DUK

  1. Kaip gamybos operacijose paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį?

Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos

Jei gamybos operacijas atliekantiems darbuotojams reikia paskaičiuoti atlyginimą, tai gaminio kalkuliacinėje kortelėje prie komponenčių sąrašo pridedamas kodas, kurio tipas "Darbai(Alga)". Jame galima nurodyti, kas atliks darbą: išvardinti pamainas, darbo vietas ir darbuotojų tabelinius numerius. Nenurodžius, tabelinį numerį reikės priskirti pačioje gamybos operacijoje.

Gamybos operaciją gali atlikti vienas arba keli darbuotojai.

Kai operaciją atlieka vienas darbuotojas ir nenurodyta pamaina, paspaudus mygtuką "Komponentės", reikia įvesti darbuotojo tabelinį numerį.

Parenkamas darbuotojas ir spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti".

Iš kalkuliacinės kortelės automatiškai sukrenta komponentės, skirtuke "Darbas" susiformuoja darbuotojui priskirtas darbas.

Kai gamybos operacijoje dalyvauja keli darbuotojai, reikia nurodyti pamainą, kurios darbuotojai dirbs. Spaudžiamas mygtukas "Komponentės", po išsaugojimo skirtuke "Darbai" automatiškai susiformuoja darbai visiems pamainos darbuotojams.

Jei darbuotojams reikia paskirstyti tam tikrą pinigų sumą, tai ji įrašoma lauke "Normatyvinė suma". Išlaidų paskirstymui iš sąrašo parenkama formulė. Spaudžiamas mygtukas "Formulės vykdymas" ir automatiškai paskaičiuotos sumos paskirstomos darbuotojams.

Automatiškai algų modulyje susiformuoja atitinkami priskaitymai už darbus.

Jeigu dar neužbaigtas vienas mėnuo, o pradedamos formuoti kito mėnesio operacijos, tai parenkamas tipas ne "Priskaitymas", o "Priskaitymo pasiūlymas".

  2. Kaip atlikti masinį gamybos operacijų koregavimą?

Kartais į gaminių surinkimo operacijas reikia įtraukti papildomas išlaidas, kurios sužinomos vėliau, nei atliekamos pačios operacijos. Išlaidos kaupiamos kažkurioje sąskaitoje, o pasibaigus periodui jas reikia įtraukti į gaminių savikainą.

Tuomet operacijų sąraše pažymimos reikalingos periodo operacijos, spaudžiamas mygtukas "Operacijų koregavimas", parenkamas išlaidų paskirstymo metodas ir įvedama suma, išsaugoma.

Kiekvienoje operacijoje atsiranda papildoma detali eilutė su nurodytu kodu ir tai operacijai tenkančia suma.

Operacijos iš naujo perkeliamos.

Po operacijų perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeis Fifo likučiai.

Jeigu gaminiai pardavinėjami žinant, kad paskui reikės koreguoti jų savikainą, tai pardavimo operacijose reikia naudoti perkėlimo metodą "Skolos perkėlimas". Pilną pardavimo operacijų perkėlimą galima atlikti tik galutinai pakoregavus gamybos operacijas.

  3. Kuo skiriasi "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas" gamybos operacijose?

Gamybos operacijų sąraše galimi du perkėlimo būdai: "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas".

Kai uždėtas "Pilnas perkėlimas", atlikus informacijos perkėlimą susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeičia Fifo likučiai: nusirašo komponentės, užsipajamuoja gaminys.

Vedant gamybos operacijas, jos susiformuoja ir kai trūksta komponenčių. Jeigu reikalingas komponenčių kiekis yra, jis paimamas. Einamuosiuose prekių likučiuose tas kiekis atsiranda lauke "Atiduota", tuo pačiu sumažėja einamųjų prekių likutis. Jeigu kiekio tūksta, tiesiog užfiksuojamas reikalingas kiekis - pačioje operacijoje tokia eilutė išsiskiria raudona spalva.

Įvedus komponenčių pirkimo operaciją, automatiškai gamybos operacijos nepasikoreguoja. Norint, kad gamybos operacijose nusirašytų gautos komponentės, reikia parinkti "Likučių nurašymas", atžymėti neperkeltas operacijas ir paspausti mygtuką "Informacijos perkėlimas".

Opcija "Likučių nurašymas" naudojama, kai dar nereikia užpajamuoti paties gaminio, bet reikia patikslinti komponenčių likutį.