EDIT_I11

Aprašymas

Atsargų operacijų dokumento koregavimas (antraštės)

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : `EDIT_I11
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
   • P - informacijos perkėlimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I11 - atitinkamos lentelės laukai (i11)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

Koreguoti galima tik to paties API vartotojo sukurtas operacijas. Teisės valdomos parametru RGI_ALL_EDIT

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I11</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
   <I11>
    <I11_TIPAS>3</I11_TIPAS>
    <I11_OP_DATA>2019-06-12</I11_OP_DATA>
    <I11_KODAS_IS>PAD2</I11_KODAS_IS>
    <I11_DOK_NR>DOK</I11_DOK_NR>
   </I11> 
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I11",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I11": {
      "I11_TIPAS": 3,
      "I11_DOK_NR": "DOK",
      "I11_OP_DATA": "2019-06-12",
      "I11_KODAS_IS":"PAD2"
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I11>
     <I11_KODAS_IN>010R00000076</I11_KODAS_IN>
     <I11_TIPAS>3</I11_TIPAS>
     <I11_DOK_NR>IN0000000016</I11_DOK_NR>
     <I11_PAV> </I11_PAV>
     <I11_OP_DATA>2019-06-12 00:00:00.000</I11_OP_DATA>
     <I11_KODAS_IS>PAD2 </I11_KODAS_IS>
     <I11_PERKELTA>1</I11_PERKELTA>
     <I11_IMP_EXP>0</I11_IMP_EXP>
     <I11_USERIS>USERABC</I11_USERIS>
     <I11_R_DATE>2019-11-04 09:30:10.000</I11_R_DATE>
     <I11_ADDUSR>USERABC</I11_ADDUSR>
     <I11_KODAS_SM> </I11_KODAS_SM>
     <I11_KODAS_LS_1> </I11_KODAS_LS_1>
     <I11_KODAS_LS_2> </I11_KODAS_LS_2>
     <I11_KODAS_LS_3> </I11_KODAS_LS_3>
     <I11_KODAS_LS_4> </I11_KODAS_LS_4>
     <i11_kodas_zn> </i11_kodas_zn>
     <i11_busena>1</i11_busena>
   </I11>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I11>&lt;/I11></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I11_KODAS_IN</tag>
          <code>21001</code>
          <message>Nėra operacijos</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas, perkėlimas ir trynimas

Koregavimas, trynimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I11</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
   <I11>
    <I11_KODAS_IN>010R00000076</I11_KODAS_IN>
    <I11_DOK_NR>DOK_NAUJAS</I11_DOK_NR>
   </I11>  
  </data>
</body>

pvz trynimas:

<body>
  <method>EDIT_I11</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <I11>
      <I11_KODAS_IN>010R00000076</I11_KODAS_IN>
    </I11>   
  </data>
</body>

pvz perkėlimas:

<body>
  <method>EDIT_I11</method>
  <params>
    <oper>P</oper>
  </params>
  <data>
    <I11>
      <I11_KODAS_IN>010R00000076</I11_KODAS_IN>
    </I11>   
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/xml',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I11

Atsargų operacijų dokumento koregavimas (antraštės)

Laukas Tipas Aprašymas Default Pastabos naudojant EDIT metodus
I11_KODAS_IN C(12) Operacijos numeris Privalomas, kai oper=U,D,P
I11_TIPAS N(1) Op.tipas:1-inventorizacija,2-nurašymas,3-gamyba,4-koreg 1 Privalomas, kai oper=I
I11_DOK_NR C(12) Dokumento numeris "" Privalomas, kain oper=I, bet jeigu Rivile GAMA programoje yra nustatytas automatinis dokumento nr generavimas - tuomet neprivalomas.
I11_PAV C(40) Komentaras ""
I11_OP_DATA T(8) Operacijos data Current Date Privalomas, kai oper=I
I11_KODAS_IS C(12) Padalinys "" Privalomas, kai oper=I
I11_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta (numatytasis) ,2-perkelta,3-koreguota 1 Neperduodamas
I11_IMP_EXP N(1) Rezervas 0
I11_USERIS C(12) Kas koregavo ApiKey - pirmi 7 simboliai Neperduodamas. Pildomas automatiškai
I11_R_DATE T(8) Kada koregavo Current Datetime Neperduodamas. Pildomas automatiškai
I11_ADDUSR C(12) Autorius ApiKey - pirmi 7 simboliai Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I)
I11_KODAS_SM C(12) Asmuo ""
I11_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1 ""
I11_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2 ""
I11_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3 ""
I11_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4 ""
I11_KODAS_ZN C(12) Zona ""
I11_BUSENA N(3) Būsena 1