Kam naudojamas mygtukas "Algos servisas"?

Kam naudojamas mygtukas "Algos servisas"?

Naudojant mygtuką "Algos servisas " galimas paketinis algos kintamųjų reikšmių sugeneravimas, naujų priskaitymų ar atskaitymų priskyrimas darbuotojams.

algos_servisas1

Uždėjus požymį "Formuoti algos kintamųjų reikšmes pagal jau įvestas" galima suformuoti to paties arba naujo kintamojo reikšmes, paėmus senas reikšmes ir su jomis atlikus tam tikrus aritmetinius veiksmus.

Ši funkcija gali būti naudojama atlyginimų, priedų perskaičiavimui pagal koeficientą, naujų priedų formavimui.

"Imti galiojančius datai" - nurodoma data, kuriai paimama sena reikšmė.

"Formuoti datai" - nurodoma data, kuriai bus suformuota nauja reikšmė.

"Imti kintamojo Nr." - senojo kintamojo kodas, parenkamas iš kintamųjų sąrašo.

"Formuoti kintamojo Nr." - naujojo kintamojo kodas, parenkamas iš kintamųjų sąrašo. Jam bus paskaičiuotos ir priskirtos reikšmės. Kodas gali sutapti su senuoju - tada naujas kintamasis neatsiras, tik bus paskaičiuotos naujos to paties kintamojo reikšmės.

"Tipas"- kintamojo tipas : sistemos, padalinio, žmogaus, žmogaus padalinyje.

"Padalinys", "Tabelinis Nr.", "Objektas" - filtravimui reikalingi laukai, jeigu skaičiavimas bus atliekamas tik tam tikram padaliniui, tabeliniam numeriui ar objektui. Priklausomai nuo kintamojo tipo, galima filtruoti arba visus, arba dalį laukų.

"Veiksmas" - nurodoma koks veiksmas bus atliekamas su senojo kintamojo reikšmėmis. Galimi visi aritmetiniai veiksmai (+, -, *, /, =).

"Reikšmė" - įvedamas skaičius, kuris bus naudojamas atliekant aritmetinius veiksmus su senąja reikšme (pvz., iš jo bus dauginama, dalinama, jis bus pridedamas, atimamas ar tiesiog jam bus prilyginama nauja reikšmė)

"Apvalinti" - nurodoma, kokiu tikslumu bus suapvalintas gautas rezultatas.

"Apvalinti į didesnę pusę" - nuo to priklauso, ar bus aritmetinis apvalinimas, ar į didesnę pusę.

Apsirašius visą šią informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti" bus sugeneruotos naujos pasirinkto kintamojo reikšmės. Priklausomai nuo kintamojo ir nuo filtravimo, jos gali būti sugeneruotos visiems darbuotojams, tam tikro padalinio darbuotojams, tam tikrame objekte ir pan.

Pažiūrėti naujas reikšmes bus galima lange "Servisas-> Alga->Kintamųjų reikšmės".

Uždėjus požymį "Formuoti darbuotojų priskaitymus/atskaitymus" galima visiems arba daliai darbuotojų priskirti naujus priskaitymus arba atskaitymus.

algos_servisas2

Ši funkcija gali būti naudojama, kai visiems arba daliai darbuotojų pradedama skaičiuoti nauja priemokos rūšis ar atsiranda naujas atskaitymas už telefonus ir pan.

"Dirbantiems datai" - atrenkami darbuotojai, dirbantys įmonėje tik nurodytai datai.

"Kodas" - parenkamas priskaitymo arba atskaitymo, kurį reikės priskirti darbuotojams, kodas.

"Tipas" - nurodoma, ar tai bus priskaitymas, ar atskaitymas, ar priskaitymo (atskaitymo) pasiūlymas.

"Tabelinis Nr.", "Padalinys" - filtravimui reikalingi laukai, jeigu skaičiavimas bus atliekamas tik tam tikram tabeliniam numeriui ar padaliniui. Jei bus priskiriamas atskaitymas ar atskaitymo pasiūlymas, galima filtruoti tik pagal tabelinį numerį.

Apsirašius visą šią informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti" bus sugeneruoti nauji priskaitymai, atskaitymai ar pasiūlymai. Priklausomai nuo filtravimo, jie bus sugeneruoti vienam darbuotojui, visiems ar tik tam tikro padalinio darbuotojams.

Pažiūrėti naujus priskaitymus/atskaitymus bus galima lange "Servisas-> Alga->Darbuotojų priskaitymai/Atskaitymai".