EDIT_N87

Aprašymas

Prekės tiekėjo kodų koregavimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N87
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N87 - atitinkamos lentelės laukai (N87)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N87</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N87>
      <N87_KODAS_PS>PREKEX</N87_KODAS_PS>
      <N87_KODAS_US>VNT</N87_KODAS_US>
      <N87_KODAS_KS>123456789</N87_KODAS_KS>
      <N87_KODAS>TK-123</N87_KODAS>
    </N87>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N87",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N87": {
      "N87_KODAS_PS": "PREKEX",
      "N87_KODAS_US": "VNT",
      "N87_KODAS_KS": "123456789",
      "N87_KODAS": "TK-123"
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<RET_DOK>
    <N87>
      <N87_KODAS_PS>PREKEX</N87_KODAS_PS>
      <N87_KODAS_US>VNT</N87_KODAS_US>
      <N87_KODAS_KS>123456789</N87_KODAS_KS>
      <N87_KODAS>TK-123</N87_KODAS>
      ...
    </N87>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N87>&lt;/N87></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N87_KODAS_PS</tag>
          <code>8003</code>
          <message>Tokio įrašo nėra</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N87</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N87>
      <N87_KODAS_PS>PREKEX</N87_KODAS_PS>
      <N87_KODAS_US>VNT</N87_KODAS_US>
      <N87_KODAS_KS>123456789</N87_KODAS_KS>
      <N87_KODAS>TK-123NEW</N87_KODAS>
    </N87>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N87</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N87>
      <N87_KODAS_PS>PREKEX</N87_KODAS_PS>
      <N87_KODAS_US>VNT</N87_KODAS_US>
      <N87_KODAS_KS>123456789</N87_KODAS_KS>
    </N87>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N87

Prekės tiekėjo kodų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N87_KODAS_PS C(12) Prekė Privalomas
N87_KODAS_US C(12) Mat.Vnt. Privalomas
N87_KODAS_KS C(12) Klientas Privalomas
N87_PAV C(100) Pavadinimas
N87_KODAS C(100) Kliento prekės kodas
N87_APRASYMAS C(100) Aprašymas
N87_EIL1 C(100) Eilutė 1
N87_EIL2 C(100) Eilutė 2
N87_EIL3 C(100) Eilutė 3
N87_NUM1 N(14,4) Skaičius 1
N87_NUM2 N(14,4) Skaičius 2
N87_NUM3 N(14,4) Skaičius 3
N87_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N87_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N87_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai