DUK

 Video - Greita paieška

  1. Kaip parenkamos prekių (paslaugų) pardavimo kainos ir nuolaidos?

Prekių pardavimo kainų parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, pardavimo kaina akcijose, kainyno kaina, padalinio pardavimo kaina.

Jeigu padalinio aprašyme uždėtas požymis "Pardavimo kainos su PVM" , tai ši kaina įkris į laukelį "kaina su PVM", priešingu atveju - į laukelį "kaina be PVM".

Nuolaidos procento parinkimo eiliškumas: nuolaidos procentas sutartyje, nuolaidos procentas akcijose , nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, nuolaidos procentas nuolaidos lentelėje.

Parinkus nuolaidą yra tikrinama galima maksimali nuolaida, pagal tokį eiliškumą: maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje, maksimalus nuolaidos procentas prekės grupėje.

Nuo pardavimo operacijoje uždėto požymio "Kainos su PVM", priklauso tik kurią kainą bus galima pakoreguoti: ar kainą su PVM, jei uždėtas požymis, ar kainą be PVM, jei jis neuždėtas.

  2. Pardavimo akcijų aprašymas.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Akcijos

"Akcijos" aprašomos tuo atveju, kai tam tikram laikotarpiui skelbiamos specialios kainos arba nuolaidos.

Jeigu akcijos skelbiamos didesniam prekių asortimentui, tai jas aprašyti reikia perkainavimo operacijose. Jeigu tik kelioms konkrečioms prekėms - galima ir tiesiai prekės kortelėje skirtuke "Akcijos".

Nenurodžius padalinio, akcijos sąlygos galioja visuose padaliniuose.

Tiek prekės kaina, tiek nuolaida gali priklausyti nuo parduodamo kiekio.

  3. Intrastato duomenų vedimas.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas

Intrastato ataskaitų pildymui reikia, kad visos muitinės sistemoje deklaruojamos prekės turėtų priskirtus muitinės kodus, pavadinimus ir, jei reikia, papildomus rekvizitus.

Muitinės prekių klasifikatorius susiejamas su įmonės prekių sąrašu per prekės kortelės lauką "Kodas muitinėje".

Vedant prekės muitinėje kodą, pildomas Neto konvertavimo koeficientas. Sistema iš prekės kortelėje esančio matavimo vieneto parenka tos prekės neto svorį, padaugina jį iš operacijoje nurodyto kiekio ir gauna neto masę kg, kuri deklaruojama intrastato ataskaitoje.

Intrastato ataskaitoje taip pat reikia nurodyti ir kiekį vienetais pagal reikalaujamą tai prekei klasifikatorių. Neto konvertavimo koeficientas priklauso nuo mato vieneto. Jei reikia atvaizduoti pavyzdžiui GRM (gramais), tai koeficientas būtų 1000. Jei reikia pervesti į vienetus(VNT) ir vieno vieneto svoris 0.300 kg, tai koeficientas būtų 0.300. Jei apvalinimą nurodome 0, rezultatas bus pateiktas sveikais skaičiais.

Kiti Intrastato ataskaitose naudojami klasifikatoriai, tokie kaip Apskritis, Sandoris, Transportavimo sąlygos, Transporto rūšis, ES šalis ir Mato vienetai, programoje yra aprašyti klasifikatorių sąraše:

Paruošus normatyvinę bazę galima pradėti vesti informaciją ir jos pagrindu gauti Intrastato ataskaitas. Vedant pirkimo (pardavimo) dokumentą, jei to dokumento informacija turi patekti į intrastato ataskaitas, uždedamas požymis laukelyje "Intrastatas". Šis laukelis užsipildys pagal nutylėjimą, jei kliento kortelėje bus uždėtas analogiškas požymis.

Vedant prekės pirkimą (pardavimą), pagal nutylėjimą užsipildys visi laukai reikalingi Intrastato ataskaitai gauti. Pradžioje informacija bus imama iš prekės kortelės matavimo vieneto lango, jei ten nebus nurodyta - iš Muitinės prekių klasifikatoriaus, o jei ir ten jos nebus - reikės užpildyti rankomis.

