EDIT_I33

Aprašymas

Prekės,paslaugos kainos padalinyje koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I33
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I33 - atitinkamos lentelės laukai (i33)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I33</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <I33>
      <I33_KODAS_PS>001</I33_KODAS_PS>
      <I33_KODAS_IS>PAD2</I33_KODAS_IS>
      <I33_KODAS_US>VNT</I33_KODAS_US>
      <I33_KAINA>299.00</I33_KAINA>
    </I33>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I33",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I33": {
      "I33_KODAS_PS": "001",
      "I33_KODAS_IS": "PAD2",
      "I33_KODAS_US": "VNT",
      "I33_KAINA":299.00
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <I33>
     <I33_KODAS_PS>001 </I33_KODAS_PS>
     <I33_KODAS_IS>PAD2 </I33_KODAS_IS>
     <I33_KODAS_US>VNT </I33_KODAS_US>
     <I33_KAINA>299.0000</I33_KAINA>
     <I33_KAINA_NEW>.0000</I33_KAINA_NEW>
     <I33_PPK>.0000</I33_PPK>
     <I33_PPK_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</I33_PPK_DATE>
     <I33_KODAS_VL> </I33_KODAS_VL>
     <I33_PPK_VAL>.0000</I33_PPK_VAL>
     <I33_PPK_SAV>.0000</I33_PPK_SAV>
     <I33_PPK_SAV_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</I33_PPK_SAV_DATE>
     <I33_ADDUSR>3 </I33_ADDUSR>
     <I33_USERIS>3 </I33_USERIS>
     <I33_R_DATE>2019-11-04 10:00:26.000</I33_R_DATE>
     <I33_FORMATAS>0</I33_FORMATAS>
     <I33_POZ> </I33_POZ>
     <I33_KAINA_BAZ>.0000</I33_KAINA_BAZ>
     <I33_POZ_POS>0</I33_POZ_POS>
     <i33_nuol_gr> </i33_nuol_gr>
     <i33_max_nuol>.00</i33_max_nuol>
     <i33_poz_date>0</i33_poz_date>
     <i33_beg_date>1900-01-01 00:00:00.000</i33_beg_date>
     <i33_end_date>1900-01-01 00:00:00.000</i33_end_date>
     <i33_nuolaida>.00</i33_nuolaida>
   </I33>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I33>&lt;/I33></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I33_KODAS_PS</tag>
          <code>13009</code>
          <message>Toks įrašas jau egzistuoja</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I33</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <I33>
      <I33_KODAS_PS>001</I33_KODAS_PS>
      <I33_KODAS_IS>PAD2</I33_KODAS_IS>
      <I33_KODAS_US>VNT</I33_KODAS_US>
      <I33_KAINA>299.00</I33_KAINA>
    </I33> 
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_I33</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <I33>
      <I33_KODAS_PS>001</I33_KODAS_PS>
      <I33_KODAS_IS>PAD2</I33_KODAS_IS>
      <I33_KODAS_US>VNT</I33_KODAS_US>
    </I33>  
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I33

Atsargų operacijos detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I33_KODAS_PS C(12) Prekės, paslaugos kodas Privalomas
I33_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas Privalomas
I33_KODAS_US C(12) Matavimo kodas Privalomas
I33_KAINA N(12,4) Pardavimo kaina
I33_KAINA_NEW N(12,4) Nauja pardavimo kaina
I33_PPK N(12,4) Paskutinio pirkimo kaina
I33_PPK_DATE T(8) Paskutinio pirkimo data
I33_KODAS_VL C(12) Valiuta
I33_PPK_VAL N(18,4) Pirkimo kaina valiuta
I33_PPK_SAV N(12,4) Paskutinio pajamavimo vid. kaina
I33_PPK_SAV_DATE T(8) Paskutinio pajamavimo data
I33_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I), ApiKey - pirmi 7 simboliai
I33_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
I33_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
I33_FORMATAS N(3) Formatas spausdinimui
I33_POZ C(3) Požymiai
I33_KAINA_BAZ N(12,4) Bazinė kaina (Vaistams)
I33_POZ_POS N(1) POS-uose, kaina 1-nekoreguojama;2-koreguojama;3-kompens
I33_NUOL_GR C(6) Nuolaidos grupė
I33_MAX_NUOL N(12,2) Maksimali nuolaida
I33_POZ_DATE N(1) Terminuota nuolaida: 0-Ne,1-Taip
I33_BEG_DATE T(8) Nuolaidos termino pradžia
I33_END_DATE T(8) Nuolaidos termino pabaiga
I33_NUOLAIDA N(12,2) Nuolaidos %