Delspinigių skaičiavimas

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Sutartyje su klientu gali būti aprašyti mokėjimo terminai ir numatyti delspinigiai už atsiskaitymo sąlygų pažeidimus. Tuomet kliento kortelėje reikia nurodyti delspinigių procentą už kiekvieną pradelstą dieną.

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Delspinigiai skaičiuojami debitorinėse - kreditorinėse operacijose.

Sąraše kuriama nauja operacija.

Lauke "Operacijos data" nurodoma data, kuriai bus skaičiuojami delspinigiai.

Parenkama lauko "Tipas" reikšmė: "Delspinigiai".

Delspinigių paskaičiavimui paspaudžiamas mygtukas "Delspinigių priskaičiavimas".

Skaičiuojant ne visiems klientams, galima atfiltruoti klientus, nurodyti dokumentų ar datų intervalą.

Lauke "Maksimalus periodas dienomis" nurodomas maksimalus dienų skaičius, už kurį bus paskaičiuojami delspinigiai. Jeigu vėluojama apmokėti ilgesnį laiką nei nurodyta šiame lauke, tai delspinigiai bus skaičiuojami ne už visas vėlavimo dienas, o tik už maksimalų nurodytą dienų skaičių, pradedant nuo vėlavimo pradžios.

Uždėjus požymį "Skaičiuoti tik neapmokėtiems dokumentams", delspinigiai nebus skaičiuojami pagal dokumentus, kurie jau apmokėti, nors apmokėjimas ir vėlavo. Neuždėjus šio požymio - delspinigiai bus skaičiuojami ir apmokėtiems dokumentams už dienas, kiek vėlavo apmokėjimas.

Paskaičiuotai delspinigių sumai debitorinėje-kreditorinėje operacijoje generuojamas įrašas. Pagal nurodytas reikšmes jame priskiriamas padalinys, objektas, centas ir menedžeris.

Delspinigių paskaičiavimo operacijos lauke "Skirtumas" rodoma bendra klientų skolą didinanti delspinigių suma.

Po operacijos perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygoje ir klientų skolų informacijoje .

Kitą kartą skaičiuojant delspinigius, bus atsižvelgta į prieš tai buvusius paskaičiavimus. Delspinigiai bus skaičiuojami tik už naujas vėlavimo dienas. Nuo pačių delspinigių nauji delspinigiai neskaičiuojami.