MSCAN diegimas

MSCAN aplikacijos diegimas

 • Kreipiamasi į UAB "Rivilė" ar jos atstovus paslaugos užsakymui, sutarties sudarymui ir prisijungimo vardų sukūrimui.

 • Sudiegiama Manorivile-Gateway. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta internetiniai_moduliai/api_rest/manorivile-gateway.

 • Rivile GAMA sistemoje aprašomos aplikacijai MSCAN reikalingos būsenos.

 • Rivile GAMA sistemoje aprašomi aplikacijai MSCAN reikalingi parametrai.

 • Reikalinga Rivile GAMA 114.03 ar naujesnė versija (kad veiktų MSCAN Kaupiklio operacijose)

MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje

MSCAN aplikacijos skenavimo procesas sudarytas iš 3 etapų: paruoštas rinkimui, renkamas, baigtas. Šie etapai yra konfigūruojami Rivile GAMA programoje, būsenų aprašyme, kurios parodo kokioje skenavimo stadijoje yra konkretus dokumentas. MSCAN aplikacijoje rodomos tik paruoštos ir renkamos operacijos.

 • MSCAN paruošta - paruoštas dokumentas atrinkimui
 • MSCAN renkama - kai pradedamos skenuoti dokumento eilutės MSCAN aplikacijoje - būsena iš "paruošta" automatiškai pakeičiama į "renkama".
 • Baigimą atitinka viena iš 4 būsenų, priklausomai nuo atrinkto dokumento bei pasirinkimo:
  • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su atrinktais kiekiais,
  • MSCAN baigta su netikslumais - kai atrinkti (užpajamuoti) kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,
  • MSCAN baigta koreguojant - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius (galima tik atrinkimo operacijose) ,
  • MSCAN iškoreguota su klaidomis - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, bet nepavyko pilnai iškoreguoti dokumento kiekių, pvz., trūko prekių (galima tik atrinkimo operacijose).

Būsenos aprašomos Rivile GAMA kiekviename modulyje, su kuriuo bus dirbama per MSCAN aplikaciją. Būsenų pavadinimus pagal poreikį galima aprašyti parametre MSCAN_BUS.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos
Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos
Servisas -> Kaupikliai -> Kaupiklio operacijos

Nuskaitomas operacijų sąrašas.

Mygtukas "Būsenos patvirtinimas" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu:

mscan_d1

Pasirenkama "Būsenų sąrašas"

Sukuriamos aukščiau išvardintos būsenos, pvz.:

mscan_d2

Tokios pat būsenos aprašomos pardavimo, vidinės apskaitos ir kaupiklių moduliuose.

MSCAN būsenų numeris neturi jokios reikšmės. MSCAN naudojamos būsenos atskiriamos pagal pavadinimą. Svarbu, kad nesidubliuotų tuo pačiu pavadinimu skirtingos būsenos tam pačiam dokumento tipui.

Jeigu Rivile GAMA programoje tuose pačiuose moduliuose jau yra naudojamos būsenos, tai MSCAN reikalingos būsenos papildomai integruojamos šalia jau esančių taip, kad būtų išlaikyti visi loginiai ryšiai. Būsenų prašokimui gali būti naudojama funkcija BUSENA_K

MSCAN būsenų tvirtinimai inicijuojami iš MSCAN aplikacijos.
Rankomis tvirtinama tik pati pradinė būsena. Ją patvirtinus, dokumento būsena tampa "MSCAN renkama".
Todėl vartotojų administravimas ("Vartotojų leidimai") Rivile GAMA programoje reikalingas tik pradinei būsenai.
MSCAN administruojamas tik užbaigimo būsenos parinkimas: ar leisti užbaigti su netikslumais, ar iškoreguoti dokumentą. Tam naudojamas parametras MSCAN_PAB_OP.

