MSCAN diegimas

MSCAN aplikacijos diegimas

 • Kreipiamasi į UAB "Rivilė" ar jos atstovus paslaugos užsakymui, sutarties sudarymui ir prisijungimo vardų sukūrimui.
 • Sudiegiama Manorivile-Gateway. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta internetiniai_moduliai/api_rest/manorivile-gateway.
 • Rivile GAMA sistemoje aprašomos aplikacijai MSCAN reikalingos būsenos.
 • Rivile GAMA sistemoje aprašomi aplikacijai MSCAN reikalingi parametrai.
 • Reikalinga Rivile GAMA 114.03 ar naujesnė versija (kad veiktų MSCAN Kaupiklio operacijose)

MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje

MSCAN aplikacijos skenavimo procesas sudarytas iš 3 etapų: paruoštas rinkimui, renkamas, baigtas. Šie etapai yra konfigūruojami Rivile GAMA programoje, būsenų aprašyme, kurios parodo kokioje skenavimo stadijoje yra konkretus dokumentas. MSCAN aplikacijoje rodomos tik paruoštos ir renkamos operacijos.

 • MSCAN paruošta - paruoštas dokumentas atrinkimui
 • MSCAN renkama - kai pradedamos skenuoti dokumento eilutės MSCAN aplikacijoje - būsena iš "paruošta" automatiškai pakeičiama į "renkama".
 • Baigimą atitinka viena iš 4 būsenų, priklausomai nuo atrinkto dokumento bei pasirinkimo:
  • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su atrinktais kiekiais,
  • MSCAN baigta su netikslumais - kai atrinkti (užpajamuoti) kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,
  • MSCAN baigta koreguojant - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius (galima tik atrinkimo operacijose) ,
  • MSCAN iškoreguota su klaidomis - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, bet nepavyko pilnai iškoreguoti dokumento kiekių, pvz., trūko prekių (galima tik atrinkimo operacijose).

Būsenos aprašomos kiekviename Rivile GAMA modulyje, su kuriuo bus dirbama per MSCAN aplikaciją. Esant poreikiui, galima pasikeisti būsenų pavadinimus, ir juos aprašyti parametre MSCAN_BUS.

Automatiniam būsenų sukūrimui galima užsiprogramuoti klavišą, panaudojant funkciją vp_mscan_busenos.
Funkcijos aprašymas pateiktas: vp_mscan_busenos

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos
Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos
Servisas -> Kaupikliai -> Kaupiklio operacijos
Servisas -> Atsargos -> Inventorizacijos operacija

Nuskaitomas operacijų sąrašas.

Mygtukas "Būsenos patvirtinimas" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu:

mscan_d1

Pasirenkama "Būsenų sąrašas"

Sukuriamos aukščiau išvardintos būsenos, pvz.:

mscan_d2

Tokios pat būsenos aprašomos pardavimo, vidinės apskaitos, kaupiklių moduliuose, inventorizacijos operacijų sąraše.

MSCAN būsenų numeris neturi jokios reikšmės. MSCAN naudojamos būsenos atskiriamos pagal pavadinimą. Svarbu, kad nesidubliuotų tuo pačiu pavadinimu skirtingos būsenos tam pačiam dokumento tipui.

Jeigu Rivile GAMA programoje tuose pačiuose moduliuose jau yra naudojamos būsenos, tai MSCAN reikalingos būsenos papildomai integruojamos šalia jau esančių taip, kad būtų išlaikyti visi loginiai ryšiai. Būsenų prašokimui gali būti naudojama funkcija BUSENA_K

MSCAN būsenų tvirtinimai inicijuojami iš MSCAN aplikacijos.
Rankomis tvirtinama tik pati pradinė būsena. Ją patvirtinus, dokumento būsena tampa "MSCAN renkama".
Todėl vartotojų administravimas ("Vartotojų leidimai") Rivile GAMA programoje reikalingas tik pradinei būsenai.
MSCAN administruojamas tik užbaigimo būsenos parinkimas: ar leisti užbaigti su netikslumais, ar iškoreguoti dokumentą. Tam naudojamas parametras MSCAN_PAB_OP.

