Dokumentų tvirtinimas

Rivile GAMA sistemoje galima aprašyti eiliškumą, pagal kurį turi būti tvirtinami įvairių rūšių dokumentai. Prie kiekvieno tipo operacijų aprašomos būsenos, suadministruojama kas ir kokia tvarka jas turi patvirtinti ir kokios funkcijos atliekamos tvirtinimo metu (susigeneruoja dokumentas, išsiunčiamas laiškas, operacija perkeliama ir pan.)

Būsenos

Būsenos naudojamos, kai įvedamą dokumentą turi kontroliuoti ir patvirtinti vienas arba keli vartotojai, taip pat kai dokumento patvirtinimo metu reikia atlikti tam tikrus papildomus veiksmus (pvz.: išsiųsti laiškus, sugeneruoti kitas operacijas).

busena Būsenos patvirtinimas (Shif+H). Mygtukas naudojamas būsenų sukūrimui, patvirtinimui ir atšaukimui.

Paspaudus mygtuką dešiniu pelės klavišu, matomos 3 jo funkcijos: "Būsenos atšaukimas", "Būsenų sąrašas", "Būsenos patvirtinimas".

tvirtin_01

Būsenų sąrašas

Kiekviename lange, kur bus naudojamos būsenos, pirmiausiai sukuriamas būsenų sąrašas.

Mygtukas busena Būsenos patvirtinimas paspaudžiamas dešiniu pelės klavišu ir pasirenkama "Būsenų sąrašas". Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir aprašoma nauja būsena.

Būsenos gali būti aprašomos tiek kortelėms, tiek operacijoms.

Būsenos gali būti bendros visoms tos pačios rūšies operacijoms (ar kortelėms) arba gali priklausyti nuo operacijų tipo. Pvz., personalo operacijų sąraše kiekvienam operacijų tipui sukuriamos atskiros būsenos.

tvirtin_10

Lauke "Būsena" kiekvienam operacijos tipui nurodomas būsenos eiliškumas tame sąraše, kur ji aprašoma. Nieko papildomai neužprogramavus ir nenurodžius kitokios tvirtinimo tvarkos, būsenos tvirtinamos eilės tvarka.

Operacijų sąraše atsiras atskiras stulpelis "Būsena". Jame matysis dokumento būsenos pavadinimas tokiame fone, koks bus nurodytas lauke "Spalva".

tvirtin_03

Jeigu būsena tampa neaktyvi, uždedamas požymis "Neaktyvus".

Jeigu būseną bus galima atšaukti, uždedamas požymis "Galima atšaukti". Atšaukimas galimas nenurodant priežasties arba "Reikalinga atšaukimo priežastis" .
Jei pažymėta, jog reikalinga atšaukimo priežastis, parodomas laukas, skirtas jos įvedimui.
Atšaukiant per Rivile GAMA, šio lauko pildyti neprivaloma, atšaukiant per MGAMA, jame turi būti įvestas bent vienas simbolis.

Pažymėjus lauką "Registruoti patvirtinimus", būsenos patvirtinimo arba atšaukimo metu bus registruojama kada ir kas atliko jos patvirtinimą arba atšaukimą.

Kiekvieną būseną patvirtinti/ atšaukti gali tam tikri vartotojai. Gali būti įvardinamas vienas konkretus vartotojas arba keli vartotojai. Būsenos aprašyme nurodama, ar tam, kad ji būtų patvirtinta/ atšaukta, pakanka, kad būseną patvirtintų/atšauktų vienas vartotojas ("Patvirtina/ Atšaukia vienas"), ar tai privalo atlikti visi ("Patvirtina/ Atšaukia visi").

Uždėjus požymį "Formuoti tvirtinančius" susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos vartotojams, kurie turi patvirtinti naują būseną.

Būsenos tvirtinimas galimas per Rivile GAMA programą arba per MGAMA. Pasirenkama kaip konkreti būsena bus tvirtinama.

Tvirtinant per MGAMA, vartotojui galima elektroniniu paštu išsiųsti informaciją apie dokumentus, kuriuos jis turi patvirtinti arba tik susipažinti, taip pat apie jo pateiktų prašymų būsenos pasikeitimus. Plačiau apie MGAMA funkcionalumus aprašyta Rivile MGAMA.

Laukai "Pereiti į būseną Patvirtinus / Atšaukus" naudojami, kai norima apsirašyti konkretų būsenų tvirtinimo eiliškumą.

Peršokimą į konkrečią būseną galima ir užsiprogramuoti. Tam naudojama funkcija BUSENA_K.

Būsenos aprašyme gali būti užprogramuotas Būsenos INIT-as. Šiame lauke nurodyta programa suveikia būsenos susikūrimo metu. Pavyzdžiui, čia gali būti įrašyta programa, kuri iškart sukuria būsenos tvirtinimo operacijas.

Norint, kad programa suveiktų iš MGAMA aplikacijos, naudojama SQL procedūra.

