DUK

  1. Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo operacijų lange atfiltruojamos ir nuskaitomos pirkimo operacijos. Surandamas dokumentas, kurį reikia nukopijuoti. Stovint ant jo spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti".

po_duk1.1

Jeigu aprašyti dokumentų skaitliukai, tai naujo dokumento numeris susiformuoja pagal skaitliuką.

Pakeičiamos arba paliekamos operacijos ir dokumento datos.

Kopijuojant galima keisti dokumento tipą, padalinį, pakeisti arba priskirti naują objektą, centrą, seriją.

Po išsaugojimo gaunamas naujas dokumentas, kuris pagal poreikį koreguojamas.

  2. Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?

Užsakymus versti pirkimo dokumentais galima dviem būdais: juos kopijuoti į pirkimo važtaraštį, arba generuoti važtaraštį iš užsakymų.

Naudojant antrąjį būdą važtaraštį galima generuoti iš keleto užsakymų ar pasiūlymų.

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Užsakymai/Patikslinimas". Pasirenkama "Užsakymai".

Užsakymų lange nuskaitomi klientui suformuoti užsakymai. Jei užsakymų daug, galima naudoti įvairius filtrus.

po_duk1.2

Į važtaraštį galima įtraukiant tik dalį užsakytų prekių - kiekiai suvedami stulpelyje "Fiks. kiekis".

Paspaudus išsaugojimo mygtuką, susiformuos pirkimo važtaraščio detalios eilutės, o iš užsakymų šie prekių kiekiai išsiminusuos .

Uždėjus požymį "Nekoreguoti užsakymo", užsakymai lieka nepakitę, nors ir susiformuoja važtaraštis.

Jeigu visas pirkimo užsakymas ar pasiūlymas turi būti paverstas važtaraščiu, tai galima pasinaudoti mygtuku "Kopijuoti".

Paspaudus šį mygtuką atsidaro dokumentų kopijavimo langas.

Lange "Dokumento kopijavimas" pasirenkamas režimas "Pakeisti".

po_duk2.3

Naudojant režimą "Pakeisti", pasiūlymas ar užsakymas išsivalo. Norint, kad užsakymas ar pasiūlymas liktų nepakitę, reikia rinktis režimą "Kopijuoti".

  3. Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Likučiai/Paslaugos". Pasirenkama "Likučiai".

po_duk3.1

Lange "Likučiai" uždedami reikalingi filtrai. Norint matyti prekes, kurios buvo parduotos ir dabar jau neturi likučio, uždedamas požymis "Rodyti nulinius likučius". Paspaudus informacijos nuskaitymo mygtuką, nuskaitoma atfiltruota informacija.

po_duk3.2

Kiekiai suvedami stulpelyje "Kiekis".

Įvedant kieki automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter" , užsifiksuoja kiekis. Jei reikia, įrašoma kaina ir nuolaida. Šiame lange suvedamos visos perkamos prekės. Išsaugojus informaciją susikuria dokumento detalios eilutės.

po_duk3.3

  4. Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Pirkimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma.

Lange "Pirkimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .

po_duk4

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.

Jeigu dokumentas yra mišrus, t.y. nuo kai kurių pozicijų PVM traukiamas į skolą, o nuo kai kurių - ne, tada korekcijas reikia atlikti vedant detalias eilutes.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Po perkėlimo, PVM suma nueis į mokesčio aprašyme nurodytą pirkimo PVM sąskaitą (debetas) ir kliento sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Importo PVM" nurodytą sąskaitą (kreditas). Todėl labai svarbu, kad šios sąskaitos būtų teisingai parinktos.

i.SAF ataskaitoje pirkimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.

  5. Papildomų išlaidų, muito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą.

Norint į prekių savikainą įtraukti papildomas išlaidas (pvz., transporto paslaugas), muitą, akcizą, pirkimo važtaraštyje naudojamas mygtukas "Savikainos koregavimas".

Savikainos koregavimui pasirenkamas koregavimo metodas: pagal prekių sumas, pagal pagrindinį kiekį ar pagal koreguojamas sumas.

po_duk6.1

PVM požymis neturi būti pažymėtas.

Įvesta išlaidų, muito ar akcizo suma bus proporcingai paskirstyta visoms neperkeltoms detalioms eilutėms.

Papildomos išlaidos (pvz., transportas), kurių vertė įtraukiama į prekių savikainą, gali būti perkamos tame pačiame dokumente arba kitame dokumente iš kitų tiekėjų. Paprastai jos perkamos kaip pirkimo kodas.

po_duk6.2

Papildomų išlaidų pirkimo kodo sąskaita turi sutapti su sąskaita, kuri aprašyta klientų sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Papildomos išlaidos".

  6. Kaip elgtis kai suvedus pirkimo dokumentą bendra PVM suma nesutampa su originalaus dokumento suma?

Suvedus pirkimo dokumentą, visada reikia sutikrinti bendrą dokumento ir PVM sumą su originalaus dokumento atitinkamomis sumomis. Kartais PVM sumos nesutampa. Viena iš priežasčių - skirtingi apvalinimo mechanizmai.

Dokumentas turi būti neperkeltas.

Skirtuke "Operacijos" paspaudžiamas mygtukas "PVM koregavimas".

