EDIT_I64

Aprašymas

Lojalumo taškų koregavimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I64
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo išmetimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I64 - atitinkamos lentelės laukai (i64)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I64</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <I64>
      <I64_KODAS_DL>010000000001</I64_KODAS_DL>
      <I64_TASKAI>100</I64_TASKAI>
      <I64_KODAS_IS>01</I64_KODAS_IS>
      <I64_TIPAS>1</I64_TIPAS>
    </I64>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I64",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I64": {
      "I64_KODAS_DL": "010000000001",
      "I64_TASKAI":100,
      "I64_KODAS_IS": "01",
      "I64_TIPAS": 1
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <I64>
    <I64_KODAS_DR>01R000000001</I64_KODAS_DR>
    <I64_EIL_NR>1</I64_EIL_NR>
    <I64_KODAS_DL>010000000001</I64_KODAS_DL>
    <I64_TASKAI>100</I64_TASKAI>
    ...
  </I64>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I64>&lt;/I64></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I64_OP_DATE</tag>
          <code>16004</code>
          <message>Neprieinamas periodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I64</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <I64>
      <I64_KODAS_DR>01R000000001</I64_KODAS_DR>
      <I64_EIL_NR>1</I64_EIL_NR>
      <I64_OP_DATE>2020-03-13</I64_OP_DATE>
    </I64> 
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_I64</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <I64>
      <I64_KODAS_DR>01R000000001</I64_KODAS_DR>
      <I64_EIL_NR>1</I64_EIL_NR>
    </I64> 
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I64

Lojalumo taškų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I64_KODAS_DR C(12) Operacijos Nr. Privalomas (kaip oper=D,U)
I64_EIL_NR N(6) Eilutės numeris(unikalumui) Privalomas (kaip oper=D,U)
I64_KODAS_DL C(12) Lojalumo kortelė Privalomas
I64_KODAS_WW C(12) POS operacijos Nr.
I64_OP_DATE T(8) Operacijos data Privalomas
I64_PAV C(40) Aprašymas
I64_TASKAI N(14) Taškai
I64_TIPAS N(1) Tipas: 1-taškai,2-apmokėjimas,3-prekė, 4-, 5- Privalomas
I64_KODAS_PS C(12) Prekė/Sąskaita Privalomas
I64_SUMA N(12,2) Suma
I64_ADDUSR C(12) Įrašo autorius Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I), ApiKey - pirmi 7 simboliai
I64_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
I64_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
I64_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas Privalomas
I64_KODAS_IS C(12) Padalinys Privalomas
I64_REZERVAS1 C(12) Rezervas1
I64_REZERVAS2 C(12) Rezervas 2
I64_REZERVAS3 C(60) Rezervas 3
I64_KODAS_DL_A C(12) Alternatyvus lojalumo kodas
I64_ID_PAR C(12) Parduotuvės Id.
I64_ID_POS C(12) POS id.
I64_KORTELES_ID C(40) Kortelės Nr.