Inventorizacija

Atsargų modulyje yra atliekamos ir prekinių atsargų inventorizacijos operacijos, kuriose fiksuojami inventorizacijos metu nustatyti prekių trūkumai ir perteklius.

Prekių kiekių skaičiavimas ir įkėlimas į Rivile GAMA sistemą gali būti atliekamas naudojant internetinę aplikaciją Rivile MSCAN.

Prieš atliekant inventorizaciją reikia įsitikinti, jog visos pirkimo, pardavimo, vidinio judėjimo, POS, atsargų bei gamybos operacijos yra perkeltos. Neperkeltos prekių užsakymo, rezervavimo, pasiūlymo operacijos atliekamai atsargų inventorizacijai įtakos neturi.

Po inventorizacijos operacijų perkėlimo nepatariama atlikti operacijų su prekėmis ankstesne, nei inventorizacijos data.

Inventorizacijos pagrindiniai žingsniai:

  1. Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimas.
  2. Fifo likučių fiksavimas.
  3. Inventorizacijos operacijų sukūrimas.
  4. Inventorizacijos likučių suvedimas.
  5. Inventorizacijos operacijų perkėlimas.
  6. Inventorizacijos fiksavimas.
  7. Inventorizuojamų prekių sąrašo perkėlimas.
  8. Atsargų operacijos perkėlimas.

1. Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimas.

Servisas -> Atsargos -> Inventorizuojamų prekių sąrašas

Inventorizuojamų prekių sąraše kuriamas naujas dokumentas.

Priklausomai nuo to, ar vedant inventorizacijos likučius matysis fiksuoti prekių likučiai, ar ne, parenkamas sąrašo tipas "Su kiekiais" arba "Be kiekių". Pasirinkus tipą "Nėra sąrašo", į inventorizacijos operacijas reikės įvesti ne tik likučius, bet ir prekių kodus, t.y. ekrane nebus iš anksto paruošto jų sąrašo.

Tipas „Nėra sąrašo“ visada pasirenkamas, kai inventorizacijos operacija bus formuojama iš kaupiklio operacijų.

Inventorizuojamų prekių sąraše turi būti visos prekės, kurioms atliekama inventorizacija. Jeigu prekės kodo šiame sąraše nebus, ji nedalyvaus inventorizacijoje.

Požymis "Sąskaita iš ryšio lentelės" reiškia, kad, perkėlus inventorizuojamų prekių sąrašo operaciją, po užfiksuotų inventorizacinių neatitikimų susidarę savikainų skirtumai bus fiksuojami sąnaudų sąskaitoje iš prekių sąskaitų ryšio lentelės .

Nenurodžius požymio "Sąskaita iš ryšio lentelės", lauke "Sąskaita" reikia parinkti buhalterinę sąskaitą inventorizacijos metu rastiems neatitikimams apskaityti.

Jeigu prekių likučiai yra pagal objektus ir serijas ir jų skaičiavimas inventorizacijos metu taip pat bus daromas pagal objektus ir serijas, tai lauke "Rūšis" paliekama reikšmė "Objektai Serijos".
Jeigu skaičiuojama bus bendrai ir neatitikimai nurašomi pagal objektus ir serijas iš eilės, tai lauke "Rūšis" parenkama reikšmė "Tik prekių kodai".

Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimui spaudžiamas mygtukas "Sąrašo formavimas" . Patenkama į langą "Einamieji prekių likučiai". Čia reikia atfiltruoti ir nuskaityti prekes, kurios bus inventorizuojamos. Tai gali būti visos arba tik dalis prekių, pvz., tam tikros grupės. Rekomenduojama prieš nuskaitant uždėti požymį "Rodyti nulinius likučius" tam atvejui, kai programoje prekės likutis nulis, o inventorizacijos metu bus rasta tokia prekė. Dukart paspaudus "pelės" klavišą, suformuojamas inventorizuojamų prekių sąrašas .

2. Prekių Fifo likučių fiksavimas.

Kai inventorizuojamų prekių sąraše jau suformuotas prekių sąrašas, spaudžiamas mygtukas"FIFO likučių fiksavimas" - užfiksuojami prekių likučiai pagal visas perkeltas operacijas. Reikia atkreipti dėmesį, kad operacijos data fiksavimui įtakos neturi - užfiksuojami tuo metu esantys Fifo likučiai. Surasti prekių kiekiai bus lyginami su užfiksuotais kiekiais.

Operacija išsaugoma, bet neperkeliama.