MSCAN informacijos peržiūros aprašymas Rivile GAMA sistemoje

Servisas->Pirkimai / Pardavimai / Vidinė apskaita ->Pirkimo / Pardavimo/ Vidinių operacijų sąrašas
Servisas->Pirkimai / Pardavimai / Vidinė apskaita ->Pirkimo / Pardavimo/ Vidinių koregavimo langas
Servisas->Atsargos->Inventorizacijos operacija /Inventorizacijos operacijos koregavimo langas.

Užsiprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus parodoma MSCAN aplikacijos informacija. Tai atliekama tokiu būdu:

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".
Spaudžiamas mygtukas "Naujas".
Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pvz. F5
Pavadinime įrašoma "MSCAN informacija"
Komandos lauke įrašoma

MSCAN_INFO(thisform)

Viskas išsaugoma.

mscan_d22

Visuose išvardintuose moduliuose klavišas užsiprogramuojamas vienodai.

Dirbant su MSCAN ir norint pasižiūrėti nuskenuotą informaciją, spaudžiamas užprogramuotas klavišas:

mscan_d23

Peržiūra galima tiek operacijų sąraše, tiek operacijų koregavimo lange. Paspaudus mugtuką "Spausdinti", informaciją galima atsispausdinti.

MSCAN parametrai, aprašomi Rivile GAMA sistemoje

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Parametras Aprašymas
MSCAN_BUS MSCAN aplikacijoje naudojamų būsenų pavadinimai.
MSCAN_HSAR Dokumentų sąraše matoma informacija.
MSCAN_HRUS Dokumentų sąrašo rūšiavimas.
MSCAN_HFIL Dokumentų sąrašo filtravimas.
MSCAN_DSAR Detalioje eilutėje matoma informacija.
MSCAN_DRUS Detalios informacijos rūšiavimas.
MSCAN_DFIL Detalios informacijos filtravimas.
MSCAN_DPAP Detalios informacijos apie prekę papildymas laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO.
MSCAN_PAB_OP Operacijų užbaigimo parametras teisėms administruoti
MSCAN_DPAS Detalios eilutės pastabų lauko pasirinkimo variantai. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_HPAS Operacijos užbaigimo metu vedamų pastabų lauko pasirinkimo variantai. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_KIEKOR Ar leisti detalioje eilutėje kiekio koregavimą. Pagal nutylėjimą ši galimybė yra išjungta.
MSCAN_ATR_TO Prekių kiekių tolerancija atrinkimo operacijose.
MSCAN_PAJ_TO Prekių kiekių tolerancija pajamavimo operacijose.
MSCAN_KP_PAV Aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas kaupiklio operacijas. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_IV_PAV Aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas inventorizacijos operacijas. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_IS Padalinio kodas pagal nutylėjimą MSCAN aplikacijoje.
MSCAN_NBAR MSCAN leisti neegzistuojantį barkodą
SS_SVS_KBAR Sveriamo barkodo maketas.

MSCAN_BUS - MSCAN aplikacijoje naudojamų būsenų pavadinimai.

Parametras leidžia vartotojui pakeisti MSCAN modulyje naudojamų būsenų pavadinimus.

Šis parametras nustatomas tik modulio lygyje. Vartotojo laukas naudojamos būsenos kodui įrašyti. Jeigu parametras neaprašytas, naudojamos standartinės MSCAN būsenos.

Būsenų kodai:

 • N - MSCAN paruošta ;
 • K - MSCAN renkama ;
 • P1 - MSCAN baigta (OK) ;
 • P2 - MSCAN baigta su netikslumais;
 • P3 - MSCAN baigta koreguojant;
 • P4 - MSCAN iškoreguota su klaidomis.

mscan_d3

Galima atskirai nurodyti bendrai visiems moduliams arba modulio lygyje (pirkimai, pardavimai, vidiniai, kaupikliai).

Būsenos kodas (N,K,P..) rašomas į lauką "Vartotojas".

MSCAN_HSAR, MSCAN_HRUS, MSCAN_HFIL - Dokumentų sąraše matoma informacija, jos rūšiavimas, filtravimas.

Dokumentų sąrašo formavimui naudojami laukai:

Kodas Aprašymas
operationCode operacijos numeris
operationType operacijos tipas – (ATR – atrinkimas, PAJ – pajamavimas, KAUP - kaupikliai)
documentNr dokumento numeris
docDate dokumento data
clientCode kliento kodas
clientName kliento pavadinimas
description pirmas aprašymo laukas Rivile GAMA sistemoje (Pirkimo ir Pardavimo moduliuose – I06_APRASYMAS1, vidiniuose – I09_PAV, kaupiklių modulyje – I51_PAV)
appPosition nuskenuotų pozicijų kiekis
documentPosition dokumente esančių pozicijų kiekis
logisticsCode1 pirmas dokumento logistikos kodas
logisticsCode2 antras dokumento logistikos kodas
logisticsCode3 trečias dokumento logistikos kodas
logisticsCode4 ketvirtas dokumento logistikos kodas
managerCode menedžerio kodas
state operacijos būsenos pavadinimas (pavyzdžiui, „MSCAN renkama“)
stateIndicator būsenos indikatorius (K - renkama, N - paruošta)
addUser MSCAN vartotojas pradėjęs skanavimą
addDate MSCAN skanavimo pradžios laikas
updateUser MSCAN vartotojas paskutinis koregavęs operaciją
updateDate MSCAN operacijos paskutinio koregavimo laikas

Papildomai galima panaudoti informaciją iš:

 • kliento kortelė (N08),
 • menedžerių kortelė (N15),
 • pardavimų/pirkimų operacija (I06) (parametras turi būti tik Pirkimo/Pardavimo modulyje),
 • vidinių operacija (I09) (parametras turi būti tik Vidinių modulyje),
 • kaupiklio operacija (I51) (parametras turi būti tik Kaupiklių modulyje),
 • Inventorizacijos operacija (I47) (parametras turi būti tik Inventorizacijos modulyje),
 • @mscan_user - MSCAN dirbančio vartotojo vardas GAMA programoje.

Daugiau informacijos apie lentelių struktūras https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura.

MSCAN_HSAR – Dokumentų sąraše rodomi duomenys

Parametras, leidžiantis vartotojui pakeisti dokumentų sąraše matomą informaciją.

Kiekviena operacija matoma dviem eilutėmis: Elementas1 ir Elementas2:

mscan_d18

Elementas 1 - aprašomas pirmame parametro reikšmės lauke.

Elementas 2 – aprašomas antrame parametro reikšmės lauke.

Jeigu norima rodyti kelių laukų reikšmes, parametro aprašyme tokie laukai atskiriami kableliu.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d5

Papildomai galima panaudoti SQL užklausas. Tokiu atveju rezultatas turi būti tekstinis (varchar tipo), pvz 'Dok: '+documentNr+', '+convert(char(10),docDate,102)+', renka:'+addUser

MSCAN_HRUS – Dokumentų sąrašo rūšiavimas

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos rūšiuojamas dokumentų sąrašas ir jų rūšiavimo tvarka

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d6

MSCAN_HFIL – Dokumentų sąrašo papildomas filtravimas

Parametras, skirtas papildomai filtruoti operacijas dokumentų sąraše, naudojant SQL sintaksę.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d7

Neaprašius parametrų:
Elementas 1 - operacijos numeris,
Elementas 2 - dokumento numeris ir operacijos data,
Rūšiavimas - pagal operacijos numerį,
Papildomo filtravimo nėra (rodoma tik "paruoštos" bei "renkamos" operacijos).

