EDIT_I12

Aprašymas

Atsargų operacijos detalios informacijos koregavimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I12
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I12 - atitinkamos lentelės laukai (i12)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

Koreguoti galima tik to paties API vartotojo sukurtas operacijas. Teisės valdomos parametru RGI_ALL_EDIT

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I12</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
   <I12>
     <I12_KODAS_IN>010R00000073</I12_KODAS_IN>
     <I12_TIPAS>1</I12_TIPAS>
     <I12_KODAS_SS>20120</I12_KODAS_SS>
     <bar_kodas>777777777777</bar_kodas>
     <kiekis_a>1</kiekis_a>
   </I12> 
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I12",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I12": {
      "I12_KODAS_IN": "010R00000073",
      "I12_TIPAS": 1,
      "bar_kodas": "777777777777",
      "kiekis_a":1
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <I12>
     <I12_KODAS_IN>010R00000073</I12_KODAS_IN>
     <I12_EIL_NR>1</I12_EIL_NR>
     <I12_TIPAS>1</I12_TIPAS>
     <I12_KODAS_PS>001 </I12_KODAS_PS>
     <I12_KODAS_SS>20120 </I12_KODAS_SS>
     <I12_KODAS_OS> </I12_KODAS_OS>
     <I12_SERIJA> </I12_SERIJA>
     <I12_KODAS_US>VNT </I12_KODAS_US>
     <I12_FRAKCIJA_A>1</I12_FRAKCIJA_A>
     <I12_KIEKIS_A>1</I12_KIEKIS_A>
     <I12_PAV>Stalas </I12_PAV>
     <I12_KIEKIS>1</I12_KIEKIS>
     <I12_FRAKCIJA>1</I12_FRAKCIJA>
     <I12_PIRK_KAINA>.0000</I12_PIRK_KAINA>
     <I12_SAV_SUMA>.00</I12_SAV_SUMA>
     <I12_PARD_KAINA>.0000</I12_PARD_KAINA>
     <I12_GALIOJA_IKI>19000101 00:00:00.000</I12_GALIOJA_IKI>
     <I12_USERIS>3 </I12_USERIS>
     <I12_R_DATE>2019-11-04 09:45:26.000</I12_R_DATE>
     <I12_ADDUSR>3 </I12_ADDUSR>
     <I12_PERKELTA>1</I12_PERKELTA>
     <I12_KODAS_OS_C> </I12_KODAS_OS_C>
     <I12_PARD_KAINA_S>.0000</I12_PARD_KAINA_S>
     <I12_SERTIFIKATAS> </I12_SERTIFIKATAS>
     <i12_kodas_ks> </i12_kodas_ks>
     <i12_aprasymas1></i12_aprasymas1>
     <i12_aprasymas2></i12_aprasymas2>
     <i12_aprasymas3></i12_aprasymas3>
   </I12>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I12>&lt;/I12></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I12_KODAS_IN</tag>
          <code>21001</code>
          <message>Nėra operacijos</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I12</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
   <I12>
     <I12_KODAS_IN>010R00000073</I12_KODAS_IN>
     <I12_EIR_NR>1</I12_EIR_NR>
     <I12_KODAS_SS>20120</I12_KODAS_SS>
   </I12>  
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_I12</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
   <I12>
     <I12_KODAS_IN>010R00000073</I12_KODAS_IN>
     <I12_EIR_NR>1</I12_EIR_NR>
   </I12>   
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I12

Atsargų operacijos detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I12_KODAS_IN C(12) Operacijos numeris Privalomas, kai oper=I,U,D
I12_EIL_NR N(6) Detalios eilės numeris Privalomas, kai oper=U,D
I12_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė,3-kodas Privalomas, kai oper=I
I12_KODAS_PS C(12) Prekės kodas ***
I12_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas Privalomas, kai oper=I
I12_KODAS_OS C(12) Objekto kodas
I12_SERIJA C(12) Serija
I12_KODAS_US C(12) Užpajamavimo matavimo vieneto kodas ***
I12_FRAKCIJA_A N(4) Frakcija alternatyvi ***
I12_KIEKIS_A N(14) Kiekis alternatyviu mato vnt ***
I12_PAV C(40) Prekės/Kodo pavadinimas
I12_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matavimo vnt ***
I12_FRAKCIJA N(4) Frakcija pagrindinio matavimo vnt. ***
I12_PIRK_KAINA N(12,4) Pirkimo kaina
I12_SAV_SUMA N(12,2) Pirkimo suma
I12_PARD_KAINA N(12,4) Nauja pardavimo kaina
I12_GALIOJA_IKI T(8) Iki kada prekė galioja
I12_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
I12_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
I12_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I), ApiKey - pirmi 7 simboliai
I12_PERKELTA N(1) Prekėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta Neperduodamas
I12_KODAS_OS_C C(12) Centras
I12_PARD_KAINA_S N(12,4) Pardavimo kaina operacijos atlikimo metu
I12_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikatas
I12_KODAS_KS C(12) Klientas
I12_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I12_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I12_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
kiekis_a N(12,4) Alternatyvus kiekis dešimtainėje išraiškoje ***
bar_kodas C(12) Barkodas ***

** jeigu naudojami laukai bar_kodas ir kiekis_a, tuomet eilutės kodas yra automatiškai užpildomas pagal barkodą ir kiekis išverčiamas iš dešimtainio kiekio į kiekius ir frakcijas. Jeigu naudojamas bar_kodas*, tuomet laukai I12_KODAS_PS nebūtina nurodyti - jie randami pagal barkodo informaciją.