DUK

  1. Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?

Kai klientui periodiškai išrašomos sąskaitos-faktūros už paslaugas arba klientas perka tas pačias prekes, anksčiau išrašytus pardavimo dokumentus galima kopijuoti.

Pardavimo operacijų lange atsistojus ant reikiamo dokumento spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti".

Kopijavimo metu galima keisti dokumento tipą, datas, priskirti naują padalinį, objektą, seriją ar centrą.

Kai aprašyti dokumentų skaitliukai - naujo dokumento numeris susiformuoja automatiškai.

Paspaudus mygtuką "Išsaugoti", suformuojamas naujas pardavimo dokumentas.

Norint kopijuoti daugiau, nei vieną dokumentą, pardavimo operacijų sąraše pažymimi visi kopijuojami dokumentai, dešiniu pelės klavišų spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti" ir pasirenkama "Kopijuoti paketą".

Režimas lieka „Kopijuoti“, tipas - „Važtaraštis“. Dokumento numerio ir datų laukus iš "Palikti seną" keičiam į "Suformuoti naują". Spaudžiam "Išsaugoti".

Naujai suformuotus dokumentus galima koreguoti.

Naudojant paketinį kopijavimą galima visą iš anksto paruoštų užsakymų ar pasiūlymų paketą pakeisti važtaraščiais. Tada nurodomas režimas "Pakeisti". Norint, kad užsakymai išliktų - nurodomas režimas "Kopijuoti".

  2. Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?

Pastebėjus pardavimo dokumente klaidą, siūlomi šie koregavimo būdai :

 • Kol dar dokumentas neperkeltas, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detalią eilutę.
 • Jei pardavimo dokumentas perkeltas, klaidingą eilutę reikia padaryti koreguota ir ištaisyti klaidą. Pakoreguotą pardavimo dokumentą vėl perkelti.
 • Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Koreguoti perkeltus įrašus galima tik tada, kai tai leidžia sistemos parametras „Perkeltų dokumentų koregavimas“.

  3. Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Pardavimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma. Lange "Pardavimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .

4_atv_PVM

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.

Jeigu dokumentas yra mišrus, t.y. nuo kai kurių pozicijų PVM traukiamas į skolą, o nuo kai kurių - ne, tada korekcijas reikia atlikti vedant detalias eilutes.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Po perkėlimo, PVM suma nueis į mokesčio aprašyme nurodytą pardavimo PVM sąskaitą (kreditas) ir kliento sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Eksporto PVM" nurodytą sąskaitą (debetas). Todėl labai svarbu, kad šios sąskaitos būtų teisingai parinktos.

i.SAF ataskaitoje pardavimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.

  4. Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?

Pardavimo dokumentuose nuolaidos vedamos detaliose operacijos eilutėse lauke "Nuolaida". Įvedus nuolaidą, suma persiskaičiuoja, - tai prilygsta pardavimui mažesne kaina.

Jeigu pardavimo dokumente yra daug detalių eilučių ir joms visoms reikia taikyti tą pačią nuolaidą, tuomet naudojamas mygtukas "Perskaičiavimai/Kainos perskaičiavimas/Intrastato koregavimas". Jį paspaudus, atsidaro langas "Perskaičiavimai".

Pažymimas laukas "Perskaičiuoti nuolaidą" , įvedamas nuolaidos procentas, operacija išsaugoma. Kiekvienai neperkeltai eilutei bus paskaičiuota nurodyta nuolaida.

  5. Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?

Prekių pervežimui gali būti išrašomi transporto važtaraščiai.

Servisas -> Pardavimai -> Transporto važtaraščiai

Suteikiamas dokumento numeris, parenkamas tipas "Klientai". Aprašant transporto važtaraštį užpildomi skirtukų "Siuntėjas", "Gavėjas", "Vežėjas" laukai.

6_trans1

Pardavimo operacijoje yra mygtukas "Transporto važtaraštis", kurį paspaudus pasirenkamas jau esantis arba naujai sukurtas transporto važtaraštis, ir jam priskiriamos prekės ir (ar) paslaugos.

6_trans2

Jeigu transporto važtaraštyje bus pervežamos visos prekės, paliekamas pasirinkimas "Visi" , jei tik kai kurios, jas galima nurodyti pasirinkus "Kodas" arba "Pažymėti":

tr01

Renkantis "Pažymėti", prieš tai reikia uždėti "v" ties prekėmis, kurios bus traukiamos į transporto važtaraštį.

Vienam transporto važtaraščiui galima priskirti prekes iš kelių pardavimo operacijų.

Detaliau apie transporto važtaraščius aprašyta : Transporto važtaraščiai .

  6. Kaip atspausdinti sąskaitą faktūrą su transporto rekvizitais ?

Pardavimai->Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis.

Iš ataskaitų sąrašo pasirenkama ataskaita "PVM Sąskaita-Faktūra +transporto rekvizitai"

  7. Viešųjų pirkimų sąskaitų teikimas elektroniniu būdu (E. Sąskaita).

Sertifikato atsisiuntimas iš VĮ "Registrų centras".

