Papildomos užduotys

1 užduotis
Priimamas naujas darbuotojas.
1. Aprašykite darbuotojo ir personalo korteles.
Pagrindinė informacija apie jį pateikta žemiau esančioje lentelėje.
Visą kitą informaciją įveskite savo nuožiūra.
2. Įveskite darbuotojo priėmimo operaciją personalo ir algos moduliuose.
uzd_1
  Atsakymas

Personalo modulyje sukuriama ir aprašoma personalo kortelė su visa personalo apskaitai reikalinga informacija.

pirmo_1

Algos modulyje aprašoma darbuotojo kortelė su visa atlyginimų skaičiavimui ir išmokėjimui reikalinga informacija. Darbuotojo kortelė susiejama su personalo kortele, joje nurodant personalo kodą.

pirmo_2

pirmo_3

pirmo_4

pirmo_5

Personalo operacijose įvedama priėmimo į darbą operacija. Ji perkeliama. Algos dokumentuose atsiranda priėmimo operacija – ji perkeliama.

pirmo_6

pirmo_7

2 užduotis
Užpildykite kito mėnesio 5 darbo dienų, 4 valandų kalendorių.
Į tabelio valandų lauką įveskite lentelėje pateiktas valandas.
Sutrumpinkite prieššventinę kito mėnesio dieną 1 valanda.
Jeigu tokios dienos jūsų vedamą mėnesį nėra, pasirinkite bet kurią darbo dieną ir ją sutrumpinkite 1 valanda.
uzd_2
  Atsakymas

antro_1

3 užduotis
Darbuotojas Tab. Nr. 002 buvo išleistas kasmetinių atostogų nuo kito mėnesio 5 d. iki kito mėnesio 12 dienos.
1. Įveskite atostogų operaciją personale.
Pasirinkite kasmetinių atostogų tipą.
2. Įveskite atostogų operaciją algos modulyje ir paskaičiuokite priskaitymą už atostogas.
Skaičiavimams taikykite praėjusio mėnesio vidurkį.
3. Kito mėnesio 12 dieną išmokėkite atostoginius Vasarai Pavasarytei iš atsiskaitomosios sąskaitos AB SEB banke (banko kodas 70440), buhalterinė sąskaita 271.
  Atsakymas

Įvedama atostogų operacija personalo modulyje.

trecio_1

Algos modulyje surandama susigeneravusi atostogų operacija. Joje paskaičiuojamas priskaitymą už atostogas.

trecio_2

Paskaičiuojami atskaitymai nuo priskaičiuotų atostoginių.

trecio_3

Darbuotojui išmokami priskaičiuoti atostoginiai. Suformuojamas algos išmokėjimo failas į banką.

trecio_4

4 užduotis
Darbuotojui Tab. Nr. 003 nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas nuo kito mėnesio 8 d. iki kito mėnesio 11 d.
Įveskite ligonlapio operaciją ir paskaičiuokite ligos pašalpą už pirmas dvi dienas.
Skaičiavimams taikykite praėjusio mėnesio vidurkį.
  Atsakymas

ketvirto_1

5 užduotis
Darbuotojui Tab. Nr. 002 nuo kito mėnesio 1 d. buvo padidintas etatinis atlyginimas 200 Eur. Įveskite šį pakeitimą.
  Atsakymas

penkto_1

6 užduotis
Darbuotojas Tab. Nr. 002 nuo kito mėnesio 1 d. atsisakė pensijos kaupimo. Įveskite šį pakeitimą.
  Atsakymas

Sesto_1

7 užduotis
Suformuokite ir užpildykite kito mėnesio tabelius padaliniams "Centras" ir "Parduotuvė".
Tab. Nr. 002 kito mėnesio 19 d. įveskite 5 val. viršvalandžių ir 23 d. 4 valandas viršvalandžių.
Padalinyje "Parduotuvė" jokių papildomų valandų neveskite.
Atspausdinkite užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
  Atsakymas

septinta_1

septinta_2

8 užduotis
Paskaičiuokite ir išmokėkite kito mėnesio darbo užmokestį.
Alga išmokama iš AB SEB banke (banko kodas 70440) esančios įmonės atsiskaitomosios sąskaitos.
Buhalterinė sąskaita - 271.
  Atsakymas

astunto_1

astunto_2