MGAMA - atostogų prašymų teikimas ir tvirtinimas

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
  1. Naujas prašymas - prašymą darbuotojas pateikia per MGAMA.
  2. Tvirtina tiesioginis vadovas - tvirtinama per MGAMA, tiesioginis vadovas nurodomas etato padalinyje aprašyme.
  3. Tvirtina personalo skyrius - tvirtinama Rivile GAMA programoje, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

MGAMA vartotojai būtinai nurodomi personalo kortelėse.

Aprašymas

Jame nurodomi atostogų tipai, kurie bus rodomi MGAMA formoje pateikiant atostogų prašymą. Išvardinami teikiamų atostogų tipų kodai, atskiriant juos kableliu.
Pirmame lauke išvardinami atostogų tipai, antrame - tėvadienių tipai.
Pagal nutylėjimą, teikiant atostogų prašymą rodomi visi Rivile GAMA programoje aprašyti atostogų tipai, tik atsižvelgiama į lauko "Terminuota“ reikšmę.

mgamat_18

Lauke "Pastabos" įrašytas tekstas rodomas atostogų prašymo formoje. Šis tekstas matomas (bet nekoreguojamas) ir prašymo pateikėjui, ir tvirtinančiajam.

Jeigu dalis darbuotojų atostogų prašyme nurodo, kad atostoginiai būtų išmokami kartus su darbo užmokesčio mokėjimu, o kitai daliai darbuotojų atostoginiai bus mokami prieš atostogų pradžią, tokiu atveju reikia apsirašyti du atskirus atostogų tipus.
Teikdamas prašymą, kiekvienas darbuotojas turi galimybę pasirinkti jam tinkamą formą.

mgamat_04

  • patikrinama ar etatai padalinyje aprašymuose užpildytas laukas "Pavadinimas" (jis MGAMA aplikacijoje rodomas kaip "Darbo pozicija") ir "Tiesioginis vadovas" (jam bus pateikiami tvirtinimui skirti dokumentai).

mgamat_20

Prašymo pateikimas

Atostogų prašymo pateikimui vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir pasirenka "Atostogos":

mgamat_21

Darbo pozicija – pasirenkama iš aktyvių priėmimo/perkėlimo operacijų. Pavadinimas imamas iš etato padalinyje pavadinimo lauko. Pagal pasirinktą darbo poziciją parodoma atostogų informacija.

Priimtas nuo – rodoma pirminė priėmimo operacijos data.

Sukaupta atostogų (šiai dienai) – rodomas atostogų likutis einamuoju momentu.

Sukaupta iki YYYY.12.31 (neįtraukiant būsimų atostogų) – rodomas atostogų likutis kalendorinių metų pabaigai, neįtraukiant būsimų atostogų, t.y. atostogų, kurios prasidės vėliau nei ši diena. Šios atostogos išvardinamos detaliai: Būsimos atostogos .

Paspaudus mygtuką "Atostogos" parodoma atostogų istorija.

Atostogų prašymo pateikimui spaudžiamas mygtukas "Atostogų prašymas" , atsidariusi forma užpildoma ir pateikiama.

mgamat_22

Atostogų tipas – rodomi pasirinkimui skirti atostogų tipų pavadinimai (priklausomai nuo parametro MGAMA_AT_TIP - "Atostogų tipai" aprašymo).

mgamat_23

Data nuo – iki – nurodomas atostogų dienų intervalas. Standartiškai nurodytas atostogų intervalas nėra tikrinamas, todėl leidžiama įvesti bet kokias datas.

Pavaduojantis asmuo – laisvos formos neprivalomas laukas. Rezultatas ateina į personalo atostogų operacijos aprašymo 1 lauką.

Komentaras – laisvos formos neprivalomas laukas.

Teikiant atostogų prašymą, galima perimti formos valdymą (analogas OnClose metodui Rivile GAMA programoje). Galima užsiprogramuoti savo tikrinimo, laukų užpildymo ar automatinių veiksmų logiką.
Pavyzdžiui, galima tikrinti datų intervalus, reikalauti užpildyti pavaduojantį asmenį ir pan.
Esant tokiems poreikiams reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

Paspaudus mygtuką "Pateikti", atostogų prašymas pateikiamas.

