EDIT_N64

Aprašymas

Lojalumo kortelės koregavimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N64
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N64 - atitinkamos lentelės laukai (N64)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N64</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N64>
      <N64_KODAS_DL>010000000001</N64_KODAS_DL>
    </N64>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N64",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N64": {
       "N64_KODAS_DL": "010000000001"
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<RET_DOK>
  <N64>
     <N64_KODAS_DL>010000000001</N64_KODAS_DL>
     ...
   </N64>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N64>&lt;/N64></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N64_KODAS_DL</tag>
          <code>6010</code>
          <message>Egzistuoja toks kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N64</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N64>
       <N64_KODAS_DL>010000000001</N64_KODAS_DL>
       <N64_PAV>PAV</N64_PAV>
     </N64>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

 • Išmesti galima kortelė kuri neturi taškų
<body>
  <method>EDIT_N64</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N64>
       <N64_KODAS_DL>010000000001</N64_KODAS_DL>
     </N64>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N64

Lojalumo kortelės lentelė

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N64_KODAS_DL C(12) Kodas Privalomas
N64_DATE T(8) Data
N64_KODAS_KS C(12) Klientas
N64_PAV C(50) Pavardė
N64_VARDAS C(50) Vardas
N64_KODAS_VS C(12) Vietovė
N64_ADR1 C(40) Adresas1
N64_ADR2 C(40) Adresas2
N64_ADR3 C(40) Adresas3
N64_GIM_DATA T(8) Gimimo data
N64_LYTIS N(1) Lytis:1-vyras,2-moteris
N64_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
N64_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
N64_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
N64_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
N64_POZ_DATE N(1) Terminuota
N64_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N64_END_DATE T(8) Pabaigos data
N64_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N64_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N64_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N64_ASM_KODAS C(20) Asmens kodas
N64_TEL C(30) Telefono Nr.
N64_MOB_TEL C(30) Mobilus telefonas
N64_E_MAIL C(60) E-mail
N64_KORTELES_ID C(40) Kortelės ID
N64_BLOK_POZ N(1) Blokavimo požymis: 0-Ne,1-Taip
N64_BLOK_DATE T(8) Blokavimo data
N64_BLOK_USER C(12) Blokavimo vartotojas
N64_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N64_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N64_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N64_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N64_KORTELES_ID_A C(40) Pagrindinės kortelės nr.
N64_KODAS_SM C(12) Asmens kodas
N64_NEAKTYVI N(1) Neaktyvi- 0-aktyi,1-Neaktyvi
N64_KORTELES_ID_POZ N(1) Kortelių intervalo požymis
N64_KORTELES_ID_I1 C(40) Kortelių intervalo pradžia
N64_KORTELES_ID_I2 C(40) Kortelių intervalo pabaiga
N64_APRAS C(40) Aprasymas