Vidinės operacijos

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Prekių perdavimui įmonės viduje kuriamas naujas dokumentas.

Lauke "Tipas" nurodoma ką formuosime : važtaraštį, užsakymą ar pasiūlymą. Užsakymas ir pasiūlymas prekių likučio nereikalauja ir nekeičia, buhalterinio įrašo nesuformuoja.

Nurodomos prekių išsiuntimo ir gavimo datos.

Suvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinys siuntėjas ir padalinys gavėjas.

Tai gali būti skirtingi padaliniai, jeigu prekės perduodamos iš vieno padalinio į kitą, arba tas pats padalinys, jeigu vyksta prekių likučio pakeitimai tame pačiame padalinyje, pvz. priskiriama arba keičiama serija, mato vienetas, priskiriama galiojimo data.

Paspaudus mygtuką "Naujas", prekės kodas arba barkodas įvedami ranka, pasirenkami iš sąrašo arba iš likučių.

Siuntėjo dalyje užpildoma informacija apie perduodamą prekės kiekį. Jeigu perduodamam kiekiui buvo priskirti objektas ar serija, tai jie būtinai turi būti nurodyti siuntėjo dalyje. Prekes renkantis iš likučių, ši informacija įkrenta automatiškai.

Parenkamas perduodamų prekių matavimo vienetas ir įvedamas kiekis.

Vidinio judėjimo važtaraštyje perduodamų prekių kiekis būtinai turi būti padalinio, iš kurio perduodamas, likučiuose - su tokiu objektu, serija ir matavimo vienetu, koks nurodytas siuntėjo dalyje.

Užpildomi padalinio gavėjo informaciniai laukai.

Jeigu prekės buvo perduodamos iš vieno padalinio į kitą, o daugiau niekas nesikeitė, tai gavėjo dalyje turi likti ta pati informacija, kaip ir siuntėjo.

Jeigu keitėsi objektas (pvz., prekės kiekis buvo perduotas iš vieno objekto į kitą), serija (pvz., buvo priskirta arba kaip tik, atvirkščiai - panaikinama) arba reikia priskirti (pakeisti) galiojimo datą, tai šių laukų naujos reikšmės suvedamos gavėjo dalyje.

Gavėjo dalyje pakeitus mato vienetą (kai prekė turi kelis mato vienetus) automatiškai persiskaičiuoja gaunamas kiekis.

Vidinio judėjimo važtaraštyje prekės perduodamos savikainos kainomis, t.y. perduodamų prekių savikaina nusirašo padalinyje, iš kurio perduodama, ir užsipajamuoja padalinyje, į kurį perduodama. Įrašius sumas į laukus "Išlaidos", "Muitas", "Akcizas", gaunamų prekių savikaina pakinta ten įrašyta suma.

Pardavimo kainos naudojamos tik informacijai, ataskaitų spausdinimui, perkainavimo operacijų formavimui - apskaitoje jos nedalyvauja. Jeigu padaliniuose yra patvirtintos pardavimo kainos, tai jos įkrenta automatiškai.

Prekių perdavimą iš vieno padalinio į kitą patogu formuoti spaudžiant mygtuką "Likučiai". Atsidaro langas "Likučiai", kuriame nuskaitomi visi arba tam tikra dalis (pvz., grupė) padalinio siuntėjo prekių likučių. Lauke „Kiekis“ suvedami perduodamų prekių kiekiai.

Ant žodžio „Kiekis“ paspaudus "pelės" dešinį klavišą, į kiekio lauką galima perkelti visą likutį.

Išsaugojus automatiškai susigeneruoja detalios eilutės su perduodamų prekių kiekiais.

Vidinio judėjimo dokumentai perkeliami du kartus.

Jeigu taikoma duomenų apsikeitimo sistema (replikavimas) ir vidinio judėjimo dokumentas išrašomas į padalinį su kita įmonės identifikacija, tai pirmojoje įmonėje jis perkeliamas pirmąjį kartą. Tada dokumentas perduodamas kitai įmonei ir tik ten perkeliamas antrą kartą.

Pirmojo perkėlimo metu prekių savikaina nusirašo iš turto sąskaitos į sąskaitą "prekės kelyje". Antrojo perkėlimo metu – grįžta atgal, tiktai jau su kitu padaliniu, objektu arba serija.

Jeigu vidinio judėjimo metu skaičiuojamos papildomos išlaidos, muitas ar akcizas, tai šiomis sumomis pakinta prekės savikaina (debetas), o kreditas įrašomas į prekių sąskaitų ryšio lentelėje nurodytas vidinio judėjimo išlaidų, muito ir akcizo sąskaitas :

Perkėlus abu kartus, pakinta Fifo likučiai ir susiformuoja Didžiosios knygos operacijos.