MSCAN_DSAR, MSCAN_DRUS, MSCAN_DFIL - Dokumento detaliose eilutėse matoma informacija, jos rūšiavimas, filtravimas.

Dokumento detalių eilučių formatavimui naudojami laukai:

Kodas Aprašymas
productCode prekės kodas
productName prekės pavadinimas
unitCode matavimo vienetas
objectCode objekto kodas
lot serija
departmentCode padalinio kodas
fraction matavimo vieneto frakcija
module modulis (RO – pardavimų, PO – pirkimų, VD – vidinių, KP – kaupiklių)
operationCode operacijos kodas
operationType operacijos tipas (ATR – atrinkimas, PAJ – pajamavimas, KAUP – kaupikliai)
quantityApp nuskenuotas kiekis
quantityDocument kiekis dokumente
rowNumber eilutės numeris
updateDate eilutės atnaujinimo data
barcode prekės brūkšninis kodas
fstock detalios eilutės likutis (FIFO kiekis - rezervuota - atiduota)
ivstock inventorizacijos prekių sąrašo pafiksuotas kiekis (galimas tik Inventorizacijos modulyje)
mscanCode nuskanuotas kodas (paskutinio skanavimo)
note pastabos

Papildomai galima panaudoti informaciją iš:

 • prekės kortelė (N17),
 • prekės mato vieneto (N37),
 • prekės kainos (I33),
 • likučių (I17),
 • pirkimo/pardavimo operacijos eilutės (I07) (parametras turi būti tik Pirkimo/Pardavimo modulyje),
 • vidinių operacijos eilutės (I10) (parametras turi būti tik Vidinių modulyje),
 • kaupiklio operacijos eilutės (I52) (parametras turi būti tik Kaupiklių modulyje),
 • inventorizacijos prekių sąrašo eilutės (I46) (parametras turi būti tik Inventorizacijos modulyje),
 • inventorizacijos operacijos eilutės (I48) (parametras turi būti tik Inventorizacijos modulyje),
 • kaupiklio operacijos eilutės (I52) (parametras turi būti tik Kaupiklių modulyje),
 • @mscan_user - MSCAN dirbančio vartotojo vardas GAMA programoje.

Daugiau informacijos apie lentelių struktūras https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura.

MSCAN_DSAR – parametras, leidžiantis vartotojui pakeisti dokumento detalioje eilutėje matomą informaciją.

Dokumento viduje kiekviena prekė matoma dviem eilutėmis: Elementas1 ir Elementas2:

mscan_d19

Elementas 1 - aprašomas pirmame parametro reikšmės lauke

Elementas 2 – aprašomas antrajame parametro reikšmės lauke.

Jeigu norima rodyti kelių laukų reikšmes, parametro aprašyme tokie laukai atskiriami kableliu nepaliekant tarpų. Pvz.:

mscan_d10

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17)

Papildomai galima panaudoti SQL užklausas. Tokiu atveju rezultatas turi būti tekstinis (varchar tipo), pvz 'pav:'+n17_pav+', lik:'+fstock+', sertif:'+rtrim(n17_sertif_poz).

MSCAN_DRUS – Detalių eilučių rūšiavimas

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos dokumente rūšiuojamos detalios eilutės.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17).

Pvz.:

mscan_d11

MSCAN_DFIL – Detalių eilučių filtravimas.

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos dokumente filtruojamos detalios eilutės (SQL sintekse)

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17)

Pvz.:

mscan_d12

Neaprašius parametrų:
Elementas 1 - prekės barkodas,
Elementas 2 - prekės pavadinimas,
Rūšiavimas - pagal operacijos numerį,
Filtruojamos tik prekės (pagal nutylėjimą paslaugų nerodo).

MSCAN_DPAP - Detalios informacijos apie prekę papildymas

Detali informacija apie prekę gali būti papildoma laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO.

