Algos ir personalo parametrai

Servisas->Administravimas->Parametrai

Dirbant su "Atlyginimo" moduliu, turi būti užpildytos šių parametrų reikšmės:

Algos MMA ir VDU kodai (SS_MMA_VDU )

Nurodomi kintamieji: minimali mėnesio alga ir vidutinis darbo užmokestis. Jie naudojami nedarbingumo pašalpoms skaičiuoti.

Algos darbo ir išeiginės dienos (SS_ALGA_KALD)

Nurodomos dienos, kurios skaičiuojant algą bus laikomos kaip darbo ir kaip išeiginės (pvz., darbo diena "D“, išeiginė diena "P“).

Algos sisteminis kalendorius (SS_ALGA_KALS)

Nurodomas valstybės patvirtintas kalendorius ir kokiomis raidėmis jame pažymėtos švenčių dienos (pvz., S_SISTEMINIS ir S). Kalendorius naudojamas tabelio spausdinime ir vidurkių skaičiavime.

Algos ligonlapių skaič. koeficientai (SS_ALGA_LIGK)

Nurodomas kompensacijos koeficientas už nedarbingumo dienas, apmokamas iš įmonės lėšų.

Personalo sisteminis kalendorius (SS_PER_KALS)

Nurodomas valstybės patvirtintas kalendorius ir kokiomis raidėmis jame pažymėtos švenčių ir poilsio dienos (pvz., S_SISTEMINIS ir SP). Parametras naudojamas personalo modulyje atostogų dienų skaičiavimui.

Draudėjo kodas ir Rejestro Nr. (SS_SODRA_NR)

Parametro reikšmė naudojama atlyginimo modulyje, spausdinant SODROS ataskaitas. Parametre nurodomas draudėjo kodas.

Įgaliotas asmuo (IG_ASMUO)

Nurodomi asmens, tvirtinančio Sodrai teikiamus dokumentus, pareigos, vardas, pavardė.

Dokumento rengėjas (IG_RENGEJAS)

Nurodomi asmens, ruošiančio Sodros ataskaitas, vardas, pavardė, telefonas ir elektroninis paštas.

Sodros skyrius (IG_SODR_SKYR)

Nurodomas miesto pavadinimas, kuriame deklaruojamos Sodros ataskaitos.

Viršvalandžių valandos (SS_VIRSVAL)

Nurodomi Viršvalandžių(+) ir Viršvalandžių(-) valandų kodai, kurie siūlomi pagal nutylėjimą skaičiuojant viršvalandžius tabelio koregavimo lange.

Apie apmokėjimo už viršvalandinį darbą skaičiavimą aprašyta Apmokėjimas už viršvalandinį darbą.

Personalo likučių fiksavimas (SS_PER_FIKS)

Parametre nurodoma ar fiksuoti likutį atostogų operacijos perkėlimo metu. Pagal nutylėjimą, likutis yra fiksuojamas, todėl atostogų operacijos turi būti perkeliamos iš eilės.

Pasirinkus galimybę nefiksuoti "už periodą" reikšmių, nebelieka būtinybės atostogų operacijas perkelti iš eilės.
Tokiu atveju rekomenduojama kartą į metus visoms priėmimo operacijoms sukurti atostogų fiksavimo operaciją.

Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras” – visuose moduliuose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.