MSCAN parametrai, aprašomi Rivile GAMA sistemoje

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Parametras Aprašymas
MSCAN_BUS MSCAN aplikacijoje naudojamų būsenų pavadinimai.
MSCAN_HSAR Dokumentų sąraše matoma informacija.
MSCAN_HRUS Dokumentų sąrašo rūšiavimas.
MSCAN_HFIL Dokumentų sąrašo filtravimas.
MSCAN_DSAR Detalioje eilutėje matoma informacija.
MSCAN_DRUS Detalios informacijos rūšiavimas.
MSCAN_DFIL Detalios informacijos filtravimas.
MSCAN_DPAP Detalios informacijos apie prekę papildymas laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO.
MSCAN_PAB_OP Operacijų užbaigimo parametras teisėms administruoti
MSCAN_ATR_TO Prekių kiekių tolerancija atrinkimo operacijose.
MSCAN_PAJ_TO Prekių kiekių tolerancija pajamavimo operacijose.
MSCAN_KP_PAV Aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas kaupiklio operacijas. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_IS Padalinio kodas pagal nutylėjimą MSCAN aplikacijoje.
SS_SVS_KBAR Sveriamo barkodo maketas.

MSCAN_BUS - MSCAN aplikacijoje naudojamų būsenų pavadinimai.

Parametras leidžia vartotojui pakeisti MSCAN modulyje naudojamų būsenų pavadinimus.

Šis parametras nustatomas tik modulio lygyje. Vartotojo laukas naudojamos būsenos kodui įrašyti. Jeigu parametras neaprašytas, naudojamos standartinės MSCAN būsenos.

Būsenų kodai:

 • N - MSCAN paruošta ;
 • K - MSCAN renkama ;
 • P1 - MSCAN baigta (OK) ;
 • P2 - MSCAN baigta su netikslumais;
 • P3 - MSCAN baigta koreguojant;
 • P4 - MSCAN iškoreguota su klaidomis.

mscan_d3

Galima atskirai nurodyti bendrai visiems moduliams arba modulio lygyje (pirkimai, pardavimai, vidiniai, kaupikliai).

Būsenos kodas (N,K,P..) rašomas į lauką "Vartotojas".

MSCAN_HSAR, MSCAN_HRUS, MSCAN_HFIL - Dokumentų sąraše matoma informacija, jos rūšiavimas, filtravimas.

Dokumentų sąrašo formavimui naudojami laukai:

Kodas Aprašymas
operationCode operacijos numeris
operationType operacijos tipas – (ATR – atrinkimas, PAJ – pajamavimas, KAUP - kaupikliai)
documentNr dokumento numeris
docDate dokumento data
clientCode kliento kodas
clientName kliento pavadinimas
description pirmas aprašymo laukas Rivile GAMA sistemoje (Pirkimo ir Pardavimo moduliuose – I06_APRASYMAS1, vidiniuose – I09_PAV, kaupiklių modulyje – I51_PAV)
appPosition nuskenuotų pozicijų kiekis
documentPosition dokumente esančių pozicijų kiekis
logisticsCode1 pirmas dokumento logistikos kodas
logisticsCode2 antras dokumento logistikos kodas
logisticsCode3 trečias dokumento logistikos kodas
logisticsCode4 ketvirtas dokumento logistikos kodas
managerCode menedžerio kodas
state operacijos būsenos pavadinimas (pavyzdžiui, „MSCAN renkama“)
stateIndicator būsenos indikatorius (K - renkama, N - paruošta)
MSCAN_HSAR – Dokumentų sąraše rodomi duomenys

Parametras, leidžiantis vartotojui pakeisti dokumentų sąraše matomą informaciją.

Kiekviena operacija matoma dviem eilutėmis: Elementas1 ir Elementas2:

mscan_d18

Elementas 1 - aprašomas pirmame parametro reikšmės lauke.

Elementas 2 – aprašomas pirmame parametro reikšmės lauke.

