EDIT_N06

Aprašymas

Objekto kortelės koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N06
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N06 - atitinkamos lentelės laukai (N06)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N06</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N06>
      <N06_KODAS_OS>OBJ001</N06_KODAS_OS>
      <N06_PAV>Objekto pavadinimas 001</N06_PAV>
      <N06_TIPAS>2</N06_TIPAS>
    </N06>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N06",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "N06": {
      "N06_KODAS_OS": "OBJ001",
      "N06_PAV": "Objekto pavadinimas 001",
      "N06_TIPAS": 2
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <N06>
     <N06_KODAS_OS>OBJ001 </N06_KODAS_OS>
     <N06_PAV>Objekto pavadinimas 001 </N06_PAV>
     <N06_LYGIS>1</N06_LYGIS>
     <N06_TEVAS> </N06_TEVAS>
     <N06_TIPAS>2</N06_TIPAS>
     <N06_APRAS> </N06_APRAS>
     <N06_POZ_DATE>0</N06_POZ_DATE>
     <N06_BEG_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</N06_BEG_DATE>
     <N06_END_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</N06_END_DATE>
     <N06_STATUS>0</N06_STATUS>
     <N06_KODAS_PS> </N06_KODAS_PS>
     <N06_SERIJA> </N06_SERIJA>
     <N06_GALIOJA>0</N06_GALIOJA>
     <N06_KODAS_KS> </N06_KODAS_KS>
     <N06_ADDUSR>3 </N06_ADDUSR>
     <N06_USERIS>3 </N06_USERIS>
     <N06_R_DATE>2019-11-04 10:28:57.000</N06_R_DATE>
   </N06>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N06>&lt;/N06></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N06_KODAS_OS</tag>
          <code>87001</code>
          <message>Nenurodytas objekto kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N06</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N06>
      <N06_KODAS_OS>OBJ001</N06_KODAS_OS>
      <N06_PAV>Objekto pavadinimas naujas</N06_PAV>
    </N06>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N06</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N06>
      <N06_KODAS_OS>OBJ001</N06_KODAS_OS>
    </N06> 
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N06

Objekto kortelės lentelė

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N06_KODAS_OS C(12) Objekto kodas Privalomas
N06_PAV C(40) Objekto pavadinimas
N06_LYGIS N(3) Objekto lygis medyje
N06_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio objekto kodas
N06_TIPAS N(1) Objekto tipas:1-suminis,2-detalus Privalomas, kai oper=I
N06_APRAS C(40) Objekto aprašymas
N06_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-Ne,1-Taip
N06_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N06_END_DATE T(8) Pabaigos data
N06_STATUS N(1) Objekto tipas:1-aktyvus,2-užbaigtas
N06_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N06_SERIJA C(12) Prekės serija
N06_GALIOJA N(4) Galiojimo terminas mėnesiais
N06_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
N06_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I), ApiKey - pirmi 7 simboliai
N06_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N06_R_DATE T(8) Koregavimo laikas Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N06_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
N06_APRASYMAS2 C(150) Aprasymas 2
N06_APRASYMAS3 C(150) Aprasymas 3