Lauke Būsenos INIT-as įrašyta programa iškviečiama tik iš Rivile GAMA programos. Iš MGAMA aplikacijos gali būti vykdomos tik SQL procedūros.

Būsenos aprašyme galima nurodyti, kokios programos bus įvykdytos prieš būsenos patvirtinimą/atšaukimą arba po būsenos patvirtinimo/atšaukimo. Uždėjus požymį "Perkelti operaciją", patvirtinant būseną kartu atliekamas ir informacijos perkėlimas.

Aprašius ir išsaugojus būseną, spaudžiamas mygtukas serv1 "Vartotojų leidimai". Atsidaro vartotojų sąrašas, kuriame pažymimi vartotojai, kuriems bus leidžiama arba reikalinga (jeigu uždėta "Patvirtina visi") tvirtinti/atšaukti būseną.

tvirtin_04

Uždėjus požymį "v" - "Formuoti tvirtinančius" būsenos patvirtinimo lange matysis sąrašas vartotojų, kurie tą būseną gali (turi) patvirtinti. Sąrašas susiformuoja būsenos atsiradimo metu. Sąrašą galima papildyti ranka arba užprogramuoti jo automatinį susikūrimą.

tvirtin_05

Neuždėjus šio požymio, būsenos patvirtinimo lange tvirtinančių sąrašą galima pamatyti paspaudus mygtuką "Vartotojų leidimai":

Sprendžiant tam tikrus uždavinius, galima visai nenaudoti mygtuko "Vartotojo leidimai", o visus būsenos patvirtinimo įrašus sukurti naudojant lauke "Būsenos INIT-as" nurodytą programą arba "SQL procedūrą", arba galima naudoti mišrų variantą.

Būsenos patvirtinimo įrašų generavimui naudojama funkcija BUSENOS_P .

Būsenų tvirtinimo veikimo principai plačiau aprašyti MGAMA - būsenų tvirtinimo principai.

Būsenos tvirtinimas

Būsenos tvirtinamos arba Rivile GAMA programoje, arba naudojant aplikaciją MGAMA.

Kaip būsenos tvirtinamos naudojant MGAMA aplikaciją ir kokie gali būti sprendžiami su dokumentų tvirtinimu susiję uždaviniai aprašyta Rivile MGAMA.

Būsena Rivile GAMA programoje patvirtinama pažymėjus "v" operaciją ir paspaudus mygtuką "Būsenos patvirtinimas".

Jeigu, aprašant būseną, buvo uždėta "Patvirtina visi", tai būsena laikoma patvirtinta tik tada, kai ją patvirtina visi prie būsenos aprašymo išvardinti vartotojai. Jei "Patvirtina vienas" arba visai neuždėtas požymis "Registruoti patvirtinimus", tai užtenka, kad patvirtintų vienas iš išvardintų vartotojų.

Kai būsena pilnai patvirtinama, ji pasikeičia į kitą būseną. Ją vėl visi, kam priklauso, turi patvirtinti. Taip procesas vyksta kol pasiekiama galutinė būsena, kurios nebereikia tvirtinti - priklausomai nuo proceso tai gali būti skirtingos būsenos (pvz., vieniems dokumentams paskutinė būsena gali būti "Patvirtina" , kitiems - "Atmesta").

Norint pamatyti, kas turi patvirtinti dokumento būseną arba visą jo tvirtinimo istoriją, būsenos laukelyje spaudžiamas "Enter" arba du kartus pelytės klavišu. Atsidaro langas "Būsenos patvirtinimai".

Jeigu būsena dar nepatvirtinta, matosi vartotojai, kurie ją turi patvirtinti (sąraše arba paspaudus mygtuką "Vartotojų leidimai").

Paspaudus mygtuką "Informacijos nuskaitymas" galima pamatyti visą dokumento arba tik tam tikros pasirinktos būsenos tvirtinimo istoriją.

tvirtin_07

Žalia spalva žymimi būsenų patvirtinimai, kuriuos dar reikia atlikti, raudona spalva - kurie jau atlikti (patvirtinta).

Geltona spalva žymimi anuliuoti patvirtinimai - pvz., jeigu būseną turėjo patvirtinti keli vartotojai, tačiau jos patvirtinimui užtenka vieno, tai vienam iš jų patvirtinus, kiti patvirtinimai automatiškai tampa anuliuoti.

Būsenos atšaukimas

Rivile GAMA programoje būsena atšaukiama pažymėjus "v" operaciją, dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "Būsenos patvirtinimas" ir pasirinkus "Būsenos atšaukimas".

tvirtin_08

tvirtin_09

Būseną galima atšaukti, jeigu jos aprašyme uždėtas požymis "Galima atšaukti". Jeigu reikalinga atšaukimo priežastis, ją galima nurodyti tam skirtame lauke. Atšaukus, grįžtama į prieš tai buvusią arba atšaukiamos būsenos aprašyme nurodytą būseną.