Jeigu norima rodyti kelių laukų reikšmes, parametro aprašyme tokie laukai atskiriami kableliu.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d5

MSCAN_HRUS – Dokumentų sąrašo rūšiavimas

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos rūšiuojamas dokumentų sąrašas ir jų rūšiavimo tvarka

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d6

MSCAN_HFIL – Dokumentų sąrašo papildomas filtravimas

Parametras, skirtas papildomai filtruoti operacijas dokumentų sąraše, naudojant SQL sintaksę.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d7

Neaprašius parametrų:
Elementas 1 - operacijos numeris,
Elementas 2 - dokumento numeris ir operacijos data,
Rūšiavimas - pagal operacijos numerį,
Papildomo filtravimo nėra (rodoma tik "paruoštos" bei "renkamos" operacijos).

MSCAN_DSAR, MSCAN_DRUS, MSCAN_DFIL - Dokumento detaliose eilutėse matoma informacija, jos rūšiavimas, filtravimas.

Dokumento detalių eilučių formatavimui naudojami laukai:

Kodas Aprašymas
productCode prekės kodas
productName prekės pavadinimas
unitCode matavimo vienetas
objectCode objekto kodas
lot serija
departmentCode padalinio kodas
fraction matavimo vieneto frakcija
module modulis (RO – pardavimų, PO – pirkimų, VD – vidinių, KP – kaupiklių)
operationCode operacijos kodas
operationType operacijos tipas (ATR – atrinkimas, PAJ – pajamavimas, KAUP – kaupikliai)
quantityApp nuskenuotas kiekis
quantityDocument kiekis dokumente
rowNumber eilutės numeris
updateDate eilutės atnaujinimo data
barcode prekės brūkšninis kodas
MSCAN_DSAR – parametras, leidžiantis vartotojui pakeisti dokumento detalioje eilutėje matomą informaciją.

Dokumento viduje kiekviena prekė matoma dviem eilutėmis: Elementas1 ir Elementas2:

mscan_d19

Elementas 1 - aprašomas pirmame parametro reikšmės lauke

Elementas 2 – aprašomas antrajame parametro reikšmės lauke.

Jeigu norima rodyti kelių laukų reikšmes, parametro aprašyme tokie laukai atskiriami kableliu. Pvz.:

mscan_d10

MSCAN_DRUS – Detalių eilučių rūšiavimas

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos dokumente rūšiuojamos detalios eilutės.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17)

Pvz.:

mscan_d11

MSCAN_DFIL – Detalių eilučių filtravimas.

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos dokumente filtruojamos detalios eilutės (SQL sintekse)

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17)

Pvz.:

mscan_d12

Neaprašius parametrų:
Elementas 1 - prekės barkodas,
Elementas 2 - prekės pavadinimas,
Rūšiavimas - pagal operacijos numerį,
Filtruojamos tik prekės (pagal nutylėjimą paslaugų nerodo).

MSCAN_DPAP - Detalios informacijos apie prekę papildymas

Detali informacija apie prekę gali būti papildoma laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO.

MSCAN aplikacijoje spustelėjus ant detalios eilutės, atsiranda galimybė pažiūrėti informaciją apie eilutėte esančią prekę:

mscan_d20

Standartiškai pateikiamą informaciją galima papildyti laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO, t.y. rodyti tiekėją, kainas, svorius, likutį ir pan.

Parametro aprašyme laukų reikšmės skiriamos kableliu. Aprašymui gali būti naudojama tiek pirma, tiek antra parametro reikšmė. Jeigu laukui suteikiamas pavadinimas, naudojama speciali išraiška, tokia kaip pavyzdžiui :

N17_KODAS_KS as 'Tiekėjas', N37_BAR_KODAS,N37_NETTO

mscan_d13

MSCAN_PAB_OP - Operacijų užbaigimo parametras.

Kai atrinktas kiekis nesutampa su originaliame dokumente įvestu kiekiu, bandant užbaigti operaciją vartotojui leidžiama pasirinkti iš 2 variantų:

​ a) Baigti su netikslumais;

​ b) Baigti koreguojant.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje.

Jeigu abi parametro reikšmės bus "Ne", ir dokumentas bus netiksliai atrinktas, vartotojas per MSCAN aplikaciją negalės užbaigti operacijos.

MSCAN_ATR_TO - prekių kiekių tolerancija atrinkimo operacijose.

Parametras nustato prekių kiekių tolerancija atrinkimo operacijose.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Tolerancija yra procentinė išraiška, kuri nurodo, kiek gali nuskenuotas kiekis viršyti dokumente įvestą faktinį kiekį, neišduodant įspėjimo vartotojui.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti toleranciją vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d15

Pagal nutylėjimą, atrinktas kiekis turi sutapti su dokumento kiekiu (tolerancija lygi 0.00).

MSCAN_PAJ_TO - prekių kiekių tolerancija pajamavimo operacijose.

Parametras nustato prekių kiekių tolerancija pajamavimo operacijose.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Tolerancija yra procentinė išraiška, kuri nurodo, kiek gali nuskenuotas kiekis viršyti dokumente įvestą faktinį kiekį, neišduodant įspėjimo vartotojui.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti toleranciją vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d16

Pagal nutylėjimą, užpajamuotas kiekis turi sutapti su dokumento kiekiu (tolerancija lygi 0.00).

MSCAN_KP_PAV - aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas kaupiklio operacijas.

Parametras naudojamas naujos kaupiklio operacijos kūrimo procese.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Parametre aprašomos reikšmės, kurias galima rinktis naujai kuriamos kaupiklio operacijos aprašymo lauke. Galimi variantai atskiriami kableliu. Pvz.:

mscan_d17

Jeigu parametras neįvestas, naujai kuriamos kaupiklio operacijos aprašymo lauke galima įvesti bet kokią reikšmę.

MSCAN_IS - padalinio kodas pagal nutylėjimą MSCAN aplikacijoje.

Parametro aprašyme nurodomas padalinys, naudojamas informacijai apie prekę (barkodą) gauti. Pavyzdžiui, prekės kaina padalinyje ar prekės likutis padalinyje bus paimami iš parametre nurodyto padalinio.

mscan_d20

mscan_d21

Nenurodžius šio padalinio, prekės likutis bus rodomas bendrai visiems padaliniams, o kaina išvis nebus rodoma.

SS_SVS_KBAR - Sveriamo barkodo maketas

Parametras leidžia valdyti sveriamų barkodų šablonus. Sveriamas barkodas - tai barkodas, kuriame yra užkoduotas prekės barkodas bei svoris. Pvz:

image-20200915203951308

 • A - Požymis, identifikatorius, kad tai sveriamas barkodas - 2 simboliai (paprastai 21,..29)
 • B - Barkodas, parametre nurodoma kiek simbolių sveriamame barkode sudaro tikrasis barkodas. Prekių sąraše tokie barkodai įvedami pradžioje vedant nulius, pvz 000000008888
 • C - Svoris (kiekis), parametre nurodoma kiek skaičių po kablelio skaičiuojant nuo dešinės pusės yra tame svoryje, pvz skaičius 002315 - 3 skaičiai pavyzdyje reiškia 2,315. Sveriamo barkodo ilgis visuomet vertinamas 12 simbolių (t.y. ilgesnis - nukerpamas).

Parametre galima apsirašyti keletą šablonų su skirtingais požymiais, šablonus atskiriant per kabliataškį, pvz 22*4#3;23*4#2; .

MSCAN aplikacijoje, nuskenavus parametre aprašytam šablonui atitinkantį barkodą, atskirai nurodomas kiekis yra ignoruojamas, ir imamas kiekis, kuris yra sveriamame barkode.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio ar vartotojo lygyje.

image-20200915205638189