Ar tvirtinimui pateiktą atostogų prašymą galima atšaukti, iš kokios būsenos galimas atšaukimas, priklauso nuo būsenų aprašymo: personalo operacijų (tipas "Atostogos") būsenų aprašymas.
Pagal nutylėjimą, pateiktų atostogų prašymų atšaukti negalima.

Jeigu galimybė atšaukti atostogų prašymą yra, tai darbuotojas, atidaręs prašymą, mato mygtuką "Atšaukti atostogas" ir gali juo pasinaudoti.

mgamat_24

Pateikus prašymą, automatiškai susikuria personalo operacija su tipu "Atostogos“ ir rūšimi "Prašymas“. Jos būsena "Tvirtina vadovas" . Ant būsenos dukart paspaudus pelyte galima pamatyti sugeneruotas būsenos tvirtinimo operacijas.

mgamat_25

Būsenos operacija su vartotojo kodu # ir pavadinimu "Vartotojas pats gali atšaukti operaciją" sugeneruojama tik tuo atveju, jeigu būsenos aprašyme suteiktas leidimas darbuotojui atšaukti atostogų prašymą.

Automatiškai suformuojama patvirtinta būsenos operacija vartotojui, kuris pateikė prašymą. Ji reikalinga tam, kad vartotojas MGAMA tvirtinimų istorijoje matytų visus tvirtinimui pateiktus dokumentus, nepriklausomai ar jie buvo patvirtinti, atšaukti, ar visai išmesti.

mgamat_34

Tvirtina vadovas

Vadovas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vadovas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamat_26

Atidarius operaciją, pasimato atostogų prašymo turinys:

mgamat_27

Vadovas mato kurie iš jam priskirtų darbuotojų atostogauja tame pačiame laikotarpyje.

Vadovas prašymą patvirtina arba atmeta.

Personalo operacijos rūšis pasikeičia į "Dokumentas", o būsena į "Tvirtina personalo sk." Susiformuoja būsenos patvirtinimo operacija Rivile GAMA vartotojui, kuriam buvo suteiktos teisės tvirtinti šią būseną.

mgamat_28

Tvirtina personalo sk.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Darbuotojas, kuriam suformuotos būsenos tvirtinimo operacijos, nuskaito patvirtinimo laukiančias operacijas, jas atžymi "v" ir patvirtina (paspaudžia mygtuką "Būsenos patvirtinimas").

mgamat_29

Operacija patvirtinama ir kartu perkeliama:

mgamat_30

Pateiktų prašymų peržiūra

Prisijungęs į MGAMA portalą, vartotojas visada gali pasižiūrėti pateiktų prašymų būseną ir tvirtinimo istoriją:

mgamat_31

mgamat_32

mgamat_33

Būsimos atostogos - išvardinamos atostogos, kurioms yra pateikti prašymai ir kurių pradžia vėlesnė nei einamoji diena.

Paspaudus mygtuką "Atostogos", pasimato Atostogų istorija.

Atostogų istorijoje parodomos visos Rivile GAMA programoje esančios personalo operacijos, kurių tipas "Atostogos".

Tvirtinimai -> Tvirtinimų istorija parodomi visi tvirtinimui teikti prašymai ir jų tvirtinimo eiga :

  • "Patvirtinta" pažymėti visi tvirtinimui pateikti, tvirtinami arba jau patvirtinti prašymai, išskyrus tuos, kuriuos atšaukė pats vartotojas. Kokia dokumento būsena, ar prašymas patvirtintas, ar atmestas, matosi atsidarius įrašą.
  • "Atmesta" pažymėti prašymai, kuriuos atšaukė pats vartotojas.

Tvirtinimų istorijoje parodomi visi pateikti atostogų prašymai, tame tarpe ir tie, kurie buvo pateikti, bet dėl tam tikrų priežasčių išmesti Rivile GAMA programoje.