 1. Prisijungiama prie Registrų centro E. sąskaita:

  https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/

 2. Pagrindiniame meniu pasirenkama "Mano paskyra".

 3. Sukuriamas "Sertifikato prašymas".

 4. Kai prašymo būsena "Įvykdytas", pasirenkamas veiksmas "Atsisiųsti sertifikatą". Atsisiųstas sertifikatas įsirašo į Atsisiuntimų ("Downloads") katalogą supakuotame formate (*.7z).

 5. Sudarant „Elektroninių dokumentų siuntimo sistemos Rivilė-Eko“ naudojimo sutartį, atsisiųstas failas ir failas su slaptažodžiu persiunčiamas UAB „Rivilei“.

Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.

Su UAB „Rivilė“ pasirašoma „Elektroninių dokumentų siuntimo sistemos Rivilė-Eko“ naudojimo sutartis.

Aprašymai RIV_GAMA programoje.

 1. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

  WB_SERVERIS("VSI",2)

Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:

WB_SERVERIS("VSI",3)

 1. Parametrų sąraše pardavimo moduliui užpildomas parametras "IG_RENGEJAS" (Dokumento rengėjas):
 • pirmame lauke įrašomas vardas ir pavardė,
 • antrame lauke - asmens kodas (RC tikrina ar asmens kodas teisingas).

 1. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos E. sąskaitos, alternatyvūs adresai:
 • pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ;

 • pažymimas laukas "Internetinis", parenkamas serveris "VŠĮ PIRKIMAI";

 • pažymimas laukas "Pardavimai". Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai reikia parinkti sąskaitos faktūros šaloną, jei bus siunčiama tik E. sąskaita - nereikia;

 • spaudžiamas mygtukas „Priskirti WEB adresą“.

 1. Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:

Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai lauke "Siųsti" parenkama reikšmė "VŠĮ+EKO", priešingu atveju - "VŠĮ".

 1. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.

Jį galima pavadinti, pvz. "VšĮ eksportas".

Šiame šablone neturi būti atžymėtas "v" nei vienas laukas.

Lange I06 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I06()

Lange I07 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I07()

Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".

 1. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "Sutarties Nr." įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.

Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.

Viename pardavimo dokumente gali būti tik viena viešųjų pirkimų sutartis.

Galima siųsti tik dokumentus su tipu "Važtaraštis".

WEB eksportas.

Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Jeigu vienas – jis bus paimamas automatiškai.

Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".

Informacija apie dokumentų perdavimą E. Sąskaita sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".

Jeigu veiksmas altiktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".

Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje paspaudus mygtuką "Pranešimas".

Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.

Ryšio su "Rivilės" serveriu testavimui, eksporto šablono aprašymo lange I06 aprašyta "Programa po", nurodoma su parametru 1: VSI_FOR_I06(1)

Tokiu atveju informacija siunčiama tik iki „Rivilės“ serverio. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki „Rivilės“ serverio informacija ateina korektiškai.

Tada "Programoje po" nuimamas parametras 1.

VSI_FOR_I06()

  8. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?

Standartiškai, suvedus ir perkėlus pardavimo dokumentus, susiformuoja kliento skola įmonei. Dokumentų apmokėjimai įvedami įplaukų operacijose.

Jeigu dokumentas arba jo dalis apmokama iškart, tai galima pažymėti pačioje pardavimo operacijoje - tada įplaukos iš kliento nebebus vedamos.

Apmokėjimo informacija suvedama paspaudus skirtuką "Apmokėjimas"

apmok_1

Atsidariusiame pasirinkimo lange pasirenkama:

 • "Neapmokėti" - reikšmė, kuri būna pagal nutylėjimą,
 • "Apmokėti" - kai apmokama visa dokumento suma , ir pinigai ateina į vieną buhalterinę sąskaitą,
 • "Apmokėti mišriai" - kai apmokama visa arba dalis dokumento sumos, pinigai gali ateiti į skirtingas buhalterines sąskaitas.

Sąskaitoms, kurios bus naudojamos mokėjimui, būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita".

Pasirinkus "Apmokėti", įvedamas dokumentas ir sąskaitų plano sąskaita.

Pasirinkus "Apmokėti mišriai", įvedamas dokumentas ir suvedamos mokėjimo detalios eilutės:

apmok_2

Suvedus, viskas išsaugoma ir perkeliama.

Sistema neleidžia perkelti operacijos, jeigu apmokėta daugiau nei skolos suma.

Standartiškai, sistema netikrina, ar dokumentas apmokėtas pilnai. Perkėlimo metu skola susiformuoja tik neapmokėtai dokumento daliai.

Jeigu reikalinga kontrolė, kad nebūtų perkeliami dalinai apmokėti dokumentai, tam naudojamas parametras "Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose" (SS_APMOK_PR).

apmok_3

Priskyrus šiam parametrui reikšmę "Taip" , nebus galima perkelti mišriai apmokėtų pardavimo dokumentų, jeigu skolos suma didesnė nei apmokėjimo suma.

Visa tai, kas čia aprašyta pardavimo operacijoms, tinka ir pirkimo operacijoms.