EDIT_N13

Aprašymas

Prekės akcijų įrašų koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N13
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N13 - atitinkamos lentelės laukai (N13)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N13</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N13>
      <N13_KODAS_PS>PREKE</N13_KODAS_PS>
      <N13_KODAS_US>VNT</N13_KODAS_US>
      <N13_KODAS_IS>PAD2</N13_KODAS_IS>
      <N13_KAINA1>100</N13_KAINA1>
    </N13>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N13",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "N13": {
      "N13_KODAS_PS": "PREKE",
      "N13_KODAS_US": "VNT",
      "N13_KODAS_IS": "PAD2",
      "N13_KAINA1": 100
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
   <N13>
     <N13_KODAS_PS>477040522708</N13_KODAS_PS>
     <N13_KODAS_US>VNT </N13_KODAS_US>
     <N13_KODAS_IS>PAD1 </N13_KODAS_IS>
     <N13_EIL_NR>2</N13_EIL_NR>
     <N13_DATE_PR>2020-02-27 00:00:00.000</N13_DATE_PR>
     <N13_DATE_PB>2020-02-27 00:00:00.000</N13_DATE_PB>
     <N13_PAV>TEST1 </N13_PAV>
     <N13_POZ_KAINA>0</N13_POZ_KAINA>
     <N13_KAINA1>.0000</N13_KAINA1>
     <N13_KIEKIS2K>0</N13_KIEKIS2K>
     <N13_KAINA2>.0000</N13_KAINA2>
     <N13_KIEKIS3K>0</N13_KIEKIS3K>
     <N13_KAINA3>.0000</N13_KAINA3>
     <N13_KIEKIS4K>0</N13_KIEKIS4K>
     <N13_KAINA4>.0000</N13_KAINA4>
     <N13_POZ_NUOLAIDA>0</N13_POZ_NUOLAIDA>
     <N13_NUOLAIDA1>.00</N13_NUOLAIDA1>
     <N13_KIEKIS2N>0</N13_KIEKIS2N>
     <N13_NUOLAIDA2>.00</N13_NUOLAIDA2>
     <N13_KIEKIS3N>0</N13_KIEKIS3N>
     <N13_NUOLAIDA3>.00</N13_NUOLAIDA3>
     <N13_KIEKIS4N>0</N13_KIEKIS4N>
     <N13_NUOLAIDA4>.00</N13_NUOLAIDA4>
     <N13_KODAS_LS_1> </N13_KODAS_LS_1>
     <N13_KODAS_LS_2> </N13_KODAS_LS_2>
     <N13_KODAS_LS_3> </N13_KODAS_LS_3>
     <N13_KODAS_LS_4> </N13_KODAS_LS_4>
     <N13_ADDUSR>MASTER </N13_ADDUSR>
     <N13_USERIS>3 </N13_USERIS>
     <N13_R_DATE>2020-03-15 16:52:15.000</N13_R_DATE>
     <N13_REZERVAS> </N13_REZERVAS>
   </N13>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N13>&lt;/N13></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N13_KODAS_PS</tag>
          <code>5001</code>
          <message>Nenurodytas prekės kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N13</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N13>
      <N13_KODAS_PS>PREKE</N13_KODAS_PS>
      <N13_KODAS_US>VNT</N13_KODAS_US>
      <N13_KODAS_IS>PAD2</N13_KODAS_IS>
      <N13_EIL_NR>1</N13_EIL_NR>
      <N13_KAINA1>100</N13_KAINA1>
    </N13>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N13</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N13>
      <N13_KODAS_PS>PREKE</N13_KODAS_PS>
      <N13_KODAS_US>VNT</N13_KODAS_US>
      <N13_KODAS_IS>PAD2</N13_KODAS_IS>
      <N13_EIL_NR>1</N13_EIL_NR>
    </N13>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N13

Prekės akcijų informacijos lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N13_KODAS_PS C(12) Prekės kodas Privalomas
N13_KODAS_US C(12) Mat.vnt. Privalomas
N13_KODAS_IS C(12) Padalinys Privalomas
N13_EIL_NR N(6) Eilutės nr. Privalomas, kai oper=U,D
N13_DATE_PR T(8) Pradžios data
N13_DATE_PB T(8) Pabaigos data
N13_PAV C(60) Aprašymas
N13_POZ_KAINA N(1) Kainos parinkimas: 0-ne; 1-taip
N13_KAINA1 N(12,4) Kaina1
N13_KIEKIS2K N(14) Kainos kiekis2
N13_KAINA2 N(12,4) Kaina2
N13_KIEKIS3K N(14) Kainos kiekis3
N13_KAINA3 N(12,4) Kaina3
N13_KIEKIS4K N(14) Kainos kiekis4
N13_KAINA4 N(12,4) Kaina4
N13_POZ_NUOLAIDA N(1) Nuolaidos parinkimas: 0-ne; 1-taip.
N13_NUOLAIDA1 N(6,2) Nuolaida1
N13_KIEKIS2N N(14) Nuolaidos kiekis2
N13_NUOLAIDA2 N(6,2) Nuolaida2
N13_KIEKIS3N N(14) Nuolaidos kiekis3
N13_NUOLAIDA3 N(6,2) Nuolaida3
N13_KIEKIS4N N(14) Nuolaidos kiekis4
N13_NUOLAIDA4 N(6,2) Nuolaida4
N13_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
N13_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
N13_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
N13_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
N13_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I), ApiKey - pirmi 7 simboliai
N13_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N13_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N13_REZERVAS C(12) Rezervas