Sąvokos

Konsultantas – Rivile darbuotojas arba Rivile atstovas ar jo darbuotojas, kuris konsultuoja klientus kaip naudotis Rivile GAMA bei kitais Rivile produktais, juos konfigūruoja ir atlieka nedidelius programavimo darbus.

Pardavėjas - Rivile darbuotojas arba Rivile atstovas ar jo darbuotojas, kuris pristato, reklamuoja ir parduoda Rivile GAMA ir kitus Rivile produktus ar jų papildinius (registracijos, trišalės sutartys, moduliai, VPS ir pan.).

Programuotojas - Rivile darbuotojas arba Rivile atstovas ar jo darbuotojas, kuris programuoja bazinius Rivile GAMA modulius bei kitus Rivile produktus, vykdo didelius programinius projektus (užsakymus).

PASTABA. Konsultantas, Pardavėjas, Programuotojas yra rolės, vienas žmogus gali vykdyti vieną ir daugiau rolių.

Klientas – įmonė arba asmuo, kurie domisi Rivile produktais, sudaro su UAB Rivile ar Rivile atstovais pirkimo-pardavimo, nuomos arba aptarnavimo sutartis.

Aptarnavimas – klientui reikalingų ir sutartyse įvardintų paslaugų suteikimas telefonu, elektroniniu paštu (per „service desk“), naudojantis nuotolinėmis prisijungimo priemonėmis arba gyvai.

Paslauga – konsultacijos žodžiu, raštu arba konkretūs programavimo darbai, kurie atliekami klientui abipusiu šalių susitarimu pagal sutartyse numatytas sąlygas.

Užsakymas – programavimo darbų aprašas ir susitarimas su klientu dėl jo vykdymo.

Projektas – laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą (pvz., produkto, paslaugos ar rezultato sukūrimą), turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius.
Tai gali būti integracijos su kita sistema sukūrimas, Rivile GAMA programos įdiegimas, tam tikro proceso automatizavimo modelio sukūrimas.

Procesas – nuoseklių veiklų (užduočių) aibė, kurianti rezultatą. Tai gali būti Rivile GAMA programos diegimas, tobulinimas, papildomų funkcionalumų programavimas, ataskaitų kūrimas.
Procesas yra pasikartojanti veikla, projektas yra unikali veikla. Klientų procesų automatizavimas turi proceso ir projekto požymių. Kuo automatizavimas sudėtingesnis, tuo labiau jis valdomas kaip projektas.