Prieš formuojant intrastato ataskaitas, parametrų sąraše turi būti užpildyti parametrai :

  • S_INTR_SUTNR - Intrastato ataskaitų sutarties numeris,
  • SS_INTR_VIEP - Intrastato pateikimo muitinė,
  • SS_INTR_VIET- Intrastato pateikimo vietos kodas,
  • SS_VADOVAS - vadovas

Norint suformuoti XML failą ar atspausdinti Intrastato ataskaitas, reikia pasirinkti prekės pirkimo (pardavimo) analizės ataskaitas:

Pirkimui ("Servisas"->"Pirkimai"->"Prekių pirkimo analizė", uždėjus "v" - vartotojo programa) :

  • Intrastato ataskaita Įvežimas UPS-02,
  • Intrastato ataskaita Įvežimas UPS-02 (IDAIS sistemai)

Pardavimui ("Servisas"->"Pardavimai"->"Prekių pardavimo analizė", uždėjus "v" - vartotojo programa) :

  • Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01,
  • Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01 (IDAIS sistemai).
  4. Kaip kontroliuoti klientų kredito limitą?

Norint kontroliuoti klientui suteikto kredito limitą, kliento "Pirkėjų/Tiekėjų informacijos" dalyje reikia įvesti jo sumą. Požymis "Griežtai kontroliuoti kredito limitą" nustato ar apie kredito limito viršijimą bus tik perspėjama, ar sistema griežtai neleis išsaugoti tokio pardavimo.

  5. Kokios dimensijos naudojamos programoje?

Dimensija - tai analizavimo pjūvis sistemoje, kuriuo galima atvaizduoti finansinę (arba analitinę) informaciją. Pvz.: įmonėje svarbu vesti finansinius rezultatus pagal padalinius. Šiuo atveju padalinys bus apskaitos dimensija, pagal kurią bus vedama ne tik analitinė, bet ir finansinė apskaita, t.y. duomenys Didžiosios knygos operacijose bus atvaizduojami padalinio pjūvyje.

Sistemoje galimos penkios statinės ir penkiolika dinaminių dimensijų.

Statinės dimensijos: Padalinys, Objektas, Centras, Serija ir Asmuo. Jos yra beveik visuose sistemos moduliuose. Vedant operacijas tuose moduliuose, jos patenka į Didžiąją knygą, ko pasekoje galima spausdinti įvairias finansines ataskaitas pagal įvairius tų dimensijų pjūvius.

Kiekinė prekių apskaita vedama pagal padalinius, objektus ir serijas.

Statinės dimensijos sistemoje yra fiksuotos - jų pakeisti negalima.

Dinaminės dimensijos - tai analizės pjūviai, kuriuos vartotojas pagal poreikį gali susikurti pats. Pavyzdžiui: Klientų grupės, Menedžeriai, Pardavimų temos, Prekių grupės, Prekių temos ir t.t. Sukūrus reikalingas dimensijas ir įvedus atitinkamą informaciją, galima analizuoti finansinę informaciją tų dimensijų pjūviais.

Kad Dinaminės dimensijos veiktų, jas reikia aprašyti sistemos INIT-e. Tai atliekama tokiu būdu. Bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q, pasirodžius "Vartotojo funkcijų sąrašui", spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as" ir aprašomos naudojamos dimensijos.

Nenaudojamos dimensijos pažymimos žvaigždute.

Kiekviena dimensija aprašoma dviem savybėmis: "pav" ir "sar". Savybėje "pav" nurodomas dimensijos pavadinimas, o savybėje "sar" nurodomas sąrašo kodas. Paprastai sąrašo kodas atitinka paskutines dvi naudojamo normatyvo kodo lauko raides. Pvz. Sąskaitų plano lentelėje N01_ACCT raktinis laukas yra N01_KODAS_SS. Sąrašo kodo reikšmė bus 'SS'. Grupių sąrašo raktinis laukas N19_KODAS_GS, vadinasi reikšmė 'GS' ir t.t.. Jei dimensijos nebus galima pasirinkti iš sąrašo, savybės "sar" jai nurodyti nereikia.