MSCAN aplikacijoje spustelėjus ant detalios eilutės, atsiranda galimybė pažiūrėti informaciją apie eilutėte esančią prekę:

mscan_d20

Standartiškai pateikiamą informaciją galima papildyti laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO, t.y. rodyti tiekėją, kainas, svorius, likutį ir pan.

Parametro aprašyme laukų reikšmės skiriamos kableliu. Aprašymui gali būti naudojama tiek pirma, tiek antra parametro reikšmė. Jeigu laukui suteikiamas pavadinimas, naudojama speciali išraiška, tokia kaip pavyzdžiui :

N17_KODAS_KS as 'Tiekėjas', N37_BAR_KODAS,N37_NETTO

mscan_d13

MSCAN_PAB_OP - Operacijų užbaigimo parametras.

Kai atrinktas kiekis nesutampa su originaliame dokumente įvestu kiekiu, bandant užbaigti operaciją vartotojui leidžiama pasirinkti iš 2 variantų:

 • Baigti su netikslumais;
 • Baigti koreguojant.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje.

Jeigu abi parametro reikšmės bus "Ne", ir dokumentas bus netiksliai atrinktas, vartotojas per MSCAN aplikaciją negalės užbaigti operacijos.

MSCAN_DPAS - detalios eilutės pastabų lauko pasirinkimo variantai.

Detalioje eilutėje galima įvesti pastabas. Spustelėjus ant detalios eilutės, atsiranda pasirinkimas "Eilutės koregavimas".

mscan_d27

Paspaudus "Eilutės koregavimas" , užpildomas pastabų laukas.

mscan_d28

Pastabų laukas gali būti suadministruotas kaip sąrašinis - tada jo galimos reikšmės aprašomos parametre MSCAN_DPAS.

mscan_d29

MSCAN_HPAS - operacijos užbaigimo pastabų lauko pasirinkimo variantai.

Operacijos užbaigimo metu galima įvesti pastabas.

mscan_d25

Pastabų laukas gali būti suadministruotas kaip sąrašinis - tada jo galimos reikšmės aprašomos parametre MSCAN_HPAS.

mscan_d30

MSCAN_KIEKOR - ar leisti detalioje eilutėje kiekio koregavimą.

Pagal nutylėjimą, kiekio koregavimas detalioje eilutėje negalimas.

mscan_d31

Paspaudus "Eilutės koregavimas" , užpildomas tik pastabų laukas.

Parametre uždėjus reikšmę .T. , atsiranda galimybė įvesti nuskenuotą kiekį.

mscan_d33

mscan_d32

Paspaudus "Tęsti", įvestas kiekis išsaugomas.

MSCAN_ATR_TO - prekių kiekių tolerancija atrinkimo operacijose.

Parametras nustato prekių kiekių toleranciją atrinkimo operacijose.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Tolerancija yra procentinė išraiška, kuri nurodo, kiek gali nuskenuotas kiekis viršyti dokumente įvestą faktinį kiekį, neišduodant įspėjimo vartotojui.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti toleranciją vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d15

Pagal nutylėjimą, atrinktas kiekis turi sutapti su dokumento kiekiu (tolerancija lygi 0.00).

MSCAN_PAJ_TO - prekių kiekių tolerancija pajamavimo operacijose.

Parametras nustato prekių kiekių toleranciją pajamavimo operacijose.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Tolerancija yra procentinė išraiška, kuri nurodo, kiek gali nuskenuotas kiekis viršyti dokumente įvestą faktinį kiekį, neišduodant įspėjimo vartotojui.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti toleranciją vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d16

Pagal nutylėjimą, užpajamuotas kiekis turi sutapti su dokumento kiekiu (tolerancija lygi 0.00).

MSCAN_KP_PAV - aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas kaupiklio operacijas.

Parametras naudojamas naujos kaupiklio operacijos kūrimo procese.

