuke "Atostogos" uždedamas požymis "Priklauso atostogų (iki)" ir nurodoma data, kuriai spausdinamas atostogų likutis.

atostogu_lik2

Spaudžiamas mygtukas "Spausdinti" ir pasirenkama reikiama ataskaita.

atostogu_lik3

Ataskaitos "Einamieji atostogų likučiai..." parodo detalią (kiek priklauso, kiek panaudota, kiek liko) darbuotojo atostogų informaciją atostogų stažo arba kalendoriniais metais.

Ataskaitos "Suminiai atostogų likučiai datai..." parodo suminę atostogų informaciją (kiek priklauso, kiek panaudota, kiek liko), neskaidant metais.

  8. Kaip sužinoti kiek padaliniuose yra laisvų etatų?

Servisas -> Personalas -> Etatai padalinyje

Etatų panaudojimą padaliniuose galima pasižiūrėti ekrane nusiskaičius informaciją

etatu_likutis1

arba atsispausdinus ataskaitą "Etatai padaliniuose, sugrupuoti pagal padalinį".

etatu_likutis2

Norint pamatyti konkretaus padalinio ar konkretaus etato panaudojimą, uždedami atitinkami filtrai.

Informacija visada rodoma einamai datai.

  9. Atlyginimo lapelių siuntimas elektroniniu paštu.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelės skirtuko "Informacija" trečioje adreso eilutėje nurodomas darbuotojo elektroninis paštas. Jis bus reikalingas siunčiant atlyginimo lapelius elektroniniu paštu.

alga_darbuotojai1

Darbuotojų sąraše pažymimi visi darbuotojai, kuriems bus siunčiami atlyginimo lapeliai, ir spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Pasirenkama ataskaita "(El. paštu) Atlyginimo išmokėjimo lapelis".

lapeliai1

Dėl siunčiamo laiško teksto ir atlyginimo lapelio šablono pakoregavimo bei uždėjimą slaptažodžio, kuris bus paklausiamas peržiūrint lapelio turinį, kreipkitės į UAB "Rivilę" arba atstovą.

  10. Kaip suvesti A klasės neapmokestinamas išmokas, kurias reikia traukti į GPM312 deklaraciją ?

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Į metinę GPM deklaraciją traukiamos A klasės neapmokestinamos išmokos, tokios kaip dienpinigiai, išmokos už prizus, pensijų anuitetai ir kt.

Kiekvienai išmokų rūšiai sukuriamas žmogaus kintamasis.

Jeigu sumos bus vedamos tik metų pabaigoje (viena už visus metus), tai uždedamas požymis, kad reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį. Jei bus vedamos kiekvieną mėnesį - požymio dėti nereikia.

Kintamųjų kodai turėtų būti 57305, 57306, 57307 ir t.t. Kodo pirmi 3 simboliai 573, o paskutiniai du atitinka išmokos rūšies kodą.

duk_1

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Šiems kintamiesiems turi būti suvestos reikšmės, kurios bus įtraukiamos į metinę deklaraciją.

duk_2

  11. Kaip GPM312 formoje deklaruoti B klasės išmokas ?

Klientai, kuriems išmokamos B klasė išmokos, turi būti aprašyti klientų sąraše.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Kliento aprašyme užpildomi tam tikri laukai, pagal kuriuos formuojami GPM312 deklaracijos duomenys:

 • Išmokos rūšies kodas - kliento 1-as logistikos kodas, jei nenurodyta - '01';

 • Identifikacinio kodo (numerio) rūšis - kliento 2-as logistikos kodas, jei nenurodyta - 1;

  galimos reikšmės :1-asmens kodas; 2-verslo liudijimas; 3-PVM mokėtojo kodas; 4-individualios veiklos pažymėjimo numeris; 5-paso arba tapatybės kortelė numeris;

 • identifikacinis kodas (numeris) - imamas iš lauko "Trumpinys", jei laukas tuščias - kliento kodas;

 • šalies kodas - imamas iš kliento alternatyvių adresų lauko "šalies kodas".

Patys mokėjimai jiems daromi standartiškai, kaip ir bet kuriems klientams.

B klasės išmokų deklaravimui reikalingi duomenys eksportuojami į algos formas, o iš ten, kartu su visais kitais mokėjimais, formuojamas GPM312 formos XML failas.

Servisas -> Alga -> Algos formos

Atidaromas algos formų langas ir paliekamas atidarytas.

gpm1

Servisas -> Atsiskaitymai -> Išmokos

Atfiltruojamos deklaravimui reikalingos išmokų operacijos.

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "GPM312 duomenų formavimas - B klasės pajamos -(NUO 2019)".

duk_3

Duomenys eksportuojami į algos formas.

Jeigu duomenys buvo vedami kitaip, atskaitos atiderinimui kreipkitės į UAB "Rivilę" arba atstovą.

  12. Suminė darbo laiko apskaita

Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojo atlyginimas gali būti skaičiuojamas pagal nustatytą mėnesinę atlyginimo sumą arba pagal valandinį įkainį.

Jeigu skaičiavimui naudojamas valandinis įkainis, tai bendra atlyginimo suma priklauso nuo dirbtų valandų kiekio.

Jeigu yra nustatyta mėnesinė atlyginimo suma, ši suma mokama visada, jei darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (tabelyje) yra pažymėtos tik darbo "D", poilsio "P" ir švenčių "S" dienos. Šiuo atveju, suma nepriklauso nuo tą mėnesį dirbtų valandų kiekio. Jeigu darbuotojas atostogavo, sirgo ar buvo kitokie neatvykimai, tada atlyginimas paskaičiuojamas proporcingas dirbtam laikui.

Jeigu naudojami standartiniai žymėjimai ir sisteminis kalendorius, tai atlyginimo priskaitymo formulė turėtų būti:

IIF(FZMS(100)=0,FZMS(101)*FTBV(1),IIF(FTBD('P')+FTBD('D')+FTBD('S')=FKLD('D')+FKLD('P')+FKLD('S'),FZMS(100),FZMS(100)/FKLV(1)*FTBV(1)))

Esant suminei darbo laiko apskaitai, periodiškai (kas 3 arba 4 mėnesiai, arba atleidžiant darbuotoją) sumuojamas dirbtas laikas ir lyginamas su valstybės patvirtintu laiku tame laikotarpyje. Papildomai gali būti skaičiuojamas priedas už viršvalandžius arba už neišdirbtą laiką dėl darbdavio kaltės. Priskaitymų sąraše turi būti aprašyti atitinkami priskaitymai, ir priskirti darbuotojams padalinyje.

To mėnesio, kada bus skaičiuojamas priedas už viršvalandžius arba už neišdirbtą laiką, tabelyje turi būti suvestos viršvalandžių arba neišdirbto laiko valandos.

Esant poreikiui, galima kreiptis į konsultantus, kad padarytų specialias ataskaitas viršvalandžių ir neišdirbto laiko paskaičiavimui ar užprogramuotų automatinį jo užpildymą tabelyje.