Kiti parametrai

Servisas->Administravimas->Parametrai

Darbo periodas (SS_PERIODAS)

Nurodomas darbo su sistema datų intervalas. Sistema kontroliuoja, kad įvedamų operacijų data patektų į parametre nurodytą datų intervalą, jei nepatenka - sistema tokio dokumento išsaugoti neleidžia.
Parametras galioja tik koreguojant arba vedant naujas operacijas, operacijų peržiūrai jis įtakos neturi.

Perkeltų dokumentų koregavimas (SS_KOREKCIJA)

Parametre nurodoma, ar galima koreguoti perkeltą informaciją.
Šio parametro pirmoji dalis "Koreguoti perkeltą dokumentą" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti pakoreguotą perkeltą dokumentą.
Parametro antroji dalis "Koreguoti perkeltą detalią eilutę" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti perkeltą pakoreguotą detalią eilutę.
Koreguoti ir iš naujo išsaugoti perkeltą informaciją galima tada, kai parametrų reikšmė - .T.
Jei nurodyta, kad galima koreguoti perkeltą dokumentą, bet negalima koreguoti perkeltos detalios eilutės, tai šiuo atveju perkeltų detalių eilučių sistema neleis koreguoti, bet papildyti perkeltą dokumentą naujomis detaliomis eilutėmis bus galima. Tokiu atveju, perkeltą dokumentą bus galima koreguoti naujų eilučių pagalba, ir visos korekcijos bus matomos.

Dokumentų numerių unikalumas (SS_DOKUM_NR)

Šis parametras kontroliuoja, ar konkrečiame modulyje vedamų dokumentų numeriai nesidubliuoja.
Parametro antroji dalis "Ar griežtai reikalauti“ nustato, ar programa tik perspės apie vienodus dokumento numerius, ar griežtai neleis jų įrašyti.

Padalinio kodas pagal nutylėjimą (SS_PADALINYS)

Šis parametras pildomas tada, kai įmonėje yra tik vienas padalinys arba kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu padaliniu. Nurodžius padalinio kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Objekto kodas pagal nutylėjimą (SS_OBJEKTAS)

Šis parametras pildomas tada, kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu objektu ir turi jį įvedinėti. Nurodžius objekto kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Centro kodas pagal nutylėjimą (SS_CENTRAS)

Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį centrą. Nurodžius centro kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Kliento kodas pagal nutylėjimą (SS_KLIENTAS)

Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį klientą. Pvz., dažniausiai veda pirkimus iš to paties tiekėjo. Nurodžius kliento kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.

Sąskaita pagal nutylėjimą (SS_SASKAITA)

Šis parametras pildomas tada, kai tam tikrose operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą pačią sąskaitą. Nurodžius sąskaitos kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.
Pirma sąskaita nurodoma tuo atveju, kai operacijose su atsargom, ilgalaikio turto operacijose, debitorinėse-kreditorinėse operacijose, įplaukose, išmokose visada reikalinga ta pati sąskaita.
Jei nurodoma antra sąskaita, ji pagal nutylėjimą įkrenta į skolos sąskaitos lauką pirkimo ir pardavimo operacijose.

Valiutų perskaičiavimas (SS_VAL_PER)

Parametras aprašomas išmokų ir įplaukų operacijoms.
Nurodžius jo reikšmę .T., ir apmokant visą dokumento sumą, išmokų arba įplaukų operacijose bus automatiškai paskaičiuojamas valiutos pokytis pagal esamą operacijos atlikimo dienos kursą.
Jei apmokama tik dalis dokumento skolos, valiutos pokytis nepaskaičiuojamas, nepriklausomai nuo parametro reikšmės.

Mokėjimo paskirties spausdinimas (SS_PASKIRTIS)

Parametre aprašomas mokėjimo paskirties šablonas.
Jis naudojamas išmokų operacijose formuojant mokėjimo pavedimus.
Jeigu standartiškai siūlomas šablonas netinka, jį galima pasikeisti.

Pavyzdžiui, apsirašius šabloną:

sp_srit(sritis,'DOK_NR',1,',')

param3

mokėjimo paskirtyje bus išvardinami tik apmokamų dokumentų numeriai:

param4

Sudėtingesniais atvejais siūlome kreiptis į Rivile konsultantus arba atstovus.

Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose (SS_APMOK_PR)

Pagal nutylėjimą pirkimo ir pardavimo operacijose galimas dalinis apmokėjimas. Tai reiškia, kad pasirinkus "Apmokėti mišriai", galima apmokėti tik dalį dokumento sumos.
Nurodžius parametro reikšmę .T., bus galima apmokėti tik visą dokumento sumą. Perspėjimas "Skola nelygi apmokėtai sumai" atsiranda operacijos perkėlimo metu.

Rivile API (web service) raktas (SS_RIV_API)

Skirtas API raktui saugoti, kuris naudojamas norint pasiekti išplėstinį funkcionalumą realizuotą Rivile API v2 (REST web service) pagrindu.

Programos kalba (SS_KALBA)

Parenkama programos kalba.
Šiuo metu yra paruošti du žodynai: anglų (ENG) ir latvių (LAT).

Instaliavimo metu ar vėliau atsiradus poreikiui, žodynai įkeliami į katalogą RIV_GAMA\BENDRAS. Žodynus klientas gali pasipildyti.

Programos kalba gali būti priskiriama konkrečiam vartotojui, todėl su ta pačia programa skirtingi vartotojai gali dirbti skirtingomis kalbomis.

Pvz., vartotojui ONA nurodžius parametro reikšmę "ENG":

param1

programos meniu punktai bus matomi anglų kalba:

param2

Visi kiti vartotojai programos meniu matys lietuviškai.

Kainos koeficientas (SS_KAIN_KOEF)

Vedant pirkimo, pardavimo operacijas, sistema automatiškai siūlo tam tikras kainas. Įvedus kainos koeficiento reikšmę, visos siūlomos kainos automatiškai būtų dauginamos iš šio koeficiento.

Įvedamų kainų testavimas (SS_KAIN_TEST)

Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.

param5

Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.

Pirkimai.

Lyginama su paskutine pirkimo kaina (PPK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina skiriasi nuo paskutinės pirkimo kainos (yra didesnė arba mažesnė) daugiau nei leidžia paklaida.

param6

param7

Pardavimai.

Lyginama su padalinio pardavimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie padalinio pardavimo kainos pridėjus (jei procentas neigiamas) arba atėmus (jei procentas teigiamas) leidžiamą paklaidą.

param9

(Pateiktame pavyzdyje mažiausia pardavimo kaina, kada nebūtų rodomas pranešimas, būtų 37.5+3.75=41.25)

Pardavimo kainos testavimas (SS_NKAIN_PAR)

Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.

param11

Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.

Pirkimai.

Nauja kaina lyginama su pirkimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu nauja kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie pirkimo kainos pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.

param10

Pardavimai.

Pardavimo kaina lyginama su paskutine savikainos kaina (PSK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu pardavimo kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie PSK pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.

param12

(Pateiktame pavyzdyje paskutinė savikainos kaina buvo 40, todėl minimali pardavimo kaina be PVM turėtų būti ne mažesnė nei 40+4=44)

Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras” – visuose moduliuose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.