Formose, kuriose bus vedami Dinaminių dimensijų duomenys, formos 'INIT-e' reikia įrašyti frazę thishorm.dimensija:

Tai daroma tokiu būdu. Atidarius formos koregavimo langą, spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q. Atsidaro programuojamų klavišų langas. Jei nėra įvestos formos INIT-o komandos, spaudžiamas mygtukas "Naujas", ir komandos lauke įvedamos norimos komandos. Uždedama "v" ant "Formos INIT-as", ir viskas išsaugoma. Jeigu formos INIT-as jau buvo sukurtas, tai jis papildomas šia komanda.

Taip formose įvedus reikiamas komandas, jos bus paruoštos informacijos vedimui.

Atliekant operacijų perkėlimą į DK, visos sumos atvaizduojamos tiek Statinių, tiek ir Dinaminių dimensijų pjūviais. Dinaminės dimensijos gali būti įvedamos tiek operacijų "Hederyje", tiek ir operacijų detaliose eilutėse.

Aukštesnis yra detalios eilutės prioritetas.

Bet jei detalioje eilutėje dimensijos reikšmė nenurodyta, o "Hederyje" tos dimensijos reikšmė priskirta, perkeliant detalią eilutę, dimensijos reikšmė bus paimta iš "Hederio". Taigi, kartą operacijos "Hederyje" nurodžius reikiamą dimensijos reikšmę, detaliose eilutėse lieka nurodyti tos dimensijos reikšmes tik tose eilutėse, kur ji bus kitokia.

Įsivedus norimas dimensijas jų keisti nepatariame, nes rezultatai bus nelogiški ir sunkiai paaiškinami.

Jei pradžioje pirmą dimensiją naudojame prekės grupei, o vėliau - klientų grupei pažymėti, tai pakeitus dimensijų paskelbime aprašymą, visi sukaupti duomenys bus su senomis pirmosios dimensijos reikšmėmis.

  6. Kainynai pardavimo sutarčių prieduose.

Pardavimo sutarčių prieduose, be visų kitų laukų, yra nuoroda į kainynus.

Kainynas - šioje eilutėje galima nurodyti kainynus, kurie bus parinkinėjami priklausomai nuo užduotų apmokėjimo terminų. Pvz. jei dokumente nurodyta, kad klientas atsiskaitys per 30 dienų, o sutarties priede nurodyta, kad tokiam terminui reikia parinkinėti B kainyną, sistema bandys prekei priskirti pardavimo kainą iš B kainyno.

Pirmas sutarties priede prie kainyno pasirenkamas elementas nurodo kainyno parinkimo algoritmą. Galimi variantai:

Kiekinis - parenkamas kainynas, kuris yra arčiausiai nurodyto termino. Kainos parenkamos priklausomai nuo parduodamo kiekio.

Prioritetinis -parenkamas kainynas, einant nuo pirmos pozicijos iki penktos. Kainos parenkamos priklausomai nuo parduodamo kiekio.

Vienetinis - parenkamas kainynas, kuris yra arčiausiai nurodyto termino. Kaina parenkama iš kainyno neatsižvelgiant į parduodamą kiekį, imama pirmoji nenulinė kaina.

Jei pirmas "Max. atidėjimų terminas" lygus 0 arba jei atidėjimo dienos nedidesnės už čia įvestą reikšmę, tai kaina paimama iš sutarties pagal matavimo vienetą, nepriklausomai nuo užduoto aukščiau kainyno parinkimo algoritmo. Kainos parenkamos iš šiame lange įvestos kainų lentelės.

Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos atidėjimo terminus. Jei dokumente bus nurodytas didesnis atidėjimo terminas nei priede, prekė (paslauga) nebus parduota.

Turi būti tiekėjo sutartis - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos ar nurodytai prekei (paslaugai) aprašyta tiekėjo sutartis. Jei nėra, tai norima pozicija nebus parduota. Prekei (paslaugai) tikrinamas pirmasis kortelėje nurodytas tiekėjas.

Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos pagal šį priedą atidėjimo terminus tiekėjo sutartyje (koks maksimalus leistinas atidėjimo terminas pirkėjui). Jei dokumente bus nurodytas didesnis atidėjimo terminas nei prekės (paslaugos) tiekėjo sutartyje, prekė (paslauga) nebus parduota.

  7. Kaip veikia "greita" paieška?

Visuose languose, kur iš sąrašo pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.

Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.

Kiekvienoje formoje, kur bus naudojama greita paieška, reikia užprogramuoti Formos INIT-ą . Tai daroma toliau aprašytu būdu.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Uždedamas požymis "v" ant "Formos INIT-as". (Jeigu vartotojo funkcijų sąraše INIT-o funkcija jau buvo, tai nauja nekuriama, o tik papildoma esanti. )

Komandos lauke įrašoma:

_thisform=thisform
grpaj("_thisform")

Viskas išsaugoma.

kot_duk15

Pavyzdžiui, tai galima užsiprogramuoti pirkimo operacijoje. Tada kliento kodo lauke pradėjus rinkti pavadinimą, iškart rodo klientus, kurių pavadinime ar kode yra renkama išraiška:

kot_duk16

Dirbantiems su žemesne nei 113.0101 Rivile GAMA versija, tam, kad veiktų "greita" paieška, reikia atsisiųsti failą:

GRPAJ.zip

jį išsaugoti RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuoti.

Dirbantiems su 113.0101 ar aukštesne Rivile GAMA versija, greitos paieškos aprašymui nieko papildomai atsisiųsti nebereikia.

Iškilus klausimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  8. Kaip užsiprogramuoti, kad atsidarius sąrašą, iškart būtų siūlomas pasirinkimas "Visi"?

Jeigu informacijos nėra daug, patogu, kai atsidarius sąrašą, iškart yra uždėtas nuskaitymo pasirinkimas "Visi".

Tam reikia užsiprogramuoti Formos INIT-ą . Tai daroma toliau aprašytu būdu.

Pavyzdys bus pateikiamas iš klientų sąrašo.

Pirmiausia paskaičiuojama kelintas pasirinkimas yra "Visi":

kot_duk17

Šiuo atveju jis yra šeštas.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Uždedamas požymis "v" ant "Formos INIT-as". (Jeigu vartotojo funkcijų sąraše INIT-o funkcija jau buvo, tai nauja nekuriama, o tik papildoma esanti.)

Komandos lauke įrašoma:

titi_pagr.ad.RAKTAS.VALUE=6
titi_pagr.ad.RAKTAS.interactivechange()

Viskas išsaugoma.

Pirmoje komandos eilutėje nurodomas pasirinkimo "Visi" eilės numeris.

kot_duk18

Norint, kad atidarant langą ne tik užsidėtų filtras "Visi", bet ir nusiskaitytų visa informacija, reikėtų įrašyti komandą:

titi_pagr.ad.RAKTAS.VALUE=6
titi_pagr.ad.RAKTAS.interactivechange()
thisform.b_inf.kl_inf.click()

Iškilus klausimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  9. Kodėl klientų saraše paspaudus mygtuką "Užpildyti aprašymus" gaunamas pranešimas "Informacija nerasta" ?

kot_duk19

Dažniausiai galimos 2 priežastys:

  • ieškomo kodo nėra Rivilės DB arba ten kur ieškome,
  • užklausa nepatenka iki Rivilės serverio - dažniausia to priežastis yra firewall arba antivirusinė programa, kurie blokuoja užklausas iš Rivile GAMA programos.