Servisas -> Atsargos -> Inventorizacijos operacija

3. Inventorizacijos operacijų sukūrimas.

Vienam inventorizuojamų prekių sąrašui galima suformuoti keletą inventorizacijos operacijų. Tai patogu, kai inventorizaciją atlieka keli darbuotojai. Šiuo atveju prekių likučius geriau fiksuoti be kiekių, kad kiekvienas darbuotojas galėtų įvesti realiai rastus kiekius. Jeigu aprašant inventorizuojamų prekių sąrašą buvo pasirinktas tipas „Nėra sąrašo“, tai inventorizacijos operacijoje reikės suvesti likučius, kaip detalias operacijos eilutes, nurodant prekių kodus ir kiekius.

Kuriama nauja inventorizacijos operacija, pasirenkamas inventorizuojamų prekių sąrašas.

Paspaudus "Užpildyti lentelę" , prekės iš inventorizuojamų prekių sąrašo sukrenta į inventorizacijos operaciją, išskyrus tą atvejį, jeigu jo tipas buvo "Nėra sąrašo" . Jeigu tipas buvo "Su kiekiais", tai užsipildo ir stulpelis "Inv. kiekis".

4. Inventorizacijos likučių suvedimas.

Lauke "Inv. kiekis" turi atsirasti inventorizacijos metu suskaičiuoti prekių likučiai.

Jeigu inventorizuojamo prekių sąrašo operacija buvo suformuota pasirinkus sąrašo tipą „Su kiekiais“, tai lauke "Inv. kiekis" reikės daryti koregavimus tik tuo atveju, kai rastas kiekis nesutampa su fiksuotu, jeigu "Be kiekių" – reikės suvesti visų prekių inventorizacijos metu rastus kiekius. Jeigu tipas buvo "Nėra sąrašo", reikia suvesti visų prekių kodus ir kiekius.

Jei inventorizacija buvo atliekama su kaupikliais, spaudžiamas mygtukas "Importas iš kaupiklių". Atsidaro kaupiklio operacijų langas. Nuskaitomos ir pažymimos "v" reikalingos kaupiklio operacijos. Spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas". Į inventorizacijos operaciją sukrenta prekės, esančios pažymėtose kaupiklio operacijose.
Esant reikalui, kaupiklio operacija gali būti perkeliama kelis kartus.

5. Inventorizacijos operacijų perkėlimas.

Suvedus visus inventorizacijos likučius, inventorizacijos operacijos perkeliamos.

6. Inventorizacijos fiksavimas.

Servisas -> Atsargos -> Inventorizuojamų prekių sąrašas

Inventorizacijos fiksavimas atliekamas kai perkeltos visos inventorizacijos operacijos. Jo esmė - bendrą prekių kiekį iš visų inventorizacijos operacijų įkelti į inventorizuojamų prekių sąrašą.

Atidarius inventorizuojamų prekių sąrašą spaudžiamas mygtukas "Inventorizacijos fiksavimas". Kiekiai iš visų inventorizacijos operacijų sukrenta į lauką "Inv. alt.kiekis".

Jei inventorizacijos metu randama prekė, kurios nėra inventorizuojamų prekių sąraše, jos kodą ir rastą kiekį galima įvesti į inventorizuojamų prekių sąrašą papildomai.

7. Inventorizuojamų prekių sąrašo perkėlimas.

Dar kartą sutikrinus ar teisingai suvesti prekių likučiai, atliekamas inventorizuojamų prekių sąrašo perkėlimas. Perkėlimo metu susiformuoja operacija su atsargomis, kurioje atsiranda inventorizacijos metu užfiksuoti prekių neatitikimai.

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

8. Atsargų operacijos perkėlimas.

Atsargų operacijoje atsispindi tik skirtumai tarp užfiksuotų Fifo likučių ir inventorizacijos metu rastų kiekių.

Sąskaita priklauso nuo pasirinkimo kuriant inventorizuojamų prekių sąrašą - arba sąnaudų sąskaita iš prekių sąskaitų ryšio lentelės, arba inventorizuojamų prekių sąraše nurodyta sąskaita.

Jeigu kiekis su minuso ženklu, prekių savikaina bus nurašoma į nurodytą sąskaitą.

Jeigu kiekis teigiamas, prekės bus užpajamuojamos. Siūloma užpajamuoti paskutine savikainos kaina - jei reikia, tą kainą galima pakoreguoti.

Perkėlus atsargų operaciją, inventorizacija laikoma užbaigta. Susiformuoja įrašai Didžiojoje knygoje ir Fifo likučiuose - priklausomai nuo neatitikimų arba kiekiai nurašomi, arba užpajamuojami.

Po inventorizacijos prekių kiekiai apskaitoje sutampa su inventorizacijos metu rastu prekių kiekiu.