Įvedama PVM suma tokia, kokia yra originaliame dokumente.

po_duk7

Išsaugojus, PVM proporcingai pasikoreguos detaliose eilutėse.

  7. Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?

Jeigu dokumentas jau perkeltas ir pastebima klaida, dokumentui pakoreguoti siūlomi šie būdai :

  • Kol dar prekė neparduota ir niekur neperkelta, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detalią eilutę. Koreguoti konkrečią eilutę taip pat galima, jei buvo pirktos paslaugos arba pirkimo kodai.
  • Jei prekė iš to dokumento buvo parduota, perkelta į kita padalinį ar nurašyta, tai reikia pakoreguoti visas operacijas, kuriose ji dalyvavo. Koreguojamos operacijų detalios eilutės, kur yra ta prekė: jos atidaromos ir vėl išsaugomos, kad pasidarytų koreguotomis. Pakeitus visas eilutes koreguotomis, bus galima ištaisyti pirkimo dokumentą. Ištaisius klaidą, visas koreguotas operacijas būtina perkelti.
  • Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Pirkimo grąžinimo negalima naudoti kaip pirkimo klaidų taisymą (stornavimą).

Koreguoti perkeltus įrašus galima tik tada kai tai leidžia sistemos parametras "Perkeltų dokumentų koregavimas".

  8. Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?

Nuolaidos procento taikymas pirkimo operacijoje atitinka prekės pirkimą mažesne kaina. Nuolaidos procentą galima nurodyti kiekvienoje pirkimo operacijos detalioje eilutėje laukelyje "Nuolaida" .

po_duk9.1

Nuolaida visam dokumentui paskaičiuojama ir priskiriama paspaudus mygtuką "Perskaičiavimai/Intrastato koregavimas".

po_duk9.2

Kiekvienai neperkeltai eilutei bus paskaičiuota nurodyta nuolaida.

  9. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?

Iš karto apmokami pirkimo dokumentai gali būti dviejų tipų : kai dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele arba dokumentą apmoka įmonės atsakingas asmuo iš savo lėšų.

Kai užpajamuojamos atskaitingo asmens nupirktos prekės arba kai atskaitingas asmuo sumoka už paslaugas, pirkimo dokumentų apmokėjimas suvedamas toje pačioje pirkimo operacijoje. Joje reikia nurodyti atsakingo asmens kodą, apmokėjimo dokumentą ir buhalterinę sąskaitą, iš kurios apmokama.

Sąskaitų plane aprašant sąskaitą, iš kurios bus apmokėtas pirkimo dokumentas, būtina uždėti požymį "Pinigų sąskaita".

Skirtuke "Informacija" užpildomas laukas "Asmuo".

po_apm2

Asmuo - įmonės atskaitingas asmuo. Jis turi būti aprašytas asmenų sąraše: "Kortelės"->"Asmenys".

Skirtuke "Operacijos" suvedamas dokumento turinys.

Apmokėjimas

po_apm3

Iš išskleidžiamo sąrašo pasirenkamas tipas "Apmokėjimas", iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, iš kurios apmokama.

Apmokama visa dokumento suma.

Modulyje "Didžioji knyga", sąskaitos judėjimo ataskaitose, yra visa informacija, kaip vyko atsiskaitymas su konkrečiu atsakingu asmeniu ir koks jo pinigų likutis.

po_apm5

Skola asmeniui sumokama iš kasos arba pervedama į jo banko sąskaitą.

Jeigu dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele, skirtuke "Apmokėjimas" įvedama tos kortelės buhalterinė sąskaita.

po_apm6

  10. Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?

Pirkimo dokumentas įvedamas dviem eilutėmis. Atskirai vedama suma, nuo kurios skaičiuojami galimi PVM atskaitymai, ir atskirai - nuo kurios negalimi PVM atskaitymai.

Sukuriami du pirkimo kodai:

  • pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į pirkimo PVM sąskaitą (galimi atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas A,
  • pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į sąnaudas (negalimi atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas H.

    po_duk10.2

Mokesčių lentelėje apmokestinimui H nurodoma kita PVM sąskaita - šiuo atveju tai būtų sąnaudų sąskaita.

po_duk10.1

PVZ.: Gauta sąskaita faktūra

Pavadinimas Kiekis Kaina
Prekės 1 20.00
PVM 21% 4.20
Viso: 24.20

Pirkimo operacijose:

po_duk10.3

Perkėlus pirkimo operaciją, Didžiojoje knygoje susiformuoja sąskaitų korespondencijos:

po_duk10.4

  11. Kaip pirkimo operacijoje užsiprogramuoti klavišą, kuris dokumento datai priskirtų operacijos datos reikšmę ?

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos ->Pirkimo koregavimas

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F5.

Pavadinimo lauke įrašoma "Dokumento datos prilyginimas operacijos datai".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

titi_pagr.adf.kor.dok_data.VALUE=titi_pagr.adf.kor.op_data.VALUE

klavisas_1

Viskas išsaugoma.

Įvedus operacijos datą ir paspaudus užsiprogramuotą klavišą (pvz. F5), tokia pat reikšme užsipildys ir dokumento datos laukas.

Analogišką klavišą galima užsiprogramuoti pardavimo operacijų koregavime.