Parametre aprašomos reikšmės, kurias galima rinktis naujai kuriamos kaupiklio operacijos aprašymo lauke. Galimi variantai atskiriami kableliu. Pvz.:

mscan_d17

Jeigu parametras neįvestas, naujai kuriamos kaupiklio operacijos aprašymo lauke galima įvesti bet kokią reikšmę.

MSCAN_IV_PAV - aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas inventorizacijos operacijas.

Parametras naudojamas naujos inventorizacijos operacijos kūrimo procese.

Parametre aprašomos reikšmės, kurias galima rinktis naujai kuriamos inventorizacijos operacijos aprašymo lauke. Galimi variantai atskiriami kableliu.

mscan_d24

Jeigu parametras neįvestas, naujai kuriamos inventorizacijos operacijos aprašymo lauke galima įvesti bet kokią reikšmę.

MSCAN_IS - padalinio kodas pagal nutylėjimą MSCAN aplikacijoje.

Parametro aprašyme nurodomas padalinys, naudojamas informacijai apie prekę (barkodą) gauti. Pavyzdžiui, prekės kaina padalinyje ar prekės likutis padalinyje bus paimami iš parametre nurodyto padalinio.

mscan_d20

mscan_d21

Nenurodžius šio padalinio, prekės likutis bus rodomas bendrai visiems padaliniams, o kaina išvis nebus rodoma.

MSCAN_NBAR - MSCAN leisti neegzistuojantį barkodą

Esant poreikiui, galima nustatyti, kad MSCAN leistų įtraukti į sąrašą barkodą, kuris nėra įvestas GAMA apskaitoje. Tokiu atveju vietoj pranešimo "Klaida! 9009 Nėra tokios prekės" bus papildomas užklausimas "403: Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą [xyz]...". Paspaudus "Tęsti", kodas įtraukiamas į MSCAN aplikaciją su pavadinimu "Nėra barkodo".

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio ar vartotojo lygyje. Jeigu parametras nenustatytas - neleidžiama įtraukti neegzistuojančio barkodo.

image-20201012150452976

image-20201012151146657

Jeigu kartu su parametru MSCAN_NBAR naudojamas parametras MSCAN_DFIL su reikšmėmis iš prekės/paslaugos informacijos (N17), tai parametro MSCAN_DFIL aprašyme reikia naudoti ISNULL() funkciją.
Pvz. parametre MSCAN_DFIL vietoj N17_TIPAS=1, reikia naudoti ISNULL(N17_TIPAS,1)=1

SS_SVS_KBAR - Sveriamo barkodo maketas

Parametras leidžia valdyti sveriamų barkodų šablonus. Sveriamas barkodas - tai barkodas, kuriame yra užkoduotas prekės barkodas bei svoris. Pvz:

image-20200915203951308

 • A - Požymis, identifikatorius, kad tai sveriamas barkodas - 2 simboliai (paprastai 21,..29)
 • B - Barkodas, parametre nurodoma kiek simbolių sveriamame barkode sudaro tikrasis barkodas. Prekių sąraše tokie barkodai įvedami pradžioje vedant nulius, pvz 000000008888
 • C - Svoris (kiekis), parametre nurodoma kiek skaičių po kablelio skaičiuojant nuo dešinės pusės yra tame svoryje, pvz skaičius 002315 - 3 skaičiai pavyzdyje reiškia 2,315. Sveriamo barkodo ilgis visuomet vertinamas 12 simbolių (t.y. ilgesnis - nukerpamas).

Parametre galima apsirašyti keletą šablonų su skirtingais požymiais, šablonus atskiriant per kabliataškį, pvz 22*4#3;23*4#2; .

MSCAN aplikacijoje, nuskenavus parametre aprašytam šablonui atitinkantį barkodą, atskirai nurodomas kiekis yra ignoruojamas, ir imamas kiekis, kuris yra sveriamame barkode.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio ar vartotojo lygyje.

image-20200915205638189