Skolos priminimai ir suderinimo aktai klientams

Debitorinėse – kreditorinėse operacijose galima generuoti klientų informavimo dokumentus : skolos priminimus ir skolų suderinimo aktus.

Klientų informavimą galima atlikti keliais būdais :

  1. pirmiausia priminimai (suderinimo aktai) suformuojami, o tada siunčiami,
  2. tuo pačiu metu formuojami ir siunčiami priminimai (suderinimo aktai),
  3. priminimai (suderinimo aktai) formuojami ir siunčiami tam tikru dažnumu periodiškai.

Dokumentų skaitliukų aprašymas.

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai

Aprašomi dokumentų skaitliukai klientų informavimui ir klientų informavimo operacijoms.

infon_10

infon_11

Eksportas iš klientų sąrašo į klientų informavimą.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Klientai, kuriems bus formuojamos klientų informavimo operacijos, turi atsirasti klientų informavimo sąraše. Jiems turi būti aprašyti elektroninio pašto adresai ir ataskaitos, kuri bus siunčiama, forma. Elektroninio pašto adresai imami iš kliento kortelės.

Eksportas į klientų informavimą atliekamas pasirenkant atitinkamas ataskaitas.

Klientų sąraše pažymimi klientai, kuriuos reikia perkelti į klientų informavimą, spaudžiamas mygtukas "Spausdinti", pasirenkama ataskaita :

  • "Eksportas į klientų informavimą (skol. prim.)"
  • arba "Eksportas į klientų informavimą (sud. aktai)" (priklausomai nuo to kas formuojama).

Klientai su atitinkama informacija sukrenta į "Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas".

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas

Galima atsidaryti susigeneravusius įrašus - juose aprašyta kokia ataskaita bus naudojama priminimų (suderinimo aktų) generavimui, kokiu adresu siunčiama, kokiu dažnumu bus siunčiama.

Šį formavimą reikia atlikti kai atsiranda nauji klientai, kuriems planuojama siųsti priminimus arba suderinimo aktus. Klientams, kurie jau pateko į kliento informavimo sąrašą, nauji įrašai nebesiformuos, todėl ir informacija nesusidubliuos.

Klientų informavimo sąraše yra informacija apie klientus, kuriems potencialiai galima siųsti priminimą apie skolą arba suderinimo aktą. Pats siuntimo procesas dar neįvyko.

1. Pirmiausia priminimai (suderinimo aktai) suformuojami, o tada siunčiami

Klientų informavimo lange pasirenkamas reikalingas tipas (priminimas arba suderinimo aktas) ir nuskaitoma informacija.

Pažymimi klientai, kuriems bus formuojamos klientų informavimo operacijos, spaudžiamas mygtukas "Formuoti klientų informavimo operaciją".

Jei formuojami priminimai apie skolas, tai klientams, kurie šiam momentui turi mokėjimo vėlavimų, susiformuoja klientų informavimo operacijos. Klientams, kurie jokių vėlavimų neturi, operacijos nesusiformuoja.

Suderinimo aktai susiformuoja visiems pažymėtiems klientams.

Prieš formuojant suderinimo aktus, parametrų sąraše reikia nusistatyti sistemos datą. Sistemos data nusistatoma paspaudus mygtuką "Sistemos data". Nenustačius, bus suformuojami einamam momentui.

Suderinimo akte rodomi visi nesudengti dokumentai. Klientų informavimo aprašyme nurodžius laikotarpį, suderinimo akte bus rodomas likutis periodo pradžiai ir nesudengti dokumentai per periodą.

infon_12

Suformuotos operacijos atsiranda klientų informavimo operacijose.

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos

Atsidarius suformuotas operacijas, galima peržiūrėti laiško antraštę, tekstą ir patį PDF failą, kuriame yra visas priminimo ar suderinimo akto turinys:

Norint išsiųsti suformuotą infromaciją, klientų informavimo operacijos pažymimos, dešiniu klavišu spaudžiamas mygtukas "Eksportas" ir pasirenkama "WEB eksportas".

Informacija išsisiųs ir kartu liks klientų informavimo operacijose.

2. Tuo pačiu metu formuojami ir siunčiami priminimai (suderinimo aktai)

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas

Klientų informavimo lange pasirenkamas reikalingas tipas (priminimas arba suderinimo aktas) ir nuskaitoma informacija.

Pažymimi klientai, kuriems bus formuojamos klientų informavimo operacijos, spaudžiamas mygtukas "Formuoti ir siųsti klientų informavimo operaciją".

Suformuota informacija iš karto išsisiunčia ir kartu lieka klientų informavimo operacijose.

3. Priminimai (suderinimo aktai) formuojami ir siunčiami tam tikru dažnumu periodiškai

Abiem pirmais priminimų siuntimo atvejais visiškai nežiūrima į tai, kas aprašyta skirtuke "Automatinis siuntimas".

Šiuo atveju, skirtuke "Automatinis siuntimas" nustatomas priminimų siuntimo periodiškumas.

Automatiniam priminimų išsiuntimui :

  1. Vartotojų sąraše reikia sukurti specialų vartotoją. Jam turi būti prieinamos tik „Debitorinės/Kreditorinės operacijos“ ir, konkrečiai, "Klientų informavimas" ir "Klientų informavimo operacijos".

  2. Klientų informavimo operacijose reikia aprašyti specialų eksporto šabloną. Klientų informavimo operacijose dešiniu klavišu spaudžiamas mygtukas "Eksportas", pasirenkamas "Eksporto šablonai".

Kuriamas naujas įrašas, atžymimi visi laukai, šablonui priskiriamas pavadinimas, ir eksporto šablonas išsaugomas.

  1. Per windows užduočių tvarkyklę („scheduller“) aprašomas automatinis programos paleidimas:

RIV_GAMA.EXE .F. .F. 1 VART 1234 KM WEB_eksportas

Kur vietoj VART reikia nurodyti to vartotojo vardą,

vietoj 1234 – jo slaptažodį,

vietoj 1 įrašyti įmonės numerį (pasižiūrėti įmonių sąraše, paleidžiant programą),

vietoj WEB_eksportas – eksporto šablono vardą klientų informavimo operacijose.

Pačioje užduočių tvarkyklėje aprašoma kuriuo laiku sustartuos programa. Jei tai bus diena, nurodyta kliento informavime, tai jam bus suformuotas ir išsiųstas priminimas apie skolas. Visa tai atlikus, programa užsidarys.