EDIT_N26

Aprašymas

Prekės komponentės sukūrimas, koregavimas, išmetimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N26
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N26 - atitinkamos lentelės laukai (N26)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N26</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N26>
      <N26_KODAS_PS>MAN15</N26_KODAS_PS>
      <N26_TIPAS>3</N26_TIPAS>
      <N26_KODAS_PS_K>PAS_02</N26_KODAS_PS_K>
      <N26_KODAS_US>VAL</N26_KODAS_US>
      <N26_KIEKIS>60</N26_KIEKIS>
      <N26_FRAKCIJA>60</N26_FRAKCIJA>
      <N26_G_KIEKIS>5</N26_G_KIEKIS>
    </N26>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N26",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N26": {
      "N26_KODAS_PS": "MAN15",
      "N26_TIPAS": "3",
      "N26_KODAS_PS_K": "PAS_02",
      "N26_KODAS_US": "VAL",
      "N26_KIEKIS": "60",
      "N26_FRAKCIJA": "60",
      "N26_G_KIEKIS": "5"
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <N26>
     <N26_KODAS_PS>MAN15 </N26_KODAS_PS>
     <N26_EIL_NR>2</N26_EIL_NR>
     <N26_TIPAS>3</N26_TIPAS>
     <N26_KODAS_PS_K>PAS_02 </N26_KODAS_PS_K>
     <N26_KODAS_US>VAL </N26_KODAS_US>
     <N26_FRAKCIJA>60</N26_FRAKCIJA>
     <N26_KIEKIS>60</N26_KIEKIS>
     <N26_G_KIEKIS>5</N26_G_KIEKIS>
     <N26_ISB_POZ>0</N26_ISB_POZ>
     <N26_ISEIG_PROC>.00</N26_ISEIG_PROC>
     <N26_KOMP_POZ>0</N26_KOMP_POZ>
     <N26_KREPS_POZ>0</N26_KREPS_POZ>
     <N26_EKSP_POZ>0</N26_EKSP_POZ>
     <N26_KITI_POZ> </N26_KITI_POZ>
     <N26_USERIS>3 </N26_USERIS>
     <N26_R_DATE>2019-12-05 15:53:17.000</N26_R_DATE>
     <N26_ADDUSR>3 </N26_ADDUSR>
     <N26_KOMP_SVS>0</N26_KOMP_SVS>
   </N26>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N26>&lt;/N26></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N26_KODAS_PS</tag>
          <code>9001</code>
          <message>Nenurodytas prekės kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N26</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N26>
       <N26_KODAS_PS>MAN15 </N26_KODAS_PS>
       <N26_EIL_NR>2</N26_EIL_NR>
       <N26_KIEKIS>60</N26_KIEKIS>
     </N26>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N26</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N26>
       <N26_KODAS_PS>MAN15 </N26_KODAS_PS>
       <N26_EIL_NR>2</N26_EIL_NR>
     </N26>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N26

Prekės komponenčių lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N26_KODAS_PS C(12) Gaminio kodas Privalomas
N26_EIL_NR N(6) Eilutės numeris Privalomas, kai oper=U,D
N26_TIPAS N(1) Komponentės tipas:1-prekė,2-kodas,3-paslauga Privalomas (oper=I)
N26_KODAS_PS_K C(12) Komponentės kodas Privalomas (oper=I)
N26_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas Privalomas (oper=I)
N26_FRAKCIJA N(4) Matavimo vnt. frakcija
N26_KIEKIS N(14) Reikalingas kiekis
N26_G_KIEKIS N(14) Kokiam gaminio kiekiui aprašytas reikalingas kiekis
N26_ISB_POZ N(1) Išbarstymo požymis:0-ne,1-taip
N26_ISEIG_PROC N(6,2) Sumos Išeigos procentas išbarstyme
N26_KOMP_POZ N(1) Komplektavimo požymis:0-ne,1-taip
N26_KREPS_POZ N(1) Krepšelio požymis:0-ne,1-taip
N26_EKSP_POZ N(1) Ekspozicijos požymis:0-ne,1-taip
N26_KITI_POZ C(5) Kiti požymiai
N26_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N26_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N26_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I), ApiKey - pirmi 7 simboliai
N26_KOMP_SVS N(1) SVS požymis