Personalo klasifikatorius

Dirbantiems su Personalo versija v1 aprašymas pateiktas čia.

Visiems, dirbantiems su Personalo versija v1, rekomenduojama pereiti į Personalo versiją v2.
Kaip pereiti prie Personalo versijos v2 ?.

Personalo modulyje naudojama daug įvairių klasifikatorių. Visi jie aprašomi toje pačioje lentelėje, tik kiekvienam nurodomas atitinkamas tipas.

Servisas -> Personalas -> Personalo klasifikatorius

Nuskaitomi arba visi, arba tam tikro tipo klasifikatoriai.

Tam tikro tipo klasifikatorių nuskaitymui uždedamas požymis "v" ant lauko "Tipas" ir atsidariusiame meniu pasirenkamas reikalingas tipas. Tada paspaudžiamas mygtukas IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

klasi_01

Kuriant naujus klasifikatorius, užpildomi laukai: "Tipas", "Kodas" ir "Pavadinimas", jeigu reikia, dar "Aprašymas" ir "Pastabos".

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti kuriant klasifikatorius, kurių tipas "Atostogų tipas" arba "Algos klasifikatorius". Juos pasirinkus, tampa aktyvūs laukai, kuriuos labai svarbu teisingai užpildyti.
Nuo jų užpildymo priklausys kokio tipo bus įvestos atostogos ir kokia informacija nueis į algos dokumentus.

Atostogų tipas

klasi_08

Laukas "Atostogų rūšis" apsprendžia ar konkrečios atostogos įtakoja ir kaip įtakoja panaudotų atostogų skaičių ir stažo periodą.

klasi_09

Kalendoriniai metai - tai metų trukmės laikotarpis, kuris prasideda kiekvienų metų sausio 01 dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 dieną.

Darbo metai - tai metų trukmės laikotarpis, kuris prasideda to mėnesio dieną, kada darbuotojas įsidarbino ir baigiasi lygiai po metų.

Pavyzdžiui, jei darbuotojas įsidarbino 2005.05.19 d., tai jo darbo metai visada bus metų trukmės laikotarpis, kurio pradžia 05.19, o pabaiga 05.18, t.y. : 2005.05.19 - 2006.05.18, 2006.05.19 - 2007.05.18, 2007.05.19 - 2008.05.18 ir t.t.

Stažo metai - tai laikotarpis, už kurį priklauso atostogų lentelėje nurodytas kasmetinių atostogų dienų skaičius. Jeigu atsiranda laikotarpis, už kurį neskaičiuojamos kasmetinės atostogos, pvz., vaiko auginimo atostogos, pravaikštos, ilgesnės nei nustatyta įstatymuose stažuotės ar nemokamos atostogos ir pan., tai šis laikotarpis prailgina stažo metus, todėl bendru atveju darbuotojo stažo metai gali būti ilgesni nei darbo metai arba apimti net kelis darbo metus.

Pavyzdžiui, jei darbuotojas įsidarbino 2005.05.19 d. ir nuo 2006.08.01 iki 2008.04.15 d. buvo vaiko auginimo atostogose, už kurias neskaičiuojamos kasmetinės atostogos, tai jo pirmi stažo metai bus 2005.05.19 - 2006.05.18, o antri stažo metai bus nuo 2006.05.19 d. iki 2009.01.31 d. (nes tik per šį laikotarpį susidarė pilni išdirbti metai atostogų skaičiavimui), treti stažo metai bus 2009.02.01 - 2010.01.31, ir visi kiti prasidės 02.01 d. ir baigsis kitų metų 01.31 d.

Pastabos - atostogų prašymus pateikiant per portalą MGAMA, pastabose įrašytas tekstas rodomas atostogų prašymo formoje. Šis tekstas matomas ir prašymo pateikėjui, ir tvirtinančiajam.

Atostogų rūšys:

 • Nekasmetinės - jokios įtakos nei stažo periodui, nei panaudotų atostogų dienų skaičiui neturi.
 • Kasmetinės - įtakoja panaudotų atostogų dienų skaičių. Ši rūšis priskiriama aprašant įprastines kasmetines atostogas, kurių laikotarpis didina panaudotų atostogų dienų skaičių (arba mažina, jeigu atostogos atšaukiamos).
  Kasmetinės atostogos yra vienintelė rūšis, kuri įtakoja panaudotų atostogų dienų skaičių.
 • Koreguoti stažo periodą - stažo metai prailgėja už visą atostogų operacijoje nurodytą laikotarpį.
 • Koreguoti viršijus kalendoriniuose metuose - galima nurodyti dienų skaičių, kurį išnaudojus per kalendorinius metus, tokia atostogų rūšis neturės jokios įtakos stažo periodui, ir tik viršijus nurodytą dienų skaičių per kalendorinius metus, tas viršytas dienų skaičius prailgins stažo periodą.
  Kol nurodytas dienų skaičius per kalendorinius metus neviršijamas, ši rūšis analogiška rūšiai "Nekasmetinės", o viršytas dienų skaičius turi įtakos stažo periodui analogiškai kaip rūšis "Koreguoti stažo periodą".
 • Koreguoti viršijus darbo metuose - galima nurodyti dienų skaičių, kurį išnaudojus per darbo metus, tokia atostogų rūšis neturės jokios įtakos stažo periodui, ir tik viršijus nurodytą dienų skaičių per darbo metus, tas viršytas dienų skaičius prailgins stažo periodą.
  Kol nurodytas dienų skaičius per darbo metus neviršijamas, ši rūšis analogiška rūšiai "Nekasmetinės", o viršytas dienų skaičius turi įtakos stažo periodui analogiškai kaip rūšis "Koreguoti stažo periodą".
 • Koreguoti viršijus stažo metuose - galima nurodyti dienų skaičių, kurį išnaudojus per stažo metus, tokia atostogų rūšis neturės jokios įtakos stažo periodui, ir tik viršijus nurodytą dienų skaičių per stažo metus, tas viršytas dienų skaičius prailgins stažo periodą.
  Kol nurodytas dienų skaičius per stažo metus neviršijamas, ši rūšis analogiška rūšiai "Nekasmetinės", o viršytas dienų skaičius turi įtakos stažo periodui analogiškai kaip rūšis "Koreguoti stažo periodą".

Pasirinkus atostogų rūšį, kuri kokiu tai būdu koreguoja stažo periodą, atsiranda laukas Kor. atostogų grupė.

klasi_10

Jeigu darbuotojas naudoja įvairias atostogas (mokymosi, kūrybines ir kitas), kurių bendra suma turėtų neviršyti atostogų rūšyje nurodytą dienų skaičių, tai tokios atostogos turi būti priskiriamos tam tikrai grupei (A, B,C,...), - tada bus lyginamas visų tos grupės atostogų bendras dienų skaičius.

Jeigu grupė nenurodoma (paliekama tuščia reikšmė), tai visos tuščią grupės reikšmę turinčios atostogos bus traktuojamos kaip priklausančios vienai ir tai pačiai grupei, ir sumuojama jų bendra trukmė per atitinkamą laikotarpį.
Todėl, apskaitant skirtingas atostogas, kurios neturi nieko bendro, pvz., vaiko auginimo (koreguojamas visas laikotarpis) ir mokymosi (koreguojama tik darbo metuose viršijus 20 dienų), joms reikėtų nurodyti skirtingas atostogų grupes.

Jeigu atostogų rūšyje nurodyta, kad stažo periodas koreguojamas arba koreguojamas viršijus tam tikrą dienų skaičių, būtinai pažymima kaip tos dienos skaičiuojamos: ar tai kalendorinės dienos, ar darbo dienos:

klasi_11

Priklausomai nuo pasirinkimo, skirtingai skaičiuojamas periodą koreguojančių dienų skaičius. O periodą koreguojančių dienų skaičius įtakoja priklausančių atostogų dienų skaičiavimą.

Pavyzdys, kai stažo periodas koreguojamas kalendorinėmis dienomis:

Atostogos 2024.06.05 - 2024.09.12

klasi_12

klasi_13

klasi_14

Pavyzdys, kai stažo periodas koreguojamas darbo dienomis:

Atostogos 2024.06.05 - 2024.09.12

klasi_15

klasi_16

klasi_17

Analogiškai skaičiavimas veikia ir kai periodas koreguojamas viršijus tam tikrą dienų skaičių, tik atitinkamai sumažėja periodą koreguojančių dienų skaičius.

Lauke "Koreguoti tabelį" parenkamas dienos žymėjimas tabelyje.

klasi_05

Visi dienų žymėjimai iš anksto aprašomi algos modulyje Dienos.

Lauke "Algos dokumentas" parenkama kokio tipo dokumentas susikurs algos dokumentuose, perkėlus personalo atostogų operaciją.

klasi_06

Algos klasifikatorius

Algos klasifikatorių galima nurodyti bet kurioje personalo operacijoje. Jis aprašo koks turėtų susikurti algos dokumentas perkėlus tą personalo operaciją.

klasi_07

Lauke "Koreguoti tabelį" parenkamas dienos žymėjimas tabelyje.

Lauke "Algos dokumentas" parenkama kokio tipo dokumentas susikurs algos dokumentuose, perkėlus personalo operaciją.

Neparinkus algos klasifikatoriaus ir perkėlus priėmimo, atleidimo bei atostogų personalo operacijas, algos dokumentai susikuria standartiškai, t.y. algos dokumento tipas bus atitinkamai "Priėmimas į darbą", "Atleidimas iš darbo", "Atostoginiai", o tabelio žymėjimai atitinkamai "P" iki priėmimo dienos, "P" po atleidimo dienos arba "A" už atostogų laikotarpį.
Norint pakeisti standartinius nustatymus, šiose operacijose reikia parinkti algos klasifikatorių.