EDIT_N32

Aprašymas

Kainynų ABC koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N32
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N32 - atitinkamos lentelės laukai (N32)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N32</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N32>
      <N32_KODAS_PS>00001 </N32_KODAS_PS>
      <N32_KODAS_US>KG </N32_KODAS_US>
      <N32_TIPAS>B</N32_TIPAS>
      <N32_G_DATE>2015-09-09</N32_G_DATE>
      <N32_KAINA1>0.0000</N32_KAINA1>
      <N32_KAINA2>0.0000</N32_KAINA2>
      <N32_KIEKIS2>0</N32_KIEKIS2>
      <N32_KAINA3>0.0000</N32_KAINA3>
      <N32_KIEKIS3>0</N32_KIEKIS3>
      <N32_KAINA4>0.0000</N32_KAINA4>
      <N32_KIEKIS4>0</N32_KIEKIS4>
      <N32_ID> </N32_ID>
    </N32>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N32",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N32": {
      "N32_KODAS_PS": "00001 ",
      "N32_KODAS_US": "KG ",
      "N32_TIPAS": "B",
      "N32_G_DATE": "2015-09-09",
      "N32_KAINA1": "0.0000",
      "N32_KAINA2": "0.0000",
      "N32_KIEKIS2": "0",
      "N32_KAINA3": "0.0000",
      "N32_KIEKIS3": "0",
      "N32_KAINA4": "0.0000",
      "N32_KIEKIS4": "0",
      "N32_ID": " "
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <N32>
    <N32_KODAS_PS>00001 </N32_KODAS_PS>
    <N32_KODAS_US>KG </N32_KODAS_US>
    <N32_TIPAS>B</N32_TIPAS>
    <N32_G_DATE>2015-09-09T00:00:00</N32_G_DATE>
    <N32_KAINA1>0.0000</N32_KAINA1>
    <N32_KAINA2>0.0000</N32_KAINA2>
    <N32_KIEKIS2>0</N32_KIEKIS2>
    <N32_KAINA3>0.0000</N32_KAINA3>
    <N32_KIEKIS3>0</N32_KIEKIS3>
    <N32_KAINA4>0.0000</N32_KAINA4>
    <N32_KIEKIS4>0</N32_KIEKIS4>
    <N32_USERIS>3 </N32_USERIS>
    <N32_R_DATE>2015-09-09T11:01:01</N32_R_DATE>
    <N32_ADDUSR>3 </N32_ADDUSR>
    <N32_ID> </N32_ID>
  </N32>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N32>&lt;/N32></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N32_KODAS_PS</tag>
          <code>5001</code>
          <message>Nenurodytas prekės kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N32</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N32>
      <N32_KODAS_PS>00001 </N32_KODAS_PS>
      <N32_KODAS_US>KG </N32_KODAS_US>
      <N32_TIPAS>B</N32_TIPAS>
      <N32_G_DATE>2015-09-09</N32_G_DATE>
      <N32_KAINA1>100.0000</N32_KAINA1>
    </N32>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N32</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N32>
      <N32_KODAS_PS>00001 </N32_KODAS_PS>
      <N32_KODAS_US>KG </N32_KODAS_US>
      <N32_TIPAS>B</N32_TIPAS>
      <N32_G_DATE>2015-09-09</N32_G_DATE>
    </N32>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N32

Kainynai ABC lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N32_KODAS_PS C(12) Prekės/Paslaugos kodas Privalomas
N32_KODAS_US C(12) Matavimo vieneto kodas Privalomas
N32_TIPAS C(1) Nuolaidos tipas A,B,C,...J Privalomas
N32_G_DATE T(8) Galioja nuo Privalomas
N32_KAINA1 N(12,4) Kaina 1
N32_KAINA2 N(12,4) Kaina 2 priklausanti nuo kiekio 2
N32_KIEKIS2 N(14) kiekis 2
N32_KAINA3 N(12,4) Kaina 3 priklausanti nuo kiekio 3
N32_KIEKIS3 N(14) Kiekis 3
N32_KAINA4 N(12,4) Kaina 4 priklausanti nuo kiekio 4
N32_KIEKIS4 N(14) Kiekis 4
N32_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N32_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N32_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N32_ID C(2) Įmonės Id.