EDIT_N27

Aprašymas

Įpokavimo koeficientų koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N27
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N27 - atitinkamos lentelės laukai (N27)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N27</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N27>
      <N27_KODAS_PS>MAN99 </N27_KODAS_PS>
      <N27_KODAS_US>VNT </N27_KODAS_US>
      <N27_KODAS_US_PAK>KG </N27_KODAS_US_PAK>
      <N27_KIEKIS_PAK>1000</N27_KIEKIS_PAK>
      <N27_PAV> </N27_PAV>
     </N27>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N27",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N27": {
      "N27_KODAS_PS": "MAN99 ",
      "N27_KODAS_US": "VNT ",
      "N27_KODAS_US_PAK": "KG ",
      "N27_KIEKIS_PAK": "1000",
      "N27_PAV": " "
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N27>
  <N27_KODAS_PS>MAN99 </N27_KODAS_PS>
  <N27_KODAS_US>VNT </N27_KODAS_US>
  <N27_KODAS_US_PAK>KG </N27_KODAS_US_PAK>
  <N27_KIEKIS_PAK>1000</N27_KIEKIS_PAK>
  <N27_PAV> </N27_PAV>
  <N27_USERIS>11 </N27_USERIS>
  <N27_R_DATE>2015-09-15T13:17:55</N27_R_DATE>
 </N27>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N27>&lt;/N27></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N27_KODAS_PS</tag>
          <code>9010</code>
          <message>Nenurodytas prekės kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N27</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N27>
      <N27_KODAS_PS>MAN99 </N27_KODAS_PS>
      <N27_KODAS_US>VNT </N27_KODAS_US>
      <N27_KODAS_US_PAK>KG </N27_KODAS_US_PAK>
      <N27_KIEKIS_PAK>1000</N27_KIEKIS_PAK>
      <N27_PAV>XXX</N27_PAV>
     </N27>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N27</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N27>
      <N27_KODAS_PS>MAN99 </N27_KODAS_PS>
      <N27_KODAS_US>VNT </N27_KODAS_US>
      <N27_KODAS_US_PAK>KG </N27_KODAS_US_PAK>
     </N27>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N27

Įpokavimo koeficientų lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N27_KODAS_PS C(12) Kodas Privalomas
N27_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas Privalomas
N27_KODAS_US_PAK C(12) Įpakavimo matavimo vienetas Privalomas
N27_KIEKIS_PAK N(14) Įpakavimo santykis su alternatyviu matu
N27_PAV C(40) Aprašymas
N27_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N27_R_DATE T(8